Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro předzahrádku, tržiště, příležitostný trh

  Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.pdf - 168,57 KB Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.doc - 51,00 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábory (restaurační zahrádky, příležitostné trhy, tržiště)

Restaurační zahrádky, příležitostné trhy, tržiště.

Kde žádat?

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení komerčních záborů  

Václav Pasáček - Nové Město A - M, Staré Město A - M, Malá Strana, Hradčany
Jan Vágenknecht - Nové Město N - Ž, Staré Město N - Ž, Josefov

Kontakt:

Václav Pasáček
tel. č.: 221 097 253, e-mail: vaclav.pasacek@praha1.cz
4. patro, č.dv. 425

Jan Vágenknecht
tel. č.: 221 097 373, e-mail: jan.vagenknecht@praha1.cz
4. patro, č.dv. 425

Postup:

 

K žádosti je třeba doložit:

 • kopie aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
 • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč.vymezení  průchodnosti)
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (Technická správa komunikací hl.m. Prahy,Řásnovka 8, Praha 1 nebo Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m. Prahy, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 anebo jiný vlastník)
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP - Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu) lze získat na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (v případě umístění restaurační zahrádky)
 • kopii kolaudačního rozhodnutí u nově zřízené provozovny (v případě umístění restaurační  zahrádky)
 • smlouvu o zajištění úklidu a likvidaci odpadů (v případě umístění tržišť a příležitostných trhů)
 • plná moc k převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)
 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy

Povolování příležitostných trhů, tržišť a restauračních zahrádek s provozní dobou nad 22:00 hod. je podmíněno schválením a zařazením požadované nové lokality do přílohy nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Žádost o zařazení do tzv. tržního řádu je k dispozici v podatelně úřadu, přímo u referentů nebo na adrese: www.praha1.cz

Potřebujete:

Lhůta k vyřízení:

řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy

Správní a místní poplatky:

 

Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Sankce:

Ostatní doplňující informace: