Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Oznámení podnikatele (občana EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_FO..pdf - 1301,67 KB

 • Oznámení podnikatele (právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_PO.pdf - 1300,41 KB

 • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_regulovane_sluzby_na_uzemi_CR_KTERA_NENI_ZIVNOSTI.doc - 53,00 KB

 • Žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu živnosti

  Zadost_o_vydani_osvedceni.pdf - 129,41 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace pro činnost, která je živností

  Zadost_o_uznani_odborne_kvalifikace.pdf - 125,42 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace

  ZadostOUznaniKvalifikace.doc.doc - 47,50 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju.pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_zahajeni_svc.pdf - 571,55 KB

 • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_ukonceni_svc.pdf - 142,11 KB

 • Hlášenka volného pracovního místa (Úřad práce)

  hlasenka_volneho_pracovniho_mista.pdf - 210,21 KB

Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GO. Tato místa se zaměřují zejména na poskytování poradenství v oblasti služeb v rámci vnitřního trhu Unie (svoboda volného pohybu služeb nebo usazení). Zpravidla neřeší běžnou živnostenskou agendu. Dále poradí např. v případě podnikání podle zvláštního právního předpisu a taktéž zprostředkují předání různých druhů podání, pakliže souvisí s podnikáním.

Kontakt na náš tým

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Lukáš Balada Bc. 

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394) 

326

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Ondřej Hromádko Mgr.

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání

Jednotné kontaktní místo naleznete na 15 obecních živnostenských úřadech.

Poradce pro podnikání v EU

(publikace o poskytovaných službách s praktickými příklady)
Poradce_pro_podnikani_EU.pdf - 832,51 KB

Servis v oblasti služeb

(přeshraniční poskytování služeb, uznávání profesních kvalifikací, získání povolení k výkonu služby, předávání žádostí, přihlášek, oznámení apod.)
JKM__servis.pdf - 549,40 KB

SOLVIT Odkaz na externí web

(pomáhá občanům se zahraničními úřady)

ProCoP Odkaz na externí web

(informační síť o požadavcích na výrobky)

Informační servis pro poskytovatele služeb

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace např. o

 • požadavcích na poskytovatele služeb (podnikatele), které souvisí s podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem,
 • obecných požadavcích na poskytovatele služeb v jiných členských státech,
 • obecných požadavcích na ochranu spotřebitele v členských státech,
 • regulaci povolání nebo činnosti, mezi něž patří např.
 1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborných kvalifikací,
 2. informace o povinnosti ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu (přeshraničně) a o oprávnění příslušného správního orgánu prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
 4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,

Úplný výčet poskytovaných informací naleznete »zde.

Zprostředkovací servis pro svobodná povolání a různé druhy žádostí a oznámení

Jednotné kontaktní místo přijímá od podnikajících osob podání, týkající se přístupu k činnosti, nebo pokud jsou činěna v souvislosti s jejím výkonem

 • Pokud vykonáváte svobodné povolání (např. jste advokát, architekt, herec, lékař, novinář) nebo poskytovatel služby, která se nepovažuje za živnost (např. soudní tlumočník, zemědělec, zprostředkovatel práce, pojištění nebo úvěrů), máte možnost splnit si registrační a oznamovací povinnosti (v souvislosti se vstupem do podnikání nebo jeho přerušením či ukončením vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně) na Jednotném kontaktním místě.
 • Pokud potřebujete oznámit vznik volného pracovního místa, máte možnost učinit tak na Jednotném kontaktním místě.
 • Pokud potřebujete požádat o oprávnění k poskytování služby, kterou neupravuje živnostenský zákon (např. povolení k zprostředkování práce, poskytování zdravotní, veterinární nebo sociální služby), máte možnost učinit tak na Jednotném kontaktním místě.
 • Pokud potřebujete oznámit záměr dočasného poskytování jakékoliv služby  na území ČR (týká se pouze osob z EU), máte možnost učinit tak na Jednotném kontaktním místě.
 • Pokud potřebujete k výkonu jakékoliv služby v ČR uznat odbornou kvalifikaci, máte možnost požádat o její uznání na Jednotném kontaktním místě.

Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena. Úplný výčet úkolů a poskytovaných služeb naleznete »zde.  

Komunikace on-line i osobní jednání

Možnosti komunikace a jednání s Jednotným kontaktním místem

Jednotným kontaktním místům můžete klást dotazy on-line. Dotazy lze směřovat také na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my.

Dotaz lze rovněž položit osobnětelefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na  adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský – Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Pokud preferujete osobní jednání, tak lze využít rezervační systém a návštěvu si zarezervovat »on-line. Výdej pořadových čísel končí v 18:30 hodin (30 minut před koncem úředních hodin).

Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM)

e- JKM

Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM) naleznete na  portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz a funguje rovněž v anglickém jazyce (EUGO).

BusinessInfo.cz - oficiální portál podpory podnikání a exportu

Mimo návodů k zahájení výkonu služby (naleznete jich zde přibližně 180) a formulářů, portál nabízí řadu užitečných a aktuálních informací, které souvisí s výkonem podnikatelské činnosti. Ti, kteří používají elektronický podpis, mohou přes portál činit také podání.

Průvodce podnikáním v Evropě

»» Vaše Evropa ««

Volný pohyb služeb a svoboda usazení

Volný pohyb služeb nebo usazení

Volný pohyb služeb garantuje právo vykonávat profesi na základě oprávnění vydaného domovským státem i mimo tento stát. Právo usazování zahrnuje právo osoby zahájit a provozovat samostatně výdělečnou činnost a zakládat a řídit podniky za stejných podmínek, jako mají občané členského státu, ve kterém se hodlá tato osoba usadit. Svoboda usazování je zakotvena v článcích 49 až 55 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Institut volného pohybu služeb je primárně zakotven v článcích 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Sekundárně jej upravují Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, Směrnice 2005/36ES o uznávání odborných kvalifikací a zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Do českého práva byla Směrnice o službách transponována v podobě zákona č. 222/2009 Sb.,  o volném pohybu služeb. 

Směrnice o službách na vnitřním trhu

o_sluzbach_na_vnitrnim_trhu.pdf - 214,83 KB

Zákon o volném pohybu služeb

222_2009_Sb.pdf - 82,72 KB

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

248_2009_Sb.pdf - 29,15 KB

Přeshraniční poskytování služeb

Dočasná mobilita

Právo poskytovat službu přeshraničně (dočasně) se vztahuje na podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami (osoby samostatně výdělečně činné), stejně tak i na podnikatele kteří jsou právnickými osobami (jménem a na účet podnikatele službu poskytuje například vyslaný zaměstnanec). Vysílání zaměstnanců upravuje Směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků.

 1. Fyzické osoby musí být občany některého členského státu Evropské unie.
 2. Právnické osoby musí být usazené (mít sídlo) v některém členském státu Evropské unie.

Dočasné poskytování služeb

JKM_docasne_poskytovani_sluzeb.pdf - 501,19 KB

Služby, na které se směrnice nevztahuje

Vyloučené činnosti z působnosti Směrnice o službách

Některé činnosti a profese jsou z působnosti Směrnice o službách vyloučeny úplně. Jedná se např. o některé služby na finančním trhu, hazardní hry, poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb, služby v dopravě, agenturní zaměstnávání a podobně. Tyto služby upravují vesměs samostatné předpisy např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2009/1071/ES, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání a podobně. Vyloučené činnosti z oblasti služeb jsou taxativně uvedeny v §2 zákona č. 222/2009 Sb.,  o volném pohybu služeb. I přesto, že jsou tyto činnosti z působnosti směrnice o službách vyloučeny, tak i nadále plně podléhají  Smlouvě o založení Evropského společenství, resp. Smlouvě o fungování EU, a proto se na tyto činnosti i nadále vztahuje jak svoboda usazování, tak volný pohyb služeb, ve smyslu článků 49 a 56 SFEU, pakliže jinde není stanoveno jinak.

Regulovaná povolání a činnosti

Databáze regulovaných služeb napříč Evropskou unií

Pokud je k výkonu určité profese nebo činnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe, profesní pojištění a podobně.) jde o regulovanou službu. Přehled regulovaných profesí a činností v České republice naleznete v národní databázi regulovaných povolání a činností. Přehled (pouze orientační) regulovaných povolání a činností ve všech členských státech Evropské unie naleznete v celoevropské databázi regulovaných povolání.

Zahraniční kvalifikace

Odborná kvalifikace získaná v jiné členské zemi EU

Pokud jste Vaši odbornou kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie a hodláte v Česku vykonávat regulovanou službu (povolání nebo činnost) je ve většině případů nezbytné požádat příslušný uznávací orgán o tzv. uznání odborné kvalifikace.  O uznání profesní kvalifikace lze požádat i prostřednictvím Jednotných kontaktních míst, které žádost neprodleně předají příslušnému uznávacímu orgánu. Jednotná kontaktní místa rovněž poskytují informace o procesu uznání profesní kvalifikace. Pro oblast živnostenského podnikání musí být požádáno o uznání u těchto činností:

U ostatních regulovaných živností (všechna řemesla ale i některé vázané a koncesované živnosti) lze odbornou způsobilost prokázat též podle *§ 7 odst. 5 živnostenského zákona. To znamená, že člověk může odbornou způsobilost prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Pakliže nelze kvalifikační předpoklady prokázat podle výše citovaného zákona, je nezbytné požádat o uznání.

Evropský profesní průkaz

European Professional Card

Evropský profesní průkaz (EPC) je elektronický postup, prostřednictvím kterého si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie. Evropský profesní průkaz  lze využít jak při dočasném poskytování služeb, tak i při usazení. V současné chvíli se týká pouze těchto profesí:

 • zdravotní sestra nebo ošetřovatel odpovědný za všeobecnou péči,
 • farmaceut,
 • fyzioterapeut,
 • horský vůdce,
 • realitní makléř (činnost v České republice není  regulována)

Pomoc se vstupem na zahraniční trhy

Pomoc malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy

                    

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat zaměstnance (2018)

Jak_spravne_poskytovat_sluzby_2018.pdf - 1799,71 KB

DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

brozura-2010-dph-komplet.pdf - 1049,58 KB

Procedury pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem

Brozura_DPH_u_nemovitosti_final.pdf - 708,91 KB

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Povinnost zpřístupnit a sdělit informace spotřebiteli před poskytnutím služby nebo uzavřením smlouvy

Poskytovatel služby (včetně poskytovatele z jiného členského státu EU, který v Česku svou činnost vykonává v rámci tzv. volného pohybu služeb tj. na základě domovského oprávnění k podnikání) musí zpřístupnit příjemci služby před uzavřením smlouvy, popřípadě před poskytnutím služby zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firmu, popřípadě název,
 • kontaktní údaje, jimiž jsou zejména poštovní adresa, faxové číslo nebo adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
 • informace o tom, zda je poskytovatel služby zapsán v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku, pokud ano, pak informace o jeho registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku identifikace poskytovatele služby v takovém rejstříku,
 • sídlo poskytovatele služby v případě právnické osoby, nebo místo podnikání poskytovatele služby v případě fyzické osoby a tak podobně. Úplný výčet naleznete »zde.

Na žádost příjemce služby je poskytovatel služby povinen sdělit zejména:

 1. odhad ceny, není-li cena předem stanovena; pokud nelze cenu stanovit odhadem, sdělí poskytovatel služby alespoň způsob výpočtu ceny a tak podobně. Úplný výčet povinností naleznete v  zákoně č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Ověření poskytovatele služeb

Ověření poskytovatele služeb

Českého podnikatele (všechny fyzické i právnické osoby, které mají vydané živnostenské oprávnění v Česku) vyhledáte v Živnostenském rejstříku. Členské státy většinou tyto informace poskytují za úplatu a informace nejsou veřejné. Veřejný živnostenský rejstřík funguje např. na Slovensku. České společnosti (právnické osoby)jsou také povinně evidovány ve Veřejném rejstříku. Společnost usazenou v jiném členském státě můžete ověřit prostřednictvím stránek evropské Justice. Některé obchodní rejstříky jsou v EU vzájemně propojeny. V současné době ještě k systému nejsou připojeny všechny členské státy, počítá se však s tím, že se do systému zapojí v brzké době.

Při dočasném poskytování regulovaných služeb lze využít k ověření evidenci poskytovatelů služeb. Zda je poskytovatel služby plátcem DPH nebo tzv. identifikovanou osobou (což by měl být každý, kdo poskytuje služby do jiných členských států), si můžete ověřit na stránkách Evropské komise.

Dozor nad poskytovateli služeb

Dozor nad službami při dočasném poskytování služeb

Dozorovou pravomoc nad činnostmi, které se považují za živnosti (činnosti uvedené v přílohách 1 až 4 k živnostenskému zákonu) vykonávají živnostenské úřady. Přeshraniční poskytovatelé mají povinnost se při kontrole prokázat:

- oprávněním k podnikatelské činnosti, průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost.

Pokud osoba poskytuje regulovanou živnost (činnosti vyjmenované v přílohách 1 až 3 k živnostenskému zákonu) musí předem uvědomit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dozor nad činnostmi, které se nepovažují za živnosti (např. architekt, advokát) vykonává příslušná profesní komora nebo ústřední orgán do jehož gesce činnost náleží.  U těchto činností platí obdobná notifikační povinnost před zahájením jejich výkonu. Správní orgány členských zemí Evropské unie si (nejen při výkonu dozorových pravomocí) vyměňují informace prostřednictvím systému pro výměnu informací na vnitřním trhu (IMI).

Informace o vnitřním trhu

Zajímavé informace o vnitřním trhu Evropské unie

Plán na vytvoření strategie pro jednotný trh

(opatření a orientační harmonogram plnění)
NA0218450CSN.cs.pdf - 142,58 KB

Politiky Evropské unie: vnitřní trh

Politiky_Evropske_unie_Vnitrni_trh.pdf - 1067,70 KB

Hodnotící tabulky jednotného vnitřního trhu

Evropská komise představila on-line verzi hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, na kterých můžete nalézt množství informací o tom, jak jednotlivé členské státy přispěly k budování jednotného vnitřního trhu.

Aktuality:

Pozvánka na seminář: vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků
6.12.2018

Pozvánka na seminář: vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Vnitřní trh pohledem malých a středních podniků - seminář se uskuteční 15. ledna 2019, pořadatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podnikatelé si od ledna připlatí
1.11.2018

Podnikatelé si od ledna připlatí

Podnikatelé, kteří na sociálním a zdravotním pojištění odvádí minimální zálohy, si v roce 2019 připlatí o 383 Kč měsíčně více než nyní. U sociálního pojištění navíc dojde ke změně splatnosti pojistného. Nově se bude odvádět v měsíci, ke kterému se vztahuje.

Piloti se mohou registrovat na Jednotném kontaktním místě
20.9.2018

Piloti se mohou registrovat na Jednotném kontaktním místě

Letci, kteří provozují leteckou činnost na základě písemné smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, mohou formality spojené s výkonem nezávislé činnosti splnit na Jednotném kontaktním místě, stejně tak, jako ostatní poskytovatelé služeb, která není živností.