Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Radnice Prahy 1 podpořila léčbu drogově závislých dětí
17-6-2015

Radnice Prahy 1 podpořila léčbu drogově závislých dětí

Už více než deset let funguje v Nemocnici pod Petřínem Dětské a dorostové detoxikační centrum, které jako jediné (!) v České republice poskytuje akutní léčbu dětem a dospívajícím do osmnácti let se zkušeností nebo závislostí na psychotropních látkách. Městská část Praha 1 poskytla centru pro tento rok dotaci ve výši 600 tisíc korun, což je jednou tolik v porovnání s rokem 2014. 

„Provoz tohoto v rámci celé republiky ojedinělého a velmi důležitého zařízení je pro nemocnici vysoce ztrátový, přesto mu Magistrát hlavního města Prahy masivně snížil dotaci. Považuji proto za velmi důležité, že Praha 1 podpoří akutní léčbu drogově závislých dětí, i když je mi jasné, že pomoc naší městské části nestačí a že je nezbytné, aby se zapojily i další subjekty,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

S tím souhlasí i předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1 Šárka Chládková Táborská, která návrh na zvýšení dotace zastupitelům Prahy 1 předložila. „Centrum je jedinečným projektem na území České republiky, poskytuje akutní pomoc a komplexní léčbu drogově závislým dětem a mládeži a má nenahraditelné postavení v rámci protidrogové politiky hlavního města i naší městské části,“ konstatovala Šárka Chládková Táborská.

„Děti přicházející pod Petřín do Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského jsou nejčastěji závislé na marihuaně, poté na pervitinu, dále na alkoholu a okrajově pak na heroinu,“ vysvětlil primář Dětského a dorostového detoxikačního centra Marian Koranda. Se závislostí na marihuaně se potýkají více chlapci, pervitin pak častěji berou dívky, které velmi brzy pochopí, jak si na ulici opatřit peníze na tuto drogu, popřípadě mají rovnou za partnery dealery či narkomany. Kdo je závislý na pervitinu, je většinou ale také závislý na marihuaně. 58 % klientů centra tvoří dívky.

Děti jsou do centra přiváženy záchrannou službou či Policií ČR, jsou překládány z nemocnic a ústavů, ale přivádějí je i rodiče, velmi často však až po upozornění a zásahu kurátora, protože si sami ničeho nevšimnou anebo také všimnout nechtějí. 

„Musíme v tomto směru vyzdvihnout práci kurátorů, naopak velmi často selhávají pediatři, kteří by měli okamžitě rozpoznávat příznaky drogové závislosti a upozorňovat na ně,“ doplnil primář centra Marian Koranda.

Téměř polovina příchozích dětí je z diagnostických a výchovných ústavů.

Dětské a dorostové detoxikační centrum pod Petřínem poskytuje ambulantní a lůžkovou péči. Pobyt v lůžkové části je standardně dvanáctidenní. Na zajištění péče se podílí zkušený tým složený ze dvou psychiatrů, pediatra, lékařů, zdravotních sester, psychologa, speciální pedagožky, sociálního pracovníka a terapeutů.

Lůžková část zajišťuje detoxikaci, případně detoxifikaci, úvodní resocializaci a psychoterapeutický program, který zahrnuje individuální i skupinovou terapii zaměřenou na motivaci k další léčbě. Centrum disponuje čtrnácti lůžky – dvanácti terapeutickými a dvěma akutními. Dětem s povinnou školní docházkou zajišťuje centrum i speciální výuku, mladí pacienti mohou využívat nabídku volnočasových aktivit včetně pobytu na zahradě.

Důležitou součástí působení je i sociální práce – komunikace s rodinou, kurátory pro mládež, výchovnými ústavy a léčebnými zařízeními, zprostředkování navazující léčby (ambulantní nebo pobytové), zajištění převozu a propuštění pacienta do návazné péče. „Velmi se snažíme, aby po propuštění byla zajištěna návazná péče,“ uvedl sociální pracovník centra Martin Triebenekl. 

Velká část pacientů zůstává v ambulantním doléčování ve dvou ordinacích Dětského a dorostového detoxikačního centra pod Petřínem. „Komunikujeme samozřejmě s psychiatrickými léčebnami a terapeutickými komunitami, ambulantní péči nabízí také ambulance dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice,“ vyjmenoval Martin Triebenekl.

Terapeutickými komunitami pracujícími s dětmi a mládeží jsou například Cesta Řevnice, Karlov, White Light či Kladno-Dubí, dětská psychiatrická oddělení jsou v Opařanech, Dobřanech, Lounech, v Praze-Bohnicích, Liberci, ve Velké Bíteši a Šternberku.

Další informace najdete zde www.nmskb.cz  Odkaz na externí stránky
Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

FOTO (C)  JAROSLAV TATEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35