Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2009 - I.kolo

Termín vyhlášení: 12.1. 2009 - více informací u jednotlivých typů grantů.

 Název grantu  Termín předložení žádostí  Max. částka/projekt
 Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009  13.02.2009  200.000,- Kč
 Grant v oblasti kultury v roce 2009  20.02.2009  500.000,- Kč
 Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009  13.03.2009  200.000,- Kč

Grantový systém v oblasti kultury a umění je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů kulturní politiky Městské části Praha 1. MČ P1 podoruje tři typy grantů: kultura, ochrana kulturního dědictví a podpora rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty ), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. Dále podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby), majitelé domů na území Pražské památkové rezervace v rámci ochrany kulturního dědictví. A v neposlední řadě podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití  různých  subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.

Grantový systém MČ P1 je opřen o zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti města stanovuje podle § 16 péči v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů – mj. celkového kulturního rozvoje. Současně se i opírá o zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který v § 2 definuje veřejné kulturní služby, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.  Grantový systém se opírá též o zákon č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení);  zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dále o zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) www.praha1.cz - sekce „Školství, sport, kultura“ ZDE nebo sekce "Dotace a granty" ZDE nebo přímo na stránkách oddělení kultury ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz

Granty 2009 - I. kolo - zhodnocení přínosu grantu

Granty pro oblast kultury 2009 - I. kolo

Vyhodnoceni_-_kultura_2009_-_I._kolo.xls - 58,50 KB

Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2009 - I. kolo

Vyhodnoceni_-_spolky_2009_-_I._kolo.xls - 45,00 KB

Grant na ochranu kulturního dědictví 2009 - I. kolo

Vyhodnoceni_-_OKD_2009_-_I._kolo.xls - 53,50 KB

Výsledky grantového řízení pro rok 2009 - I. kolo

Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 - I. kolo - úspěšní žadatelé

Prideleni_financnich_prostredku_(uspesni_zadatele)_-_Granty_OKD_2009_-_I._kolo.xls - 54,00 KB

Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 - I. kolo - všechny projekty

Navrh_na_prideleni_financnich_prostredku_(vsechny_projekty)_-__Granty_OKD_2009_-_I._kolo.xls - 59,50 KB

Granty pro oblast kultury 2009 - I. kolo - úspěšní žadatelé

Granty_kultura_2009_-_I._kolo_-_uspesni_zadatele.xls - 47,50 KB

Granty pro oblast kultury v roce 2009 - I. kolo - všechny projekty

Granty_kultura_2009_-_I._kolo_-_vsechny_projekty.xls - 125,00 KB

Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 - I. kolo - úspěšní žadatelé

Granty_spolky_2009_-_I._kolo_-_uspesni_zadatele.xls - 61,00 KB

Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 - I. kolo - všechny projekty

Granty_spolky_2009_-_I._kolo-_vsechny_projekty.xls - 83,50 KB