Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Oznámení podnikatele (občana EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_FO..pdf - 1301,67 KB

 • Oznámení podnikatele (právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_PO.pdf - 1300,41 KB

 • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_regulovane_sluzby_na_uzemi_CR_KTERA_NENI_ZIVNOSTI.doc - 53,00 KB

 • Žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu živnosti

  Zadost_o_vydani_osvedceni.pdf - 129,41 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace pro činnost, která je živností

  Zadost_o_uznani_odborne_kvalifikace.pdf - 125,42 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace

  ZadostOUznaniKvalifikace.doc.doc - 47,50 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju.pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_zahajeni_svc.pdf - 571,55 KB

 • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_ukonceni_svc.pdf - 142,11 KB

 • Hlášenka volného pracovního místa (Úřad práce)

  hlasenka_volneho_pracovniho_mista.pdf - 210,21 KB

Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GO. Primárním posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí konzultace a poradenství. Dále předává veškerá podání příslušným orgánům veřejné moci, které o nich rozhodují (specializované odborné úřady, profesní komory, ministerstva, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.).

Pro novou a přehlednější verzi stránek klikněte zde.

Kontakt na náš tým

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Lukáš Balada Bc. 

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394) 

326

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Ondřej Hromádko Mgr.

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Usnadníme Vám podnikání v EU

Tyto služby v České republice poskytuje 15 obecních živnostenských úřadů

Poradenství a praktická pomoc v oblasti služeb

(přeshraniční poskytování služeb, uznávání profesních kvalifikací, získání povolení k výkonu služby, předávání žádostí, přihlášek, oznámení apod.)
JKM_poradenstvi_a_sluzby.pdf - 490,49 KB

Jednotná kontaktní místa umožňují

JKM_umoznuji.pdf - 550,88 KB

Poradce pro podnikání v EU

(publikace o poskytovaných službách s praktickými příklady)
Poradce_pro_podnikani_EU.pdf - 832,51 KB

SOLVIT Odkaz na externí web

(pomáhá občanům se zahraničními úřady)

ProCoP Odkaz na externí web

(informační síť o požadavcích na výrobky)

Poskytneme Vám potřebné informace

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace o

 • požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
 • obecných požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,
 • obecných opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
 • obecných požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktních údajích spolků nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,
 • regulaci povolání, mezi něž patří zejména
 1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu uznávání odborných kvalifikací při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
 2. informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
 4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 5. seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
 6. kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

Předáváme Vaše podání

Jednotné kontaktní místo předává žádosti, registrace a oznámení poskytovatelů služeb

Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává příslušným správním orgánům veškerá podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména

 • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
 • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.

Veškerá výše uvedená podání a formality lze vyřídit prostřednictvím Jednotných kontaktních míst či příslušných správních úřadů. Podání, které Jednotné kontaktní místo obdrží, je neprodleně předáno příslušnému správnímu orgánu, přičemž Jednotné kontaktní místo neposuzuje jeho úplnost nebo věcnou správnost.

Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u Jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná Jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho podáním u Jednotného kontaktního místa.

Komunikace on-line i osobní jednání

Možnosti komunikace a jednání s Jednotným kontaktním místem

Jednotným kontaktním místům můžete klást dotazy on-line. Dotazy lze směřovat také na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my.

Dotaz lze rovněž položit osobnětelefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na  adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský – Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Pokud preferujete osobní jednání, tak lze využít rezervační systém a návštěvu si zarezervovat on-line. Výdej pořadových čísel končí v 18:30 hodin (30 minut před koncem úředních hodin).

Elektronické Jednotné kontaktní místo

e-JKM

Mimo návodů k zahájení výkonu služby (naleznete jich zde přibližně 180) a formulářů, portál nabízí řadu užitečných a aktuálních informací, které souvisí s výkonem podnikatelské činnosti. Ti, kteří používají elektronický podpis, mohou přes portál činit také podání.

BusinessInfo.cz - oficiální portál podpory podnikání a exportu

Elektronické Jednotné kontaktní místo naleznete na  portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz a funguje rovněž v anglickém jazyce (EUGO).

Volný pohyb služeb a svoboda usazení

Volný pohyb služeb nebo usazení

Volný pohyb služeb garantuje právo vykonávat profesi na základě oprávnění vydaného domovským státem i mimo tento stát. Právo usazování zahrnuje právo osoby zahájit a provozovat samostatně výdělečnou činnost a zakládat a řídit podniky za stejných podmínek, jako mají občané členského státu, ve kterém se hodlá tato osoba usadit. Svoboda usazování je zakotvena v článcích 49 až 55 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Institut volného pohybu služeb je primárně zakotven v článcích 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Sekundárně jej upravují Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, Směrnice 2005/36ES o uznávání odborných kvalifikací a zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Do českého práva byla Směrnice o službách transponována v podobě zákona č. 222/2009 Sb.,  o volném pohybu služeb. Tento právní předpis (spolu se zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a prováděcí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 248/2009 Sb.) zakotvuje vznik a postavení Jednotných kontaktních míst.

Směrnice o službách na vnitřním trhu

o_sluzbach_na_vnitrnim_trhu.pdf - 214,83 KB

Zákon o volném pohybu služeb

222_2009_Sb.pdf - 82,72 KB

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

248_2009_Sb.pdf - 29,15 KB

Přeshraniční poskytování služeb

Dočasná mobilita

Právo poskytovat službu přeshraničně (dočasně) se vztahuje na podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami (osoby samostatně výdělečně činné), stejně tak i na podnikatele kteří jsou právnickými osobami (jménem a na účet podnikatele službu poskytuje například vyslaný zaměstnanec). Vysílání zaměstnanců upravuje Směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků.

 1. Fyzické osoby musí být občany některého členského státu Evropské unie.
 2. Právnické osoby musí být usazené (mít sídlo) v některém členském státu Evropské unie.

Dočasné poskytování služeb

JKM_docasne_poskytovani_sluzeb.pdf - 501,19 KB

Služby, na které se směrnice nevztahuje

Vyloučené činnosti z působnosti Směrnice o službách

Některé činnosti a profese jsou z působnosti Směrnice o službách vyloučeny úplně. Jedná se např. o některé služby na finančním trhu, hazardní hry, poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb, služby v dopravě, agenturní zaměstnávání a podobně. Tyto služby upravují vesměs samostatné předpisy např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2009/1071/ES, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání a podobně. Vyloučené činnosti z oblasti služeb jsou taxativně uvedeny v §2 zákona č. 222/2009 Sb.,  o volném pohybu služeb.

Regulovaná povolání a činnosti

Databáze regulovaných služeb napříč Evropskou unií

Pokud je k výkonu určité profese nebo činnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe, profesní pojištění a podobně.) jde o regulovanou službu. Přehled regulovaných profesí a činností v České republice naleznete v národní databázi regulovaných povolání a činností. Přehled (pouze orientační) regulovaných povolání a činností ve všech členských státech Evropské unie naleznete v celoevropské databázi regulovaných povolání.

Zahraniční kvalifikace

Kvalifikace získaná v jiné členské zemi EU

Pokud jste Vaši odbornou kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie a hodláte v Česku vykonávat regulovanou službu (povolání nebo činnost) je ve většině případů nezbytné požádat příslušný uznávací orgán o tzv. uznání odborné kvalifikace.  O uznání profesní kvalifikace lze požádat i prostřednictvím Jednotných kontaktních míst, které žádost neprodleně předají příslušnému uznávacímu orgánu. Jednotná kontaktní místa rovněž poskytují informace o procesu uznání profesní kvalifikace. Pro oblast živnostenského podnikání musí být požádáno o uznání u těchto činností:

U ostatních regulovaných živností (všechna řemesla ale i některé vázané a koncesované živnosti) lze odbornou způsobilost prokázat též podle *§ 7 odst. 5 živnostenského zákona. To znamená, že člověk může odbornou způsobilost prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Pakliže nelze kvalifikační předpoklady prokázat podle výše citovaného zákona, je nezbytné požádat o uznání.

Evropský profesní průkaz

European Professional Card

Evropský profesní průkaz (EPC) je elektronický postup, prostřednictvím kterého si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie. Evropský profesní průkaz  lze využít jak při dočasném poskytování služeb, tak i při usazení. V současné chvíli se týká pouze těchto profesí:

 • zdravotní sestra nebo ošetřovatel odpovědný za všeobecnou péči,
 • farmaceut,
 • fyzioterapeut,
 • horský vůdce,
 • realitní makléř (činnost v České republice není  regulována)

Pomoc se vstupem na zahraniční trhy

Pomoc malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy

                    

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat zaměstnance (vydáno v srpnu 2017)

Jak_spravne_poskytovat_sluzby_2017.pdf - 1786,14 KB

DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

brozura-2010-dph-komplet.pdf - 1049,58 KB

Procedury pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem

Brozura_DPH_u_nemovitosti_final.pdf - 708,91 KB

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Povinnost zpřístupnit a sdělit informace spotřebiteli před poskytnutím služby nebo uzavřením smlouvy

Poskytovatel služby (včetně poskytovatele z jiného členského státu EU, který v Česku svou činnost vykonává v rámci tzv. volného pohybu služeb tj. na základě domovského oprávnění k podnikání) musí zpřístupnit příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě před poskytnutím služby tyto údaje.

Údaje mohou být zpřístupněny prostřednictvím:

 • informací, které jsou dostupné v místě, kde je služba poskytována, nebo kde se uzavírá smlouva,
 • dokumentů dodaných příjemci služby, ve kterých je popsána poskytovaná služba, nebo
 • dálkového přístupu, zejména prostřednictvím elektronické adresy.

Na žádost příjemce služby je poskytovatel služby povinen sdělit následující údaje:

 1. odhad ceny, není-li cena předem stanovena; pokud nelze cenu stanovit odhadem, sdělí poskytovatel služby alespoň způsob výpočtu ceny,
 2. informace o existenci profesních pravidel, kterými je poskytovatel služby vázán, a informace o možnostech seznámení se s těmito pravidly,
 3. v případě, že je poskytovatel služby vázán kodexy chování, vyplývajícími z členství v profesní komoře, poskytne informace o kodexech chování, kterými se řídí při své činnosti, a to včetně případných jazykových verzí a informací o dálkovém přístupu k těmto kodexům, je-li možný,
 4. informace o možnosti mimosoudního řešení sporů, včetně způsobu získání podrobných informací o podmínkách využití těchto řešení.

Tyto povinnosti ukládá poskytovatelům zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Ověření poskytovatele služeb

Ověření poskytovatele služeb

Českého podnikatele (všechny fyzické i právnické osoby, které mají vydané živnostenské oprávnění v Česku) vyhledáte v Živnostenském rejstříku. Členské státy většinou tyto informace poskytují za úplatu a informace nejsou veřejné. Veřejný živnostenský rejstřík funguje např. na Slovensku. České společnosti (právnické osoby)jsou také povinně evidovány ve Veřejném rejstříku. Společnost usazenou v jiném členském státě můžete ověřit prostřednictvím stránek evropské Justice. Některé obchodní rejstříky jsou v EU vzájemně propojeny. V současné době ještě k systému nejsou připojeny všechny členské státy, počítá se však s tím, že se do systému zapojí v brzké době.

Při dočasném poskytování regulovaných služeb lze využít k ověření evidenci poskytovatelů služeb. Zda je poskytovatel služby plátcem DPH nebo tzv. identifikovanou osobou (což by měl být každý, kdo poskytuje služby do jiných členských států), si můžete ověřit na stránkách Evropské komise.

Dozor nad poskytovateli služeb

Dozor nad službami při dočasném poskytování služeb

Dozorovou pravomoc nad činnostmi, které se považují za živnosti (činnosti uvedené v přílohách 1 až 4 k živnostenskému zákonu) vykonávají živnostenské úřady. Přeshraniční poskytovatelé mají povinnost se při kontrole prokázat:

 • oprávněním k podnikatelské činnosti,
 • průkazem totožnosti,
 • dokladem osvědčujícím státní příslušnost,
 • dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost.

Pokud osoba poskytuje regulovanou živnost (činnosti vyjmenované v přílohách 1 až 3 k živnostenskému zákonu) musí předem uvědomit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dozor nad činnostmi, které se nepovažují za živnosti (např. architekt, advokát) vykonává příslušná profesní komora nebo ústřední orgán do jehož gesce činnost náleží.  U těchto činností platí obdobná notifikační povinnost před zahájením jejich výkonu. Správní orgány členských zemí Evropské unie si (nejen při výkonu dozorových pravomocí) vyměňují informace prostřednictvím systému pro výměnu informací na vnitřním trhu (IMI).

Informace o vnitřním trhu

Zajímavé informace o vnitřním trhu Evropské unie

Politiky Evropské unie: vnitřní trh

Politiky_Evropske_unie_Vnitrni_trh.pdf - 1067,70 KB

Hodnotící tabulky jednotného vnitřního trhu

Evropská komise představila on-line verzi hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, na kterých můžete nalézt množství informací o tom, jak jednotlivé členské státy přispěly k budování jednotného vnitřního trhu.

Ochrana osobních údajů "GDPR" Odkaz na externí web

(co musí vaše společnost udělat, pokud nakládá s osobními údaji, se dozvíte v průvodci nařízením o ochraně osobních údajů)

Reforma ochrany údajů posílí vnitřní trh

(nařízení o ochraně údajů - GDPR)
PP-2016-00621-00-01-CS-TRA-00.pdf - 92,90 KB

Reforma ochrany údajů zjednoduší pravidla

(nařízení o ochraně údajů - GDPR)
PP-2016-00621-00-03-CS-TRA-00.pdf - 98,16 KB

Reforma ochrany údajů přinese výhody

(nařízení o ochraně údajů - GDPR)
PP-2016-00621-00-05-CS-TRA-00.pdf - 100,08 KB

Aktuality:

Nakupovat zboží či služby on-line budete v rámci EU snadněji než nyní
24.11.2017

Nakupovat zboží či služby on-line budete v rámci EU snadněji než nyní

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodla na ukončení neodůvodněného zeměpisného blokování při on-line nákupech

Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech
20.11.2017

Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech

Poslanci schválili unijní pravidla, která by měla zvýšit ochranu spotřebitelů při internetových nákupech a rychleji odhalit nepoctivé prodejce.

Revize směrnice o vysílání pracovníků
30.10.2017

Revize směrnice o vysílání pracovníků

Členské státy Evropské unie se dohodly na revizi směrnice o vysílání pracovníků