Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Poslanecká sněmovna vyslyšela Prahu 1. Segway může být obcemi konečně regulován.
9-12-2015

Poslanecká sněmovna vyslyšela Prahu 1. Segway může být obcemi konečně regulován.

Zajistit bezpečnost na chodnících Prahy 1 tak, aby chodci nemuseli uskakovat před jezdci na osobních přepravnících typu Segway. Prostý a jediný motiv radnice městské části Praha 1. Nikoli však jednoduchý. K účinné regulaci provozu osobních přepravníků byla totiž nezbytná změna v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O tu se městská část Praha 1 ve spolupráci s hlavním městem Prahou snažila od roku 2013. Přijetí novely zákona na půdě poslanecké sněmovny přijala Praha 1 s obrovskou úlevou.

Městská část Praha 1 je od roku 2012 adresátem i posluchačem mnoha stížností na provoz osobních transportérů Segway. Vzrůstající problém potvrdily také výsledky místních šetření nebo mnoho karambolů končících až v Nemocnici Na Františku. Osobní přepravníky Segway jsou v centru Prahy v drtivé většině využívány k vyhlídkovým jízdám pro turisty. Vyhlídkové jízdě předchází pouze několikaminutová instruktáž, testy na alkohol bývají vzácnou výjimkou, naopak „aklimatizační“ zastávky v hostincích během vyhlídkových jízd až příliš častým jevem.

V dnes přijaté novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích reprezentuje problematiku Segway §2, kde došlo k vložení definice Osobního technického prostředku v podobě osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobným zařízením. Dále se v bodě 24 §60a doplňuje o odstavce 5, 6 a 7:
(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno
(6) V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna vyznačit území dopravní značkou
(7) Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Polici České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností; osoba užívající osobní přepravník je však povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Turisté na strojích stojí mnohdy poprvé v životě, a protože se jedná o vyhlídkovou jízdu, řízení stroje bývá až na druhém místě. Denně tak dochází k situacím, kdy uživatelé těchto dopravních prostředků svým chováním, které vychází už ze samé podstaty dopadů užívání motorizovaných kolových dopravních prostředků mezi lidmi, ohrožují de facto každým svým pohybem pěší uživatele chodníků, včetně penzistů, maminek s kočárky, dětí, pejskařů a dalších pěších návštěvníků i obyvatel centra Prahy. “Výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně proto vnímáme jako konečně logické vyslyšení oprávněných požadavků nejen občanů Prahy 1. Absence možností různých typů regulace, o které obce postupně bez náhrady přicházejí, má fatální dopady nejen pro obce samotné, ale především pro její občany“ – uvedl radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku Ivan Solil (ČSSD) a dodává: „Děkujeme všem zákonodárcům, u kterých jsme během projednávání novely tohoto zákona lobovali a kteří pochopili, že i lokální problém může být velmi zásadní a že i na úrovni komunální politiky platí, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého“.

Pokud zákon v tomto znění vyjde v platnost, Praha 1 bezodkladně naváže na jednání s hlavním městem Prahou s cílem vydání obecně závazné vyhlášky. Ta by měla reflektovat několikaleté negativní zkušenosti obou radnic s tímto jevem a její znění by mělo být účinným nástrojem pro městskou policii, která ponese hlavní tíži účinné regulace v ulicích Prahy.


Zdroj: ČT1 - 9 12 2015 - Události v regionech - Praha