Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Změny právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání
30-6-2017

Změny právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (3. 1. 2018)

Anotace: Doplnění činností, které se nepovažují za živnosti

Do § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se za slovo „agentur,“ doplňují slova „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Podobně jako u jiných činností regulovaných zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se i u poskytování služeb hlášení údajů a u činnosti akreditované osoby podle výše uvedeného zákona v § 3 živnostenského zákona stanovuje, že tyto činnosti nejsou živností, protože se u nich vyžaduje povolení/akreditace České národní banky.

Zákon byl vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem  → 204/2017 Sb., a je účinný od 3. ledna 2018.

Změna zákona o pohřebnictví (1. 9. 2017)

Anotace: Novelizací zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v § 6 a § 13 k posunu číslování odstavců a v § 10 odst. 4 ke změně textu. V této souvislosti byla změněna také příloha č. 3 k živnostenskému zákonu.

Žadatel o koncesi pro provozování pohřební služby musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provozování krematoria musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provádění balzamace a konzervace musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých podle zvláštního právního předpisu, a absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,
 • vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,
 • střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka, nebo
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a konzervace“.

Živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provozování balzamace a konzervace, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována. Nový systém nahrazující rekvalifikační kurzy profesními kvalifikacemi podle zákona č. 179/2006 Sb. je povinný až pro nové žadatele.

Osoby, u kterých bylo pravomocně rozhodnuto o udělení koncese pro provádění balzamování a konzervování nebo provozování pohřební služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které provozování uvedených živností zahájily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, případně pro provozování pohřební služby, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon byl vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 193/2017 Sb., a je účinný od 1. září 2017.

Změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (1. 8. 2017)

Anotace: Terminologické změny, které souvisí se změnou právních předpisů upravujících živnostenské podnikání  

Vláda České republiky svým nařízením ze dne 5. června 2017 přijala změnu, kterou se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Změna reflektuje na provedené změny právních předpisů, které souvisí s živnostenským podnikáním. Provedená změna nemá vliv na rozsah dotčených živností.

Rozsah změn naleznete →  zde.

Předpis (nařízení vlády) byl vyhlášen 26. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem → 178/2017 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu (1. 8. 2017)

Anotace: Koncesovaná živnost s předmětem podnikání výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací se mění na výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací. Dále dochází k úpravě prokazování kvalifikačních předpokladů a podmínek provozování živnosti a úpravě prokazování kvalifikačních předpokladů pro výkon koncesované živnosti provádění pyrotechnického průzkumu.

Žadatel o koncesi pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie.

Žadatel o koncesi pro ničení a zneškodňování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.),
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování municemusí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro provádění trhacích prací musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci.

Žadatel o koncesi pro provádění pyrotechnického průzkumu musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.) vydané obvodním báňským úřadem, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.).  

POZOR! Důležité upozornění!

Poskytovatel služby (podnikatel), který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1.8.2017).

Pokud však hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí 6 měsíční lhůty (1.2.2018), je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném k 1.8.2017.

Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty (1.2.2018). Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu poplatku.

Zákon byl vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem → 229/2016 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Změna insolvenčního zákona (1.7.2017)

Anotace: Novela insolvenčního zákona mimo jiných mění i živnostenský zákon

V § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se na konci textu věty první doplňují slova „nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení  insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující“. Navrhovaná změna reflektuje na nové znění ustanovení § 396, § 405 a § 418 insolvenčního zákona.

Zákon byl vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 64/2017 Sb., a je účinný od 1. července 2017.

Přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (1. 7. 2017)

Anotace: Terminologické změny v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Zrušuje se ustanovení o společném řízení a ukládání pokuty v tomto typu řízení, které je duplicitní ve vztahu k § 41 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Rovněž se zrušují ustanovení o blokovém řízení, která upravují výši pokuty, kterou lze v tomto typu řízení uložit, a dále zmocnění pro správní orgány vést blokové řízení i vůči právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Tato ustanovení jsou duplicitní k úpravě v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Slova „blokové pokuty“ se nahrazují slovy „pokuty uložené příkazem na místě“. Slova „správní delikty“ se nahrazují slovem „přestupky“.

Zákon byl vyhlášen 28. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem → 183/2017 Sb., a je účinný od 1. července 2017.

Lukáš Balada