Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Co by se stalo, kdybych zaplatil/a určenou částku po lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení určené částky?

Lhůta 15 dnů, v níž je určená částka splatná, je dána zákonem (ust. § 125h odst. 3 z.č. 361/2000 Sb.). Počítání lhůt je upraveno ust. § 40 správního řádu. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení. V patnáctý den této lhůty však musí být platba již připsaná na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit provozovateli vozidla. Není-li si tedy provozovatel vozidla jistý, zda je určená částka ještě ve lhůtě splatnosti, je vhodné z důvodu ověření  této skutečnosti,  kontaktovat příslušného referenta, uvedeného v doručené výzvě.