Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Revize směrnice o vysílání pracovníků
30-10-2017

Revize směrnice o vysílání pracovníků

Oblast vysílání zaměstnanců upravuje Směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků. Směrnice nastavuje pravidla pro zaměstnance, kteří byli  v rámci tzv. dočasné mobility (přeshraničního poskytování služeb) vysláni zaměstnavatelem k realizaci zakázky na území jiného členského státu Evropské unie. Zde je třeba zdůraznit, že volný pohyb služeb, je zaručen občanům Evropské unie nebo obchodním korporacím se sídlem v některém členském státu EU. Tato směrnice byla přijata v roce 1996. „Hospodářská situace a poměry na trhu práce v Evropské unii se od roku 1996 zásadně změnily. V posledních dvaceti letech se jednotný trh rozrostl a zvětšily se mzdové rozdíly, což vedlo k vytvoření nezamýšlených pobídek ke zneužívání těchto rozdílů prostřednictvím vysílání pracovníků. Legislativní rámec vytvořený směrnicí z roku 1996 již není schopen na tyto nové skutečnosti plně reagovat“.

Navržená opatření

„Hlavní změna se konkrétně týká mzdových sazeb, na něž má vyslaný pracovník nárok. Stávající směrnice vyžaduje pouze to, aby měli vyslaní pracovníci nárok na minimální mzdu. Nový návrh počítá s tím, že se budou na mzdy v hostitelském členském státě vztahovat stejná pravidla, jaká stanoví všeobecně použitelné kolektivní smlouvy. Na vyslané a místní pracovníky se proto budou v oblasti mezd vztahovat stejná pravidla. Návrh se nikterak nedotýká mechanismu stanovování mezd v členských státech, avšak zajišťuje, aby se s vyslanými pracovníky zacházelo z hlediska mezd podle stejných pravidel jako s místními pracovníky. Komise navrhuje, aby pravidla uvedená ve všeobecně použitelných kolektivních smlouvách byla povinně závazná pro vyslané pracovníky ve všech hospodářských odvětvích“.

                                                                                   Přehled nejdůležitějších změn:

Stávající úprava směrnice 96/71/ES

Navrhované změny

kolektivní smlouvy se uplatní pouze na stavebnictví

kolektivní smlouvy se použijí na všechny vyslané pracovníky

nestanovuje přesnou dobu, po kterou může vyslaný pracovník vykonávat službu v jiném čl. státu, musí to být ale na dobu omezenou

pokud přesáhne doba vyslání pracovníka 24 měsíců, použije se pracovní právo hostitelského státu

vyslaný pracovník má  nárok na minimální mzdu

vyslaný pracovník bude odměňován srovnatelně s pracovníky v zemi, do které byl vyslán

není stanovena povinnost, aby subdodavatelé odměňovali pracovníky nad rámec minimální mzdy

pravidla pro vysílání pracovníků daná kolektivní smlouvou hlavního dodavatele se mohou vztahovat i na odměňování pracovníků v celém dodavatelském řetězci

směrnice neřeší agenturní pracovníky

dočasné vyslaní agenturní zaměstnanci mají stejné podmínky, jako stejný typ zaměstnanců v zemi, do které byli vysláni

Podrobnosti naleznete na stránkách Evropské komise. Tiskovou zprávu k revizi směrnice vydalo také Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož gesce tato problematika náleží.

Lukáš Balada