Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Rekonstrukce tramvajové trati Národní - Spálená
7-7-2010

Rekonstrukce tramvajové trati Národní - Spálená

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasné ztížených podmínkách pro vozidla, chodce a uživatele MHD z důvodu rekonstrukce tramvajové trati Národní – Spálená, kdy navíc v souběhu bude probíhat v ulici Národní a okolí obnova vodovodních řadů. Celkový rozsah akce je zřejmý s přiložených plánků v PDF.

Termín: 24.7.2010 – 31.8.2010

Rekonstrukce tramvajové trati Národní - Spálená

Základní údaje
Úsek stavby : tramvajová trať v úseku od tramvajových zastávek Národní divadlo přes křižovatku Národní třída x Spálená směrem ke křižovatce Spálená x Lazarská (mimo křižovatku)
Místo stavby : Praha 1
Katastrální území : Staré Město, Nové Město
Investor : Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring : Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2
Zhotovitel stavby : EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1
Projektant : Metroprojekt Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2
Lhůta výstavby : 5 týdnů
Termíny realizace : zahájení 26.7.2010
dokončení 31.8.2010
Zprovoznění : 1.9.2010
Předpokládané náklady : 93 mil. Kč ( bez DPH)


Předmět stavby
- rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Národní třída a Spálená v délce 710 m dvoukolejně včetně příslušenství (trolejové vedení, řídící systémy, dráhové kabely, odvodnění TT, dopravní značení, úprava SSZ, tramvajová trať navržena s použitím žlábkových kolejnic NT1 na betonové desce, povrchová úprava bude na Národní třídě a v úseku ulice Spálené Purkyňova – Lazarská živičná z litého asfaltu, v úseku ulice Spálené Národní – Purkyňova bude povrchová úprava z velké dlažby
- rekonstrukce tramvajových zastávek Národní divadlo a Národní
- bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a míst pro přecházení včetně jejich vybavení signálními a varovnými pásy
- osazení informačního systému na zastávkách


Průběh výstavby
Rekonstrukce bude probíhat v termínu od 26.7.2010 do 31.8.2010, tramvajová trať bude zprovozněna dne 1.9.2010.
Dopravní obsluha oblasti během stavby bude zajištěna příjezdem od Národního divadla po Národní třídě v jižní vozovce podél staveniště přes kolejový oblouk. V opačném směru bude doprava vedena ulicemi Na Perštýně (obousměrně), Bartolomějská (změna jednosměrnosti !), Karolíny Světlé, Konviktská a Divadelní. Příčný přejezd Voršilská – Karolíny Světlé bude během stavby zachován, příčný přejezd Purkyňova – Ostrovní bude během stavby zachován kromě nezbytně nutné doby na vybudování tramvajové tratě. Zásobování přilehlých provozoven bude umožněno z vyhrazených ploch.
Náhradní autobusová doprava při vyloučení tramvajového provozu v úseku Národní třída – ul.Spálená nebude zavedena.
Podélné pěší vztahy zůstanou během stavby zachovány beze změn, v místech stávajících přechodů budou osazeny lávky přes tramvajovou trať.

V době vyloučení tramvajového provozu v období 26.-30.7.2010 bude v ul. Národní třída probíhat v souběhu koordinovaná akce „Národní a okolí, obnova vodovodních řadů investora Pražská vodohospodářská společnost, a.s..

Odpovědný pracovník: Jana Raichardová tel.: 602 379 185
Petr Dvořáček tel.: 606 519 388

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

V Praze dne 19.7.2010

Příloha: plánky

stav DIO 1                stav DIO 2                stav DIO 3

plánek - uzávěra Národní a Spálená

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru