Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
25-11-2009

Povinnosti provozovatelů cestovních kanceláří a cestovních agentur - železniční přeprava

Dnem 03.12.2009 nabývá účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů odkaz na externí web. Obecní živnostenské úřady jsou nově zmocněny k projednávání správních deliktů podle zákona o drahách za předpokladu, že se deliktu dopustí provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury.

Schválenou novelou zákona o drahách se zajišťuje adaptace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23.10.2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě odkaz na externí web. Nařízení je přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

Novelou zákona o drahách jsou zavedeny nové skutkové podstaty správních deliktů a v souladu s požadavky výše uvedeného předpisu Společenství se stanovují účinné, přiměřené a odrazující sankce za takto nově vymezená protiprávní jednání.

Správní delikty, které budou projednávat obecní živnostenské úřady:

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropského společenství jako:

  • dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji přepravních dokladů zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pobytu a orientace úhradu dodatečných nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech - § 52 odst. 6 písm. c) zákona o drahách;
  • dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neoprávněně odmítl přijmout rezervaci nebo vystavit přepravní doklad zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou - § 52 odst. 6 písm. d) zákona o drahách;
  • dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání informace o přepravních podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a o přístupnosti drážních vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby - § 52 odst. 6 písm. e) zákona o drahách;
  • dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury nevyrozumí na požádání písemně do 5 pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, proč jí odmítl přijmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo proč požadoval, aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou - § 52 odst. 6 písm. f) zákona o drahách;
  • dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji jízdních dokladů cestující o jejich právech a povinnostech vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství (pozn.: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23.10.2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě) - § 52 odst. 6 písm. m) zákona o drahách.

Za uvedené správní delikty se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.