Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
15-4-2016

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

Rada městské části Praha 1

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí v platném znění

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ky příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

se sídlem na adrese Čestice 8, 387 19 Čestice, IČ: 47254858.

Předpokládaný nástup: srpen 2016

Požadavky na uchazeče:

 • odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., 
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalosti práce na PC,
 • dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie:

 • dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky a dokladů o případném dalším   vzdělávání),
 • dokladu o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení,
 • výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců),
 • čestného prohlášení dle ust. § 4 odst. 3) s osvědčením podle ust. § 9 odst. 1) zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů nebo dokladem o jeho vyžádání,
 • strukturovaný životopis,
 • návrh koncepce dalšího rozvoje Školy v přírodě a školní jídelny Čestice v rozsahu max.
  3 stran formátu A4.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Do konkurzního řízení budou zařazeny přihlášky doručené nejpozději do 13. 5. 2016 do 12.00 hod.

na adresu Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Mgr. Michaela Vencová, Odbor Kancelář starosty, oddělení školství, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, poštou nebo osobně na podatelnu úřadu. Obálku označte slovy: „Konkurz ŠVP a ŠJ Čestice – NEOTEVÍRAT“

Kontakt: Mgr. Michaela Vencová, vedoucí oddělení školství, tel. 221 097 132

Schváleno Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR16_0418 dne 11. 4. 2016.

Praha 15. 4. 2016

 

Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1