Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Anenské náměstí

Název je odvozen od kláštera sv. Anny, jenž v těchto místech existoval od r. 1313 do r. 1782, kdy byl zrušen.

Malé prostranství před kostelem a klášterem svaté Anny nebylo v minulosti dokonce ani za náměstí považováno, bylo počítáno za rozšířenou Anenskou ulici nebo nazýváno Anenským pláckem. Nápis na zdi domu Anenského náměstí proti hlavnímu vchodu do klášterního areálu je ukázkou, jak byly v Praze značeny ulice a prostranství: Anna =, Náměstí / platz., u S. Anny / 188, 203, 209, bis 211. Označení pochází ze 70. nebo 80. let 18. století. Gotický kostel sv. Anny i klášterní budovy řádu dominikánek, které do Starého Města přesídlily z Újezdu na Smíchově, aby zde pokračovaly při výchově mladých dívek, byly vybudovány ve 14. století za Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. Dominikánky tak získaly místo dávno již před nimi obývané. V počátcích města byl zde patrně dvorec, jehož dřevěné stavby se seskupovaly kolem kostelíka svatého Vavřince. Nejstarší archeologické nálezy z této lokality vypovídají o primitivních pecích na výrobu železa. Možná proto byla románská rotunda zasvěcena sv. Vavřinci, neboť tento světec zemřel mučednickou smrtí na železném roštu. Z Neplachovy kroniky se dozvídáme, že za vlády Václava I. (1203 - 1253) bylo v Praze vybudováno několik klášterů, mezi nimiž je jmenován i klášter templářů u svatého Vavřince. Templáři se usadili na Starém Městě při rotundě svatého Vavřince někdy kolem roku 1230 a začali stavět klášter, jenž se částečně zachoval v pozdější stavbě dominikánek. Řád templářů byl v roce 1312 za Jana Lucemburského zrušen a klášter i kostel získali johanité. Od nich v roce 1313 koupily budovy dominikánky. Řád dominikánek přebýval zde až do roku 1782, kdy byl jejich klášter císařem Josefem II. zrušen. Klášter byl přeměněn v tiskárnu, z kostela se stalo skladiště papíru. V klášteře svaté Anny na Anenském náměstí bydlel Václav Hájek z Libočan. Je zde pochován. Václav Hájek z Libočan, děkan na Karlštejně, kazatel u sv.Tomáše na Malé Straně, autor velmi čtené a oblíbené Kroniky české (1541), vypravuje k roku 927 o druhém kostele, který nechal postavit kníže Václav "k poctivosti Bohu a svatému Vavřinci, mučedníku božímu v Starém Městě pražském, tu, kdež nyní je klášter svaté Anny." Archeologický průzkum z roku 1956 existenci rotundy, k níž templáři ve 13. století přistavovali, potvrdil. Kostel a klášter svaté Anny je pozoruhodný i tím, že jako jeden z mála v Praze zůstal ušetřen před vášnivými husity. Pověst praví, že kostel zachránily příbuzenské svazky mezi zbožnou jeptiškou a hejtmanem Janem Žižkou. Po zrušení kláštera v roce 1782 byly budovy nějaký čas obývány pražskou chudinou, až celý objekt koupil obchodník s vínem Jan Jiří Tichý. Od roku 1795 staly se budovy majetkem Jana Ferdinanda ze Schönfeldu, který zde zřídil tiskárnu, nakladatelství a knihkupectví. Vycházely zde také c. k. Schönfeldovy poštovské noviny, které slavily čtenářský úspěch zejména díky vynikajícím redaktorům, jimiž byli Václav Matěj Kramerius, první český novinář, a po něm Václav Thám a Josef Linda. Když Schönfeld přesídlil do Vídně, získala podnik rodina Haaseových, jíž se podařilo vybudovat největší tiskárnu v celém Rakousku. Od roku 1830 vycházel zde německý deník Bohemia, v němž začínal novinářskou kariéru před 1. světovou válkou mladý reportér Egon Ervin Kisch. Tady vyšly jeho první reportáže: Z pražských ulic a nocí a Pražské děti. V roce 1919 tiskla Haaseova tiskárna první československé peníze, jednokorunové bankovky. Na tuto tradici navazovali pak naši významní výtvarníci - Alfons Mucha, Max Švabinský a Karel Svolinský. Po 2. světové válce převzal tiskárny národní podnik Svoboda a vytrval na místě až do roku 1982, kdy celý objekt získalo Národní divadlo, jehož stará budova musela být rekonstruována. V této souvislosti vypracoval ing. arch. Pavel Kupka studii, podle níž začala i rekonstrukce tohoto vzácného objektu.