Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro pevný stánek

  Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.pdf - 157,43 KB Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.doc - 111,00 KB

Odkazy:

Související ŽS:

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábory (pevné stánky)

Pevné stánky

Kde žádat?

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení komerčních záborů

Ludmila Waigertová

Kontakt:

tel. č.: 221 097 457, e-mail: ludmila.waigertova@praha1.cz
4. patro, č.dv. 424

Postup:

 

K žádosti je třeba doložit:

 • kopie aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob),případně jinou platnou registraci
 • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč. vymezení průchodnosti)
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (Technická správa komunikací hl.m. Prahy,Řásnovka 8, Praha 1 nebo Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m. Prahy, nám. Franze  Kafky 1, Praha 1 anebo jiný vlastník)
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP - Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu) lze získat na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • kopie zápisu o zřízení provozovny, pokud není uvedená v živnost. listu (u výstavek)
 • plná moc k převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)
 • souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (v případě umístění nového pevného prodejního stánku)
 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy

Potřebujete:

Lhůta k vyřízení:

řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy

Správní a místní poplatky:

 

Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Sankce:

Ostatní doplňující informace: