Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2017
15-12-2016

Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2017

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2017

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2017 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Grant nepodporuje podnikání.

Stavbu - pouze opravu - lze zahájit od 1.1.2017. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2017 - ukončení 31.10.2017.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 8. DUBNA 2017 VE 12:00 HOD.!

GODF 2017 - Přehled přidělených grantů v celkové částce 20.300.000 Kč dle usnesení UZ17_0428 ze dne 23.5.2017

GODF_2017_Prehled_pridelenych_grantu_dle_usneseni_UZ17_0428_dne_23-5-2017.pdf - 40,26 KB

GODF 2017 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2017_Podminky_poskytnuti_grantu_UR16_1412_priloha_1.pdf - 381,82 KB

GODF 2017 - Harmonogram

GODF_2017_UR16_1412_priloha_8_Harmonogram.pdf - 242,44 KB

GODF 2017 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2017 - Formulář přihlášky

GODF_2017_UR16_1412_priloha_2_Formular_prihlasky.pdf - 369,13 KB

GODF 2017 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2017_UR16_1412_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 568,24 KB

GODF 2017 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2017_UR16_1412_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 400,05 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_6_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 497,90 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_5_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 497,65 KB

GODF 2017 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_7_Cestne_prohlaseni_k_verejne_podpore.pdf - 687,78 KB