Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Stavební úřad

Odbor výstavby je stavebním úřadem pro území Prahy 1. Vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona. Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl.m. Prahy.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Oldřich Dajbych Vedoucí odboru výstavby oldrich.dajbych@praha1.cz 221 097 287 203

Koncepce metodiky pro Prahu 1 - dokument ve formátu PowerPoint o velikosti 20 MB ke stažení

Předkládaná metodika (pracovní koncepce) by měla ve výsledku sjednotit a zpřehlednit proces a výstupy územního a stavebního řízení směrem k žadateli, stavebnímu úřadu, dotčeným účastníkům a v neposlední řadě směrem k veřejnosti a tím přispět k jednodušší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti podmínek plynoucích z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Praha1_metodika_vystavba.ppt - 19629,00 KB