Doprava a parkování Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žádám o jasné a jednoznačné vyjádření, zda je na Karlově mostě možné bez poplatku fotografovat s použitím stativu (dotaz 028/2011)

Fotografování na Karlově mostě - upřesnění k dřívějšímu dotazu 026/2011 (Je vůbec možné, abych za použití stativu při fotografování na Karlově mostě platil 250 tisíc korun? )

Dobrý den,

žádám o jasné a jednoznačné vyjádření zda je na Karlově mostě možné bez poplatku fotografovat s použitím stativu. Pokud ne, jaký zákonný podklad má toto omezení (konkrétní vyhláška č. ze dne... etc...).
Dále zda tedy platí či neplatí informace pro ČTK, vydaná 17.10.2002 ve znění: "Městská část Praha 1 nevydala žádnou vyhlášku, která by upravovala fotografování na Karlově mostě nebo kdekoli na území Městské části Praha 1, a to i proto, že vydávání vyhlášek nespadá do její působnosti. Zvláštní užívání komunikace se řídí právní úpravou zák.č. 13/1997 Sb. v plat. znění o pozemních komunikacích, a to §25 odst. 6 písm.c bod 6 – považuje za zvláštní užívání místní komunikace audiovizuální tvorbu. Městská část Praha 1 od návštěvníků ani občanů Prahy, kteří používají stativ k pořízení fotografií na území městské části, žádné poplatky nevybírá a nevybírala. V uplynulém roce Policie ČR ani Městská policie neřešila na území Městské části Praha 1 případ, kdy by postihovala osobu fotografující se stativem.
“Sdružení výtvarníků Karlova mostu” (SVKM), které má uzavřenou smlouvu o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu, má v právech a povinnostech zajišťovat v provozní době dodržování prodejního řádu, pořádku, čistoty a bezpečnosti prodejci a vystupujícími – a to vlastní stálou pořadatelskou službou, vybíranou ve spolupráci a s účastí MČ, a ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. Toto vyplývá z výše uvedené smlouvy uzavřené dne 21.3.1995 ve znění pozdějších dodatků. Situace, která se udála v minulém týdnu na Karlově mostě, kdy člen pořadatelské služby SVKM vykázal osobu fotografující se stativem z Karlova mostu, považujeme za překročení jeho pravomocí. Za výše pospaný incident necítí zástupci Městské části Praha 1 odpovědnost, přesto se postiženým osobám touto cestou omlouvají. Mgr. Karel Žrout ved. ODŽ ÚMČ Praha 1 Ing. Pavel Vlach zástupce starosty MČ Praha 1" A pokud neplatí, kterou vyhláškou a od kdy se tento stav změnil.


S pozdravem J.K.


 Vážený pane,

jak správně sám uvádíte ve svém dotazu zvláštní užívání místních komunikací pro audiovizuální tvorbu je upraveno v ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších novel a doplňků. Karlův most je zařazen do kategorie IV tř. místní komunikace. Pokud požádá právnická, či fyzická osoba o zvláštní užívání místní komunikace a to konkrétně o Karlův most je tudíž povinen žadatel dle výše uvedeného zákona mít vydané povolující rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace od věcně a místně příslušného silničního správního úřadu. Máte pravdu, že Městská část Praha 1 nevydala vyhlášku, která upravuje provoz na Karlově mostě, vybírání místních poplatků se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 (o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) ze dne 26.05.2011 vydanou HLMP. Dále sazba (250 000,- Kč.) pro konkrétní lokalitu Karlův most se řídí usnesením Rady HMP č. 2064 ze dne 23.12.2003.
Městská část Praha 1 vydává povolující rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací spočívající v umístění stativu k fotografování, nebo k natáčení kamerou žadatelům, kteří se dostaví na Úřad městské části Praha 1 a doloží veškeré potřebné doklady v zákonné lhůtě. Pokud jsou případy fotografování a natáčení na území MČ Praha 1 bez povolení, tak každý činí na svoji odpovědnost a vystavuje se případnému postihu. Konání a činnost Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy je plně v jejich kompetenci a k tomuto se opravdu nemůžeme vyjadřovat. Pokud se týká činnosti Sdružení výtvarníků Karlova mostu, tak tuto Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 1 nemá v kompetenci kontrolovat ani nijak postihovat.

S pozdravem,

Pavel Kotlár
dopravní značení
Oddělení dopravně-komunikační