Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Žádost o změnu jména a příjmení

  formular_zadost_o_zmenu__jmena_a__prijmeni.pdf.pdf - 88,66 KB formular_zadost__o__zmenu__jmena_a__prijmeni.doc - 33,50 KB

 • Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého

  formular_o_zmenu_jmena_a_prijmeni_nezletileho_ditete.doc.pdf - 89,06 KB formular_o_zmenu_jmena_a_prijmeni_nezletileho_ditete.doc.doc - 36,00 KB

 • Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého

  Souhlas_otce_se_zmenou_jmena_prijmeni_nezletileho_ditete.pdf - 163,91 KB Souhlas_otce_se_zmenou_jmena_prijmeni_sveho_nezletileho_ditete.doc - 27,50 KB

Přílohy:

 • Změna jména/příjmení

  Zmena_jmena_a_prijmeni.xls - 57,00 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o změnu jména/příjmení

Jak postupovat, když si chceme změnit jméno nebo příjmení

Vyřizuje:

Oddělení matrik, Odbor matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  kancelář
 Hana Čepelová  +420 221 097 786  hana.cepelova@praha1.cz  103

Potřebujete:

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • rodný list, popř. oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osobu rozvedenou, doklad o rozvodu manželství, jde-li o osobu ovdovělou, úmrtní list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní a místní poplatky:

100,- Kč v případě:

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • povolení změny příjmení na dřívější (např. při podání žádosti déle jak šest měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých

V ostatních případech se za povolení změny jména nebo příjmení platí 1.000,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.