Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Myslíkova - rekonstrukce!
4-5-2010

Myslíkova - rekonstrukce!

  

Kliknutím otevřete soubor ve větším rozlišení v novém okně - HARMONOGRAM REALIZACE SOUBORU STAVEB - ULICE MYSLÍKOVA

Vážení uživatelé pozemních komunikací Myslíkova a přilehlých ulic, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti z důvodu provádění rekonstrukce tramvajové trati.

Práce budou probíhat v následujícím plošném rozsahu a termínu:
Myslíkova od křižovatky Spálená do křižovatky Masarykovo nábřeží, Praha 1
4.5.2010 – 25.5.2010, následná rekonstrukce ulice do 31.8. a předláždění chodníků do 30.9.2010

V Myslíkově ulici bude probíhat rekonstrukce tramvajové trati a v jejím důsledku zde dojde ke zrušení parkovacích kapacit a omezení průjezdnosti. Pro automobilový provoz bude ulice jednosměrně průjezdná od ulice Odborů (od Karlova náměstí) k Masarykovu nábřeží. Zajištěna bude dopravní obsluha ulic Černá a Pštrossova (ve směru od Myslíkovy) i Křemencova a Vojtěšská (ve směru do Myslíkovy).

Myslíkova ulice je sice průjezdná ve směru na Masarykovo nábřeží, avšak omezená kapacita komunikace nepostačuje dopravním nárokům. Žádáme proto řidiče, aby se, pokud možno, této lokalitě Prahy při svých cestách vyhnuli, a děkujeme za pochopení.

Stavební činnost začne v úseku ulic Odborů – Spálená, po dokončení tohoto úseku budou následovat práce v rozsahu ulic Odborů – Náplavní a v poslední etapě bude dokončena část Myslíkova – Jiráskovo nám. a vlastní křižovatka Myslíkova – Spálená. Předpokládané ukončení této významné stavební akce: 12.7.2010.

V Myslíkově ulici budou kolejnice upevněny do podkladní betonové desky včetně tramvajového spodku a odvodnění. Rekonstruována bude i zastávka Myslíkova, obě nástupiště budou vybudována se zvýšenou nástupní hranou. S ohledem na šířkové uspořádání budou zřízeny zastávkové mysy. Vzhledem k vjezdům do objektů budou nástupiště v obou směrech mírně posunuta oproti stávajícímu stavu.

Na Masarykově nábřeží bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných panelech) nahrazen kolejnicemi upevněnými do podkladní betonové desky.

Tramvajová zastávka Jiráskovo náměstí (směr Palackého nám.) bude ve směru k Národnímu divadlu prodloužena na délku 67 m a zakončena bezbariérovým přístupem, kde bude zřízen nový přechod pro chodce vybaven světelnou signalizací. Ve směru opačném bude zastávka prodloužena na délku 37 m a bezbariérový přístup zajištěn ze stávajícího přechodu v křižovatce u Jiráskova mostu. Tento přechod bude nově dělený a doplněn o světelnou signalizaci pro chodce.

V ulici Spálené bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných panelech) nahrazen kolejnicemi na pražcích.

Součástí stavby je potřebné odvodnění povrchu kolejiště i tělesa tramvajového spodku.

Trakční trolejové vedení bude ponecháno stávající, jen místně budou trolejové vodiče posunuty nad novou osu kolejí.

V koordinaci s rekonstrukcí tramavajové trati budou probíhat další stavební akce – mimo jiné obnova vodovodních řadů a opravy vozovek a chodníků.

Stavba „Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova“ byla zařazena do programu Evropské unie s názvem „Operační program Praha – konkurenceschopnost“ (OPPK), investorem je Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.. 

Výsledný výkres úpravy povrchů ulice Myslíkova - grafická příloha
(kliknutím na obrázek si otevřete mapku v novém okně v původním rozlišení - POZOR soubor má cca 1,5 MB!!) 

 ´Výsledný vákres úpravy povrchů ulice Myslíkova - obrázek JPG ve vysokém rozlišení (cca 1,5MB)

Úprava povrchů: chodníky - mozaiková dlažba šedá/bílá, parkovací zálivy - dlažba DL 160, vjezdy - dlažba DL 100 a vozovka - živice.

 
Informace Dopravního podniku hl.m.Prahy

Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova

Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova je jednou z investičních akcí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, na které byla ZHMP schválena dotace z fondů EU v rámci „Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost" (OPPK).

1.  Základní údaje o stavbě

Název akce                Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova

Místo                         Praha 1 a 2

Kat. území                 Nové Město

Investor                     DP hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Projektant                  Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4,

Inženýring                 Inženýring dopravních staveb, a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2

Zhotovitel                  Hans Wendel s.r.o., Sazečská 3270/2a, Praha 10

Termín výstavby        04-07/2010

Celkové náklady        98 000 tis. Kč (bez DPH)

2.  Stručný popis stavby

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati v ulici Myslíkova, kolejových křižovatek v navazujících ulicích (Masarykovo nábřeží a Spálená ul.), části trati na Masarykově nábř. (mezi Jiráskovým nám. a ul. Myslíkovou) a části trati ve Spálené ulici (mezi ul. Lazarská a Karlovým náměstím).

V Myslíkově ulici dojde k rekonstrukci tramvajové trati, a to s kolejnicemi upevněnými do podkladní betonové desky včetně tramvajového spodku a odvodnění.

Tramvajová zastávka Myslíkova bude v rámci stavby rekonstruována. Nástupiště budou vybudována se zvýšenou nástupní hranou. S ohledem na šířkové uspořádání budou zřízeny zastávkové mysy. Vzhledem k vjezdům do objektů bude nástupiště v obou směrech mírně posunuta oproti stávajícímu stavu.

Návazné křižovatky budou rovněž plně rekonstruovány.

Na Masarykově nábřeží bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných panelech) nahrazen kolejnicemi upevněnými do podkladní betonové desky.

Tramvajová zastávka Jiráskovo náměstí (směr Palackého nám.) bude ve směru k Národnímu divadlu prodloužena na délku 67 m a zakončena bezbariérovým přístupem, kde bude zřízen nový přechod pro chodce vybaven světelnou signalizací. Ve směru opačném bude zastávka prodloužena na délku 37 m a bezbariérový přístup zajištěn ze stávajícího přechodu v křižovatce u Jiráskova mostu. Tento přechod bude nově dělený a doplněn o světelnou signalizaci pro chodce.

V   ul. Spálené bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných
panelech) nahrazen kolejnicemi na pražcích.

Součástí stavby je potřebné odvodnění povrchu kolejiště i tělesa tramvajového spodku.

Trakční trolejové vedení bude ponecháno stávající. Budou provedeny místní posuny trolejových vodičů nad novou osu kolejí.

3. Průběh výstavby

RTT Myslíkova bude probíhat v termínech se zahájením dne 24.4.2010 a předpokládaným ukončením akce dne 22.7.2010. Realizace stavby je rozvržena do několika etap, takovým způsobem, aby byl v nejdelším možném termínu zabezpečen jednosměrný průjezd ulicí Myslíkova ve směru od ul. Odborů k Masarykovu nábřeží. Stavební činnost na rekonstrukci tramvajové trati započne v úseku ulic Odborů - Spálená, po dokončení tohoto úseku budou následovat práce v rozsahu ulic Odborů - Náplavní a v poslední etapě bude dokončena část Myslíkova - Jiráskovo.nám a vlastní křižovatka Myslíkova - Spálená.

V době realizace stavby budou v koordinaci probíhat rovněž i další akce ostatních investorů:

•         TSK - Opravy vozovek a chodníků

•         ELTODO - Rekonstrukce SSZ Mánes

•         PPD - Rekonstrukce STL

•         PVS - Obnova vodovodních řadů

Harmonogram stavebních činností vč. dopravních opatření v rámci realizace staveb v ulici Myslíkova

V rámci komplexní rekonstrukce ulice Myslíkova dochází k realizaci staveb několika
investorů a to:

1)             „Rekonstrukce tramvajové tratě" investora DP hl. m. Prahy, akciová společnost
2)      „Obnova vodovodních řadů ul. Myslíkova a okolí" a „Rekonstrukce kanalizačních řadů ul. Myslíkova" investora PVS a.s.
3)             „Myslíkova - hluk" investora TSK hl. m. Prahy.
4)      „Rekonstrukce STL plynovodu" investora PPD a.s.

Akce jsou vzájemně zkoordinovány a jejich realizace a s tím související dopravní opatření jsou plánovány v následujících termínech:

19.4. - 14.5. - zábor jižní komunikace Náplavní - Odborů pro realizaci plynovodu

24.4. - 3.5. - lokální zábor pro realizaci bahníků TT Myslíkova ulice (úsek Odborů - Spálená)

4.5.  - 25.5. - uzavřena jižní část Myslíkova (zachován průjezd směr Masarykovo nábřeží), úplná uzavírka v ulici Myslíkova v úseku Černá - Spálená

12.5. - odstávka pitné vody pro účely přepojení starých na nové řady

26.5.  - 12.7. - uzavřena severní část Myslíkova (zachován průjezd směr Masarykovo nábřeží)

5.6.  - 13.6 - uzavření severní části Myslíkova (zachován průjezd směr Masarykovo nábřeží), uzavřena křižovatka Odborů - Myslíkova pro přepojení plynovodu

1.6.  - 30.6. - dojde po částech k rekonstrukci tramvajové tratě na Masarykově nábřeží v úseku Jiráskovo náměstí - Myslíkova, s tím že provoz IAD bude, dle požadavku radního pro dopravu, v obou směrech po dobu realizace zachován.

18.6.  a 19.6.2010 bude rovněž umožněn obousměrný provoz na Masarykově nábřeží a jednosměrně průjezdná křižovatka Masarykovo nábř. - Myslíkova ul. pro účely pietního aktu v Resolově ulici a akce PCR na Karlově náměstí

7.7.   - 22.7.  - zábor tramvajového tělesa ve Spálené ulici pro  dokončení trojúhelníku Myslíkova-Spálená

13.7.  - 30.9 - po polovinách uzavřeny přilehlé chodníky pro účely realizace nové mozaikové dlažby

V souběhu s realizací RTT budou postupně prováděny i rekonstrukce komunikací. Předpokládaný termín zprovoznění IAD a tram. provozu je 22.7.2010, s tím, že výměna chodníkových krytů bude dokončena do konce prázdnin.

Úpravy vedení automobilového provozu ve vazbě na etapy výstavby a situace širších dopravních vztahů
jsou přiloženy v následujících grafických přílohách.

(kliknutím na obrázek si otevřete mapku v novém okně v původním rozlišení - POZOR každý soubor má cca 2MB!!)

Rekonstrukce Myslíkova ulice - Etapa 1 (POZOR - soubor má cca 2MB!)

Rekonstrukce Myslíkova ulice - Etapa 1 ŠDV (POZOR - soubor má cca 2MB!)

Rekonstrukce Myslíkova ulice - Etapa 2 (POZOR - soubor má cca 2MB!)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17