Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti
3-4-2017

Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti

Vážení poskytovatelé služeb,

níže se můžete seznámit s návrhem  zákona o soukromé bezpečnosti. Legislativní proces stále probíhá na úrovni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Služby jsou cíleny na zajišťování bezpečnosti osob a majetku na komerčním základě. V praxi to znamená, že soukromé bezpečnostní služby ve stále větší míře doplňují činnost orgánů státu a územních samosprávných celků při zajišťování vnitřního pořádku. Činnost soukromých bezpečnostních služeb je podnikatelskou činností, jejíž základní podmínky jsou zakotveny zejména v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním vstupním předpokladem podnikání v předmětné oblasti je získání koncese podnikatelem.. Tato právní úprava je však dlouhodobě neudržitelná, neboť živnostenský zákon upravuje pouze obecné podmínky pro vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb z hlediska státní regulace podnikání, avšak neupravuje a ani nemůže upravovat tyto soukromé bezpečnostní činnosti z hlediska jejich specifických zvláštností a bezpečnostních rizik.

Stav legislativního procesu můžete sledovat →zde.

Z důvodové zprávy k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti:

"Kromě zlepšení kvality poskytovaných služeb ze strany soukromých bezpečnostních služeb, (např. zlepšení kvality zaměstnanců provozovatele a osob vykonávajících bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu fyzických nebo právnických osob, zabránění excesům ze strany soukromých bezpečnostních služeb, vyloučení střetu zájmů apod.) si navrhovaná nová právní úprava klade především tyto základní cíle:

  • Podrobit podnikání v oboru bezpečnostní činnosti (výkon soukromé bezpečnostní činnosti na komerční bázi) specifické právní úpravě, tj. zejména vyjmout podnikatelské činnosti, které mají těsnou vazbu na oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti (tj. „Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“), z působnosti živnostenského zákona a podřídit je zvláštní samostatné právní úpravě a licenčnímu řízení prováděnému ministerstvem..
  • Zakotvit podmínky výkonu bezpečnostní činnosti zajišťované fyzickými a právnickými osobami pro vlastní potřebu, tedy na nepodnikatelské bázi, protože v současné době tato úprava neexistuje, a podřídit je registraci prováděné ministerstvem.
  • V navrhované nové právní úpravě nově koncipovat i podnikání (výkon soukromé bezpečnostní činnosti) v oblasti převozu hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě převyšující 5 mil. Kč (převoz věcí nadměrné hodnoty) a v oblasti bezpečnostního poradenství.
  • Stanovit jasné vstupní podmínky do podnikání v oboru soukromé bezpečnostní činnosti (oprávnění k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti na základě rozhodnutí o vydání licence vydaného ministerstvem na dobu určitou), včetně kvalifikačních předpokladů provozovatele a jeho zaměstnanců resp. všech osob, které budou přímo vykonávat soukromou bezpečnostní činnosti.
  • Technicky zpřesnit praktický postup osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost, resp. zpracovat návod jejich konání, v mezích vytýčených zejména normami trestního a občanského práva, tj. v rozsahu oprávnění daných každému občanovi. Provozovatelům a jejich zaměstnancům, resp. osobám přímo vykonávajícím soukromou bezpečnostní činnost uložit některé doplňující povinnosti technického charakteru (např. při zpracovávání osobních údajů apod.), aniž by docházelo k nepřímé novelizaci zákona na ochranu osobních údajů. Působnost zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jakož i působnost a pravomoc Úřadu na ochranu osobních údajů tím nebude dotčena.
  • Uložit provozovatelům určitá omezení ve volnosti uzavírání smluv, což bude mít nepochybně pozitivní vliv pro ochranu všech subjektů využívajících služeb soukromých bezpečnostních služeb (každý zákazník bude mít jistotu, že jím využívaná soukromá bezpečnostní služba ze dne na den nemůže pracovat „proti němu“).
  • Zkvalitnit poskytování služeb provozovateli. Předkládaný návrh zákona sice umožňuje, aby nový pracovník nemající doposud příslušnou kvalifikaci mohl vykonávat patřičnou soukromou bezpečnostní činnost, avšak výhradně pod dohledem zkušené osoby, která již příslušnou kvalifikaci má. Zároveň zákon obsahuje pojistku k zamezení obcházení zákona (opakované zaměstnávání pouze „praktikantů“), která spočívá v tom, že do třech měsíců musí podmínku odborné způsobilosti splnit a navíc je vyloučeno, aby taková osoba po dobu 24 měsíců takovou činnost vykonávala opakovaně nebo pro více než jednoho zaměstnavatele.
  • Stanovit působnost státu při vydávání licencí k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, registraci bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, výkonu dozoru a projednávání správních deliktů a zlepšit tak možnost ochrany státu a dalších subjektů před neoprávněnými zásahy do jejich práv a zajistit bezproblémové vynucování zákona.
  • Vymezit formy spolupráce ministerstva mimo jiné s profesními sdruženími působícími v oblasti soukromé bezpečnostní činnosti a stanovit v základní rovině postavení těchto sdružení (spolků) v předmětné oblasti".

Ke stažení ve formátu PDF: vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Lukáš Balada, Jednotné kontaktní místo [Částečně převzato (článek byl modifikován) z http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=495&o=7]