Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Výzva starosty Městské části všem dodavatelům staveb na území Prahy 1
16-8-2010

Výzva starosty Městské části všem dodavatelům staveb na území Prahy 1

   
Starosta Prahy 1 Filip Dvořák vyzval všechny dodavatele staveb na území první městské části k přijetí takových opatření, která minimalizují dopady staveb na životní prostředí a kvalitu bydlení v jejich okolí. „V uplynulých týdnech proběhl na celém území Prahy 1 komplexní úklid komunikací, který je časově, organizačně a zejména finančně velmi náročný. Osobně jsem se přesvědčil, že komunikace v okolí mnoha staveb, které byly s nemalými náklady uklizeny, jsou během několika dní opět znečištěny v důsledku stavební činnosti,“ napsal ve své výzvě mimo jiné starosta Dvořák. Dodavatele staveb také upozornil na možnost udělení pokuty až do výše jednoho milionu korun.V Praze dne 16. 8.2010

Vážení dodavatelé staveb na území Městské části Prahy 1,

dovoluji si Vás tímto oslovit žádostí o co možná největší ohled na veřejný prostor, který sousedí se stavebním záborem a staveništěm, na kterém provádíte stavební dílo. Jakákoliv stavba nezbytně zhoršuje kvalitu životního prostředí a ovlivňuje podmínky pro bydlení nejen v místě vlastní stavby, ale též na trasách příjezdů staveništní dopravy k místu stavby.

V uplynulých týdnech proběhl na celém území Prahy 1 komplexní úklid komunikací, který je časově, organizačně a zejména finančně velmi náročný. Osobně jsem se přesvědčil, že komunikace v okolí mnoha staveb, které byly s nemalými náklady uklizeny, jsou během několika dní opět znečištěny v důsledku stavební činnosti. Jsem přesvědčen, že dodávat stavební dílo na území Prahy 1, která tvoří stěžejní součást nejen Pražské památkové rezervace, ale též Rezervace světového dědictví UNESCO, musí být pro jakoukoliv stavební firmu ctí a průběh výstavby i dopady stavební činnosti na okolí musí odpovídat unikátnosti prostředí, ve kterém výstavba probíhá.

Ze všech uvedených důvodu Vás proto žádám k přijetí následujících opatření:

 1. Ohrazení staveniště by mělo být provedeno z prvků, které budou zcela dotěsněny u své paty na styku s komunikací tak i vzájemně mezi sebou, aby ze staveniště nemohl být vyplavován či vyprašován stavební materiál a budou z tuhého materiálu, přičemž opěrný systém tohoto ohrazení nebude zasahovat vně záboru. Toto samozřejmě neplatí v případě záboru, u nichž odbor dopravy stanoví podmínku průhlednosti ohrazujících konstrukcí.

  Stávající ohrazení, které nesplňuje výše uvedené, je nezbytné zevnitř ohrazení zakrýt geotextilií, která vykryje mezery mezi ohrazením i pod ním s cílem minimalizovat pronikání nečistot ze staveniště do okolí.
 2. Pokud dochází k provádění bouracích prácí, je nezbytné použít postupů a prostředků, které zajistí minimální možnou produkci prachu. V případě využívání hlučných strojů a zařízení je nezbytné striktně dodržovat stanovené limity a případně stroj či zařízení ohradit tuhou konstrukcí tak, aby hluk nepronikal do okolí, ale pouze vzhůru.

  Odvoz suti musí být prováděn výtahy nebo uzavřenými shozy, odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem, ale do kontejnerů, které jsou zakryty plachtami, aby nemohlo dojít k úniku prachu vně stavebního záboru.
 3. Při manipulaci se stavebním materiálem a jeho dovozu na staveniště i odvozu suti či výkopku ze staveniště musí být přijata taková opatření zejména zakrytím nákladu na ložné ploše automobilu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 
 4. Pro snížení prašnosti v okolí stavebního záboru je nezbytné pravidelně odstranit z komunikace metením případné znečištění a zbylý prach spláchnout vodou. Tato opatření je nezbytné provádět v pravidelných intervalech, při teplém a větrném počasí intenzivněji. Tato opatření se samozřejmě musí dotýkat i komunikace v širším obvodu okolo stavebního záboru, zejména ve směru odjezdu vozidel ze staveniště. 
 5. Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. V případě, že k tomu přes učiněná opatření dojde, je nutné neprodleně provést její očištění.

  Nad rámec těchto nezbytných opatření bych chtěl požádat, aby pro obsluhu staveniště byla vybírána taková vozidla, která vaší stavební firmě nebudou dělat v centru Prahy ostudu, ať již technickým stavem, nebo zrezavělou karoserií. 
 6. Při provádění staveb, kde dochází k nadměrnému hluku, je nutné provést výstavbu protihlukových stěn (např. z dřevotřísky do výšky 3 až 3,5 m), aby nedocházelo k porušování nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vážení dodavatelé staveb,

výše uvedená opatření považujte prosím za doporučení vhodných opatření, kterými lze předejít naplnění skutkové podstaty deliktů uvedených v § 42 b, písm. g a j zákona o pozemních komunikacích, respektive § 29 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze.

Vzhledem k tomu, že obyvatelům Městské části Praha 1 záleží na tom, aby se vaše činnost jich co nejméně dotýkala, uložil jsem příslušným orgánům Úřadu městské části Praha 1, aby vůči všem deliktům naplňujícím ustanovení výše uvedených paragrafů přistupovali nekompromisně, přičemž za správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích lze uložit pokutu do výše 300.000,- Kč, v případě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů až do výše 1 000 000,- Kč. Jsem přesvědčen, že při řešení všech deliktů je nezbytné přihlédnout k tomu, že byly spáchány ve výjimečném území, jakým území Městské části Praha 1 nepochybně je.

Věřím však, že díky opatřením, která přijmete se životní prostředí nezhorší a dopady na kvalitu nejen bydlení v bezprostřední blízkosti stavby budou minimální, nebude tedy nezbytné k sankcím ze strany Úřadu městské části Praha 1 přistoupit.

V případě dotazů, či žádosti o pomoc při realizaci výše popsaných opatření se prosím neváhejte obracet na pana Jiřího Trejbala - e-mail: jiri.trejbal@prahal .cz, tel.: 728 042 208.

Děkuji za pochopení,

Ing.Filip Dvořák
starosta městské části
Městská část Praha 1     Výzva starosty městské části Praha 1 Ing.Filipa Dvořáka dodavatelům staveb na území Městské části Praha 1 - kliknutím na obrázek se Vám otevře text výzvy v novém okně v původní velikosti            Výzva starosty městské části Praha 1 Ing.Filipa Dvořáka dodavatelům staveb na území Městské části Praha 1 - kliknutím na obrázek se Vám otevře text výzvy v novém okně v původní velikosti


Čisto, odhlučněno - takto by si radnice Prahy 1 v čele se starostou Ing. Filip Dvořákem představovala stavební zábor na svém území:

Ukázka vzorně provedeného stavebního záboru při rekonstrukci prodejny

Ukázka vzorně provedeného stavebního záboru při rekonstrukci prodejny