Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbory

Přehled životních situací členěných podle příslušnosti k odborům do více seznamů.

Odbor finanční

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu, lázeňských místech a za účelem léčení nebo rekreace.

Poplatek ze vstupného

Poplatky z kulturních akcí

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

Povolení tomboly nebo loterie

Jak získat povolení k tombole nebo loterii

Poplatek ze psa

Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen splnit ohlašovací povinnost.

Odbor matrik

Uzavření manželství

Jak postupovat, pokud chceme uzavřít civilní nebo církevní manžeství

Registrované partnerství

Jak postupovat při vstupu do registrovaného partnerství

Vydání rodného listu

Jak postupovat při podání žádosti o vystavení rodného listu

Vydání úmrtního listu

Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1

Žádost o změnu jména/příjmení

Jak postupovat, když si chceme změnit jméno nebo příjmení

Vydání českého matričního dokladu ze Zvláštní matriky Brno

Jak postupovat, jestliže u státního občana ČR nastane matriční událost v zahraničí (narození, sňatek, úmrtí, registrované partnerství)

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Jak postupovat v případě, pokud potřebuji získat osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o udělení státního občanství České republiky

Jak postupovat, pokud chce cizí státní občan požádat o udělení státního občanství České republiky

Nabývání státního občanství ČR prohlášením - § 31

Nabývání státního občanství České republiky některých bývalých českých nebo čekoslovenských státních občanů

Nabývání státního občanství ČR prohlášením - § 32

Nabývání státního občanství osob se státním občanství České a Slovenské Federativní Republiky a jejich potomků v přímé linii

Nabývání státního občanství ČR prohlášením - § 33

Nabývání státního občanství České republiky osob narozených v době od 1.10.1949 do 7.5.1969

Nabývání státního občanství České republiky - § 34

Nabývání státního občanství České republiky osob, kterým byl vydán neoprávněně doklad o státním občanství České republiky

Nabývání státního občanství České republiky - § 35

Nabývání státního občanství osob s trvalým pobytem na území České republiky

Nabývání státního občanství České republiky - § 36

Nabývání státního občanství České republiky dítěte, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud je svěřeno do náhradní péče

Odbor dopravy

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábory

Individuální a předsunutý prodej,výstavky, jídelní lístky a okrasná zeleň u provozoven, umístění zařízení v rámci shromáždění.

Chci požádat o povolení drobné pouliční produkce

Kulturní, sportovní a reklamní akce, výstavy

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace pro : pro filmovou a TV tvorbu

Zvláštní užívání komunikace pro : pro filmovou a TV tvorbu

Chci požádat o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu

Vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu a prodloužení těchto míst

Chci požádat o připojení k místní komunikaci II. a III. tř.

Připojení k místní komunikaci II. a III. tř.

Chci ohlásit poškození dopravního značení

Poškozené dopravní značení

Chci požádat o osazení trvalé místní úpravy dopravního značení

Chci požádat o osazení trvalé místní úpravy dopravního značení

Chci požádat o uzavírku komunikace

Jak požádat o uzavírku komunikace

Chci stanovisko z hlediska dopravy k územnímu řízení

Chci stanovisko z hlediska dopravy k územnímu řízení

Chci získat oprávnění pro parkování v Praze 1

Základní informace jak a kde získat parkovací oprávnění pro MČ P1

Chci stanovisko z hlediska dopravy ke stavebnímu povolení

Chci stanovisko z hlediska dopravy ke stavebnímu povolení

Chci vyhrazené parkoviště pro motorová vozidla

Jak získat vyhrazené parkovací místo v MČ P1.

Oddělení správní a kontroly

Informace o činnosti oddělení a kontakty

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Nejčastěji kladené otázky a řešené problémy odboru dopravy

Chci nahlásit závady v komunikacích

Postup pro vyřízení životní situace

Odbor občansko správních agend

CZECH POINT - autorizované konverze dokumentů

Jak a kde požádat o provedení autorizované konverze dokumentů

CZECH POINT - Ověřené výpisy

Jak a kde si zažádat o výpisy z CZECH POINTU

CZECH POINT - vytvoření datové schránky

Jak a kde požádat o datovou schránku

Vydání občanského průkazu

Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete

Přihlášení k trvalému pobytu

Jak a kde se přihlásit k trvalému pobytu

Ukončení trvalého pobytu

jak a kde ukončit trvalý pobyt

Návrh na zrušení místa trvalého pobytu

Jak a kde požádat o zrušení místa trvalého pobytu

Výdej údajů z evidence obyvatel

Jak, kde a za jakých podmínek lze požádat o o výpis z evidence obyvatel

Zavedení adresy pro doručování písemností

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

Vystavení rybářského lístku

Jak a kde požádat o rybářský lístek

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Žádost o finanční pomoc formou daru poskytovaná MČ Praha 1

Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Žádost o přidělení obytné místnosti v bytovém domě

Bytový dům, Ve Smečkách 594/26, Praha 1

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Jak postupovat, když občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod

Odbor technické a majetkové správy

"Výměna bytu" - postup a pravidla podle nového občanského zákona č.89/2012 Sb.

Institut výměny bytu, jak jej znal zákon č. 40/1964 Sb. (ust. §§ 715, 716), již nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nezná. Městská část Praha 1 bude proto projednávat žádosti individuálně, a to tak, že nájemce může nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele postoupit třetí osobě.
Vymeny_bytu_dle_noveho_OZ_pravidla.pdf - 26,75 KB

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy "tzv. sociálních bytů"

Formulář žádosti o byt ze sociální rezervy

Nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

výše nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 1

Žádost o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny při koupi bytu

chci požádat o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny poté, co jsem obdržel/a nabídku na koupi bytu

Žádost o předplacení příspěvku do fondu oprav

společenství vlastníků chce požádat MČ Praha 1 o předplacení příspěvku do fondu oprav

Pronájem domu jako celku, nebo jeho části

chci požádat o pronájem celého domu, nebo jeho části na zákaldě zveřejněného záměru pronájmu

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

chci změnit nájemní smlouvu na jinou OSOBU - NÁJEMCE. Kdy je to možné? Jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Žádost o společný nájem bytu

Žádost o společný nájem bytu bytu ve smyslu "Zásad pro změnu osoby nájemce bytu na žádost současného nájemce bytu podané v souvislosti s privatizací bytů" schválených Radou městské části Praha 1 ze dne 4.3.2002 číslo u02_0130.

Vrácení bytu

chci vrátit obecní byt, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Pronájem nebytových prostor

chci si požádat o nájem nebytového prostoru.

Skončení nájmu nebytového prostoru

chci zrušit nájemní smlouvu na nebytový prostor

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu, nebytovému prostoru

chci prodloužit smluvní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor

nájemní smlouvy na nebytové prostory - změna doby nájmu, a to v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR09_0458 ze dne 11.5.2009 byl schválen formulář "Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor", a to usnesením číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009

Prodlužování doby nájmu u bytů na dobu určitou

chci si požádat o prodloužení doby nájmu u bytu na dobu určitou

Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby

Přesná dlužná částka musí být vyplněna ve spolupráci a po projednání s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti.

Zhodnocení obecního majetku

chci provést vyúčtování zhodnocení obecního majetku, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Odbor životního prostředí

Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Jak postupovat, když potřebuji požádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení z hlediska životního prostředí

Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Žádost o povolení sportovní, kulturní akce, filmování, apod. na ploše veřejné zeleně

Jak mám postupovat, když chci na ploše veřejné zeleně pořádat kulturní, sportovní či reklamní akci.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když mám trvalé bydliště na území Prahy 1 a potřebuji zapsat do evidence zemědělského podnikatele.

Žádost o lovecký lístek pro občana ČR a cizince

Jak postupovat, pokud potřebuji lovecký lístek.

Žádost o povolení kácení dřevin (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když potřebuji pokácet strom, rostoucí na mém pozemku na území Prahy 1.

Odbor živnostenský

Ohlášení živnosti řemeslné pro zahraniční fyzické osoby

(zahraniční fyzická osoba z třetí země)

Ohlášení živnosti vázané pro zahraniční fyzické osoby

(zahraniční fyzická osoba z třetí země)

Ohlášení živnosti volné pro zahraniční fyzické osoby

(zahraniční fyzická osoba z třetí země)

Žádost o koncesi pro zahraniční fyzické osoby

(zahraniční fyzická osoba z třetí země)

Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku

(fyzická i právnická osoba)

Potřebuji informace k zahájení podnikání

Agenda Jednotného kontaktního místa

Potřebuji získat povolení k výkonu služby

Agenda Jednotného kontaktního místa

Potřebuji vydat osvědčení o výkonu služby

Agenda Jednotného kontaktního místa

Potřebuji informace o výkonu regulovaného povolání

Agenda Jednotného kontaktního místa

Potřebuji uznat odbornou kvalifikaci

Agenda Jednotného kontaktního místa

Potřebuji informace o ochraně spotřebitele

Agenda Jednotného kontaktního místa