Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Základní teze programového prohlášení

Programové prohlášení rady

Základní teze

Bezpečnost

 •  usilovat o zvýšení bezpečí v ulicích, zvýšení počtu strážníků v ulicích,  rozvoj kamerového systému
 • aktivně zasahovat proti dealerům drog, kapesním zlodějům a prostituci
 • prosazovat tvrdý postih za kriminální činy, vedoucí k získávání prostředků na nákup drog.
 • usilovat o řešení otázky bezdomovců a drogově závislých
 • zajistit dodržování veřejného pořádku – hluk a znečištění
 • bojovat proti organizované pouliční kriminalitě
 • zvýšit bezpečnost silničního provozu

Sociální oblast, zdravotnictví

 • vypracovat opatření pro zmírnění dopadů deregulace nájemného,
 • kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči
 • vybudovat další domy s pečovatelskou službou,
 • pokračovat ve všestranné modernizaci Nemocnice Na Františku s poliklinikou s cílem vytvořit moderní zdravotní centrum s prioritní péčí pro občany Prahy 1
 • Rozvineme program sledování zdravotních rizik obyvatelstva, který bude sloužit za základ grantové politiky ve zdravotnictví
 • Iniciovat ve spolupráci s Hlavním městem Prahou  a ostatními městskými částmi vypracování komplexního celoměstského řešení problému bezdomovectví
 • nabídnout uplatnění seniorům pro Městskou část Praha 1

Bydlení

 • dokončení privatizace bytového fondu
 • systém motivace k nárůstu bytové plochy
 • usilovat o zabránění úbytku bydlících v centru města
 • podpořit pružné fungování SVJ vytvořením funkčního systému účasti MČ Praha 1 v těchto společenstvích

Životní prostředí

 • nový systém celoplošného úklidu chodníků, komunikací a veřejných prostranství
 • iniciovat zvýšení počtu odpadkových košů v centru města
 • podporovat třídění odpadů, v rámci kterého uskutečníme program tzv. „podzemních kontejnerů”, s cílem odstranit z ulic, UNESCEM chráněného městského jádra, neřízené skládky odpadu
 • prosazovat omezení hluku z provozoven a hudebních produkcí účinnou a především nekompromisní represí při jeho porušování
 • zintenzivnit spolupráci s Hygienickou stanici, aby došlo k zlepšení životní podmínek občanů v některých problémových lokalitách. Hluk, prašnost, hygiena stravování.

Doprava

 • provést revizi systému parkování s cílem zajistit uživatelský komfort pro rezidenty
 • budeme motivovat návštěvníky centra města k využití stávajících hromadných garáží
 • pokračovat ve veřejné diskusi a ověřit poptávku po zavedení vnitřní dopravy Starým Městem prostřednictvím malých elektrobusů, které se již osvědčily v řadě evropských velkoměst,
 • vytváření a rozvoj cyklotras.
 • v případě zavedení mýtného budeme podporovat pouze takový systém, který nebude mít negativní dopad na bydlení v centru města

Školství, kultura, volný čas

 • moderní a přístupné školství,
 • rozvíjení příležitostí pro naplnění volného času včetně obnovy a vybudování nových dětských hřišť
 • podpora kultury včetně alternativních forem a spolkové činnosti
 • vytvoření informačního systému o možnostech využití volného času pro všechny generace

Služby, občanská vybavenost

 • podpora základní sítě obchodů a služeb na základě průzkumu občanské vybavenosti  v jednotlivých částech Prahy 1

Územní rozvoj

 • důraz na trvale udržitelný rozvoj
 • šetrný přístup k památkové podstatě historické Prahy
 • ovlivníme funkční náplň nových projektů s cílem zajistit soulad s potřebami obyvatel Prahy 1
 • snížíme negativní dopady stavební činnosti zpřísněním podmínek stavebního povolení
 • zlepšíme informovanost občanů o chystaných stavebních akcích i formou veřejné diskuse o těchto projektech při použití interaktivní mapy
 • budeme usilovat o novou podobu Václavského náměstí

Finance a majetek

 • zveřejníme výsledky inventarizace majetku
 • nebytové prostory neprivatizovat, optimalizovat výnosy a investovat mj. do rozvoje infrastruktury a občanské vybavenosti.
 • vypracujeme systém pro přidělování příspěvků na opravy domů z části výnosů z nebytových prostor podle jasných pravidel.
 • efektivní správa pohledávek
 • budeme pravidelně zveřejňovat všechny informace o hospodaření obce.
 • aktivní využití finančních zdrojů z fondů EU

Úřad MČ Praha 1

 • provedení personálního, procesního a interního auditu úřadu MČ Praha 1
 • rychlé, odborné, průhledné a vstřícné jednání veřejné správy k občanovi, tj. transparentní vedení a chod Úřadu MČ Prahy 1, využití moderních informačních technologií
 • nastavení protikorupčního prostředí na Úřadu MČ Praha 1
 • zřízení centrálního archivu smluv,
 • otevřený přístup k informacím z obchodního styku, který může být omezen jen ze zákonných důvodů,
 • podpora podnikatelských aktivit v MČ Praha 1
 • zřízení poradního sboru občanů.
 • usnesení a ostatní textové materiály změníme tak, aby byly každému srozumitelné. Chránit budeme pouze skutečné osobní údaje, nikoliv informace z obchodního styku.
 • Měsíčník Praha 1 otevřeme opozici i občanům

Boj proti korupci

 • všech výběrových řízeních zveřejníme maximum informací, včetně nabídek všech účastníků
 • aplikace protikorupčního programu a požádat Transparency international o spolupráci při jeho vytváření a zavádění