Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vydání občanského průkazu

Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete

Vyřizuje:

Odbor občansko správních agend, oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů 

tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz

Potřebujete:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
 
 Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pořídit dvěma  způsoby:
 1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností fotografii pořizuje úředník při podání žádosti - v tomto případě tedy přímo na odd. osobních dokladů 
 2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.
 
Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu; kterou obdržíte přímo na oddělení osobních dokladů
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
Fotografie musí mít tyto náležitosti
 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.    
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá 
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu
Při vydání nového občanského průkazu
 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Správní a místní poplatky:

 

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 •            při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                                                     - 1000,- Kč

•             při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                                          - 500,- Kč

•             při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu           - 500,- Kč

 

Občanům mladším 15 let:

 •            při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                                                        - 500,- Kč

•             při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                                             - 250,- Kč

•             při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu              - 250,- Kč

 

 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 •            při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                                                      - 500,- Kč

•             při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                                           - 250,- Kč

•             při převzetí u Ministerstva vnitra                                                                                      - 250,- Kč

•             při podání u obecního úřadu a převzetí u stejného obecního úřadu                                - 500,- Kč

  

Občanům mladším 15 let:

 •            při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                                                      - 300,- Kč

•             při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                                          - 200,- Kč

•             při převzetí u Ministerstva vnitra                                                                                     - 100,- Kč

•             při podání u obecního úřadu a převzetí u stejného obecního úřadu                                - 300,- Kč

         

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu   -   200,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce  -  100,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let  -  50,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky  - 100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy   - 100,- Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  a kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti   -  100,- Kč

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu   -  100,- Kč