Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o udělení státního občanství České republiky

Jak postupovat, pokud chce cizí státní občan požádat o udělení státního občanství České republiky

Vyřizuje:

Ministerstvo vnitra České republiky

Kontakt:

 Jméno a příjmení

telefon 

 e-mail

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144

 jitka.horackova@praha1.cz

 106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
Jana Konvalinková 221 097 113 jana.konvalinkova@praha1.cz  113
Monika Hanzlíková 221 097 152 monika.hanzlikova@praha1.cz  111
Bc.Jana Pluskalová, DiS. 221 097 733 jana.pluskalova@praha1.cz  110
Stanislava Sábová 221 097 114

stanislava.sabova@praha1.cz

 113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
Jitka Zimmermannová 221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 

 • formulář - Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR (není na webových stránkách k dispozici, žadatel vyplňuje na úřadě)
 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.
 • matriční doklady – rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo  rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého manžela)
 • žádost
 • životopis psaný volnou formou v českém jazyce
 • výpis z evidence trestů
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti  ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky
 • doklady prokazující pobyt žadatele na území České republiky
 • potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek
 • doklady prokazující zdroje finančních prostředků
 • potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmů, pracovní smlouvy
 • potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

Udělení státního občanství České republiky: 

 • zletilé fyzické osobě  se platí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč
 • nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč
 • azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Správní úřad může může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500,- Kč,  v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100,- Kč.