Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oddělení školství

Městská část Praha 1 zřizuje 7 mateřských škol, 5 základních škol, 5 školních jídelen a školu v přírodě.

Všechna tato zařízení metodicky řídí a koordinuje oddělení školství MČ Praha 1, spadající pod kancelář starosty městské části.
Oddělní školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a mimoškolních aktivit v MČ Praha 1. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem. Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 1.

Kontakt: Úřad městské části Praha 1
oddělení školství
Vodičkova 9, 115 68 Praha 1

Oddělení školství se nachází v bytovém domě
na adrese Vodičkova 9, v 1. patře
(naproti hlavní budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18) .
221 097 132
Úřední dny: Pondělí   8:00 - 19:00
Středa     8:00 - 19:00

Po domluvě lze navštívit pracovníky oddělení i mimo úřední dny

Oddělení školství zabezpečuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 250/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Hlavním úkolem je zajištění předškolního vzdělávání a vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky na území MČ P1. 

Mezi úkoly oddělení školství patří zejména:

▪ plnění úkolů zřizovatele pro mateřské školy, základní školy a školská zařízení (školní jídelny, škola v přírodě)
▪ zpracování koncepčních záměrů v oblasti školství
▪ návrhy na optimalizaci sítě škol a školských zařízení
▪ metodická činnost směrem ke školám a školským zařízením zřizovaným MČ
▪ návrh rozpisu prostředků státního rozpočtu na financování činnosti škol a školských zařízení podle § 160 odst. 1 školského zákona
▪ poskytování příspěvku na provoz zřizovaným školám a školským zařízením a kontrola jejich hospodaření
▪ zpracování rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle postupu stanoveného MŠMT
▪ evidence majetku zřizovaných škol a školských zařízení a kontrola inventarizace těchto organizací
▪ zajištění výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
▪ zpracování znění zřizovacích listin a změn zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
▪ sběr a anylýza dat a informací o školách v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační
▪ jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení a zabezpečování konkursních řízení
▪ stanovení platů ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení
▪ zpracování návrhů na odměňování ředitelů zřizovaných mateřských a základních škol a školských zařízení
▪ příprava věcně příslušných materiálů pro Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
▪ příprava podkladů pro Výroční zprávu o školství hl. m. Prahy
▪ jmenování členů školských rad za zřizovatele
▪ přidělování a evidence bytů pro pedagogy i nepedagogické pracovníky
▪ zajišťování agendy grantů na podporu volnočasových aktivit
▪ zajišťování účelného využívání sportovních areálů Masná a Na Františku
▪ koordinace oprav a rekonstrukcí školských objektů ve spolupráci s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení
▪ organizační zajišťování činnosti Komise pro Výchovu a vzdělávání Rady MČ
▪ vedení evidence poptávky a nabídky volných míst pedagogů
▪ zajišťování informovanosti obyvatel v oblasti školství a volnočasových aktivit
▪ přijímání návrhů a stížností v dané oblasti
▪ přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
▪ spolupráce s ostatními subjekty v oblast školství a volného času, s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
▪ spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR apod.
▪ podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Aktuality:

Ježíšek nezapomněl ani na děti z dětského domova
20.12.2018

Ježíšek nezapomněl ani na děti z dětského domova

Ježíškova pošta – tak se jmenuje tradiční akce v parku za Staroměstskou radnicí, pořádaná Nadací Pražské děti, na jejímž programu se kromě jiných dětí nebo třeba skutečných hvězd podílejí i děti z dětského domova v Krásné Lípě.
Radnice vzala své školské pracovníky do šedesátých let
19.12.2018

Radnice vzala své školské pracovníky do šedesátých let

Hudební komedii o časech, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, kdy se aspoň chvíli zdálo, že je všechno možné, a kdy slova kultura, pravda a láska nebyla vysmívanými výrazy, nabídlo pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol Prahy 1 tradiční předvánoční představení v divadle ABC.
Josef hostil Josefa
19.12.2018

Josef hostil Josefa

Krásný vánoční koncert připravil rodičům a přátelům školy pěvecký sbor Josef z Malostranského gymnázia a ZŠ. V kostele svatého Josefa nabídl pod vedením sbormistryně Michaely Ditrichové a za varhanního a klavírního doprovodu Lukáše Petřvalského a Emy Adámkové díla B. Brittena, W. A. Mozarta, J. K. Vodňanského, O. Gjeila, J. Moora, J. Papoulise a dalších. V první části sbor zpíval na kůru, ve druhé u oltáře.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Vencová Michaela, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení školství 221 097 132 Vodičkova 9 1.patro michaela.vencova@praha1.cz
Kaufman Miroslav Technik 221 097 123 Vodičkova 9 1.patro miroslav.kaufman@praha1.cz
Mládková Martina, Ing. Referent - ekonom 221 097 216 Vodičkova 9 1.patro martina.mladkova@praha1.cz
Pučelíková Martina, Bc. Referent 221 097 207 Vodičkova 9 1.patro martina.pucelikova@praha1.cz
Štursa Pavel, PhDr. Ing. Ekonom - rozpočtář, pověřenec GDPR 221 097 128 Vodičkova 9 1.patro pavel.stursa@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>