Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Ohlášení MP z ubytovací kapacity

    Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.pdf - 207,50 KB Formular_OHLASENI_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY_novy.doc - 32,50 KB

  • Hlášení k MP z ubytovací kapacity

    HLASENI_K_MP_Z_UBYTOVACI_KAPACITY.doc - 29,50 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Související ŽS:

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

Kde žádat?

 

Oddělení místních příjmů Odboru finančního ÚMČ Prahy 1, Vodičkova 18, 5. patro, dveře č.  514, správce místního poplatku  – Eva Rachvalová tel.č.: 221 097 407. Řěšíme situaci, zahájíme-li provoz ubytovacího zařízení v souladu s jinými právními předpisy (z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Vyřizuje:

 

Správce místního poplatku z ubytovací kapacity - Eva Rachvalová, tel.č.: 221 097 407

Po a St úřední dny od 800 - 1900 hod.

Kontakt:

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity, správce poplatku Eva Rachvalová,  telefonní číslo: 221 097 407, oddělení místních příjmů Odboru finančního v 5. patře Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Postup:

 

Při plnění ohlašovací povinnosti je nutné vyplnit formulář "Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity",  s sebou občanský průkaz, dle kterého správce údaje ověří, cestovní pas (cizinec), poplatník sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba - IČ. Ubytovatel sdělí správci poplatku počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt sdělí čísla účtů u bank, na nichž má soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvtletí. Hlášení provede ubytovatel na formuláři "Hlášení k MP z ubytovací kapacity".

 

Potřebujete:

 

Dostavím-li se na ÚMČ k jednání s povolujícím orgánem přinesu s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), poplatník sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba -  IČ. Dále sdělím počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacích zařízení.

 

Lhůta k vyřízení:

 

Poplatník (ubytovatel) je povinen  splnit u správce místního  poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek z ubytovací kapacity.  Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen ohlásit ukončení ubytovací činnosti.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvtletí.

Lhůta pro vyměření poplatku - pokud poplatník svou poplatkovou povinnost nesplnil včas a ve správné výši, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Nejdelší lhůta pro vybrání poplatku je dvacetiletá.

Lhůta pro vrácení přeplatku - za splnění zákonem stanovených podmínek má poplatník na základě své žádosti  právo na vrácení přeplatku ve lhůtě do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl.

Odvolávací orgán:

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmanova 35/29, Praha 1

Správní a místní poplatky:

 

Sazba místního poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den.

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000727399/0800 u České spořitelny, a.s., KS 0379, VS (variabilní symbol sdělí správce místního poplatku z ubytovací kapacity), lze uhradit poplatek v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Prahy 1, Vodičkova 18.

Poplatku nepodléhá:

• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.

• Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.

• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.

 

Sankce:

Nebude-li místní poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, může obec zvýšit nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, uloží správce místního poplatku pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč, nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém nedošlo ke splnění povinnosti.

Ostatní doplňující informace:

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití. Zařízení musí být kolaudováno jako ubytovací zařízení.