Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Životní prostředí

Park Kampa – 2.část
Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

Základní členění parku a charakter vstupů vychází ze současného stavu a modifikuje ho
na základě historických odkazů a podkladů..
Severní a jižní prostor parku je řešen s vazbou na město a svojí dimenzí nabízí komfortní
přístup pro pěší, začleňuje uvažované cyklistické propojení a umožňuje řízený vjezd dopravní
obsluhy, hasičů, sanitek, policie apod.

null

Tato plocha není jen komunikací, ale má charakter
promenády, bulváru s parkovým mobiliářem a může být doplněna výtvarnými díly a sloužit jako otevřená galerie s programovou vazbou na expozici v Sovových mlýnech.

null

Prostorově je páteřní komunikace tvořena jemnou křivkou začleňující jednotlivé objekty do zpevněné plochy, částečně
respektující původní vedení přístupové cesty k Sovovým mlýnům. Příčné spojnice jsou dlážděny kamennými deskami, stejně je vydlážděna Nostická
zahrada a předpolí Nosticova divadla. Nástupní prostor u pomníku L. Dobrovského je u plotu
Werichovy vily doplněn zeleným pásem, vyšlapaná plocha kolem pomníku ja nahrazena mlatem.
Pojížděná plocha u Lichtenštejnského paláce bude předlážděna ze žluté žuly, stávající kostky
budou použity pro vydláždění okolí Sovových mlýnů. U zdi dvora Lichtenštejnského paláce
bude mít dlažba široké zatravněné spáry a bude zde osazeno pítko.
Cesta podél Čertovky je mírně rozšířena na 5m. Okolo objektu č.p. 418 je zpevněná plocha zvětšená pro případné venkovní aktivity související
s budoucím využitím domečku.

Jednotlivé příčné spojnice jsou navrženy v šířce 3 m. U některých je upraveno trasování tak, aby evokovalo původní
dělení na jednotlivé zahrady. Střední cesta mezi areálem Sokola a Sovovými mlýny je ponechána v původní trase. Stejně tak zůstává cesta spojující park s Nosticovou zahradou. Cesta pod ní je
oproti současnému stavu přeložena jižněji na spojnici Sovových mlýnů a objektu č.p. 418, kde na
ni naváže plánovaná nová lávka pro pěší přes Čertovku. Lávka se nachází u Malého Nosticova divadla a ústí vedle
stávajícího jednopodlažního „domečku“, ve kterém by se po rekonstrukci měla provozovat malá
kavárna.

V jižní části parku je přidána cesta spojující stávající most a rybářskou restauraci. Tato
cesta vychází z historické situace, původně dělila zahrady Huťskou a je patrna na všech
historických plánech (Huber, Herget, Jüttner) i na Langweilově modelu. Tato část parku je
členěna čtvercovým rastrem cestiček z kamenných desek v reminiscenci na členění bývalého
sadu v Huťské zahradě. Rastr je doplněn ovocnými stromy, kde to nebylo z důvodu ochrany sítí
možné, je možno využít volné pozice pro umístění soch.
Nástupní prostor před rybářskou restaurací je na úrovni vstupu do restaurace zvětšen,
vstupní schodiště je rozšířené a ze severní strany je vedena nová rampa pro bezbariérový přístup.
Prostor před restaurací směrem ke zdi hřiště je opatřen trávníkem a terén je přizpůsoben zde
rostoucímu stromu. U ohradní zdi jižně od restaurace je stávající trávník nahrazen maltovou
plochou doplněnou záhony s trvalkami a keřovými porosty a nově vysázenou skupinou stromů.
Dispozice Nosticovy zahrady zůstává v podstatě beze změny, pouze na břehu Čertovky
je navrženo intimní zákoutí s lavičkami oddělené od zbytku zahrady živým plotem. Ve středu
zahrady bude umístěna nová fontána., přístupové cesty na křížové dispozici budou z kamenných
šlapáků v trávě.

Při vjezdu z náměstí Na Kampě jsou navrhovány zahrazovací sloupky, jsou však součástí
samostatného projektu řešeného firmou Metroprojekt Při vjezdu z ulice Říční jsou stávající
betonové květináče nahrazeny kamennými sloupky v reminiscenci na barokní tvarosloví.
Nábřežní část zůstává v podstatě beze změny, stávající dlažba zůstane zachována, bude
vyčištěna a v případě potřeby doplněna.

Předpokládá se zahájení výstavby v 11/2009.
Výstavba se předpokládá v době trvání do 04/2011