Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009 - UZÁVĚRKA JIŽ 10.LISTOPADU 2009!!
26-8-2009

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009 - UZÁVĚRKA JIŽ 10.LISTOPADU 2009!!

 


Podrobné informace k podávání žádostí, pravidla grantového programu a formulář přihlášky
naleznete >>> ZDE <<<

Účel mimořádných jednorázových příspěvků (grantů)

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů.

Za tímto účelem vyhlásila Městská část Praha 1 pro rok 2009 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty). Toto grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady městské části Prahy 1 č. UR09_0887 ze dne 24. srpna 2009 spolu s podmínkami a pravidly pro poskytování, užití a vyúčtování těchto mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) na Opravu domovního fondu na území Prahy 1.

Základní podmínky:

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předkládat vlastníci domu, spoluvlastníci domu společně nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) .

Poskytovatel stanovil tato kriteria pro rozhodování o přidělení grantu na základě podané žádosti:
- charakter opravy
- počet osob s trvalým pobytem na adrese domu
- počet bytových jednotek

Poskytovatel si však vymiňuje, že při posuzování žádostí bude preferovat
- opravy vztažené k plášti domu (oprava fasád, oken, střechy)
- domy s vyšším počtem osob s trvalým pobytem na adrese domu
- domy s převažující výměrou bytových jednotek

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Oprava musí být zahájena nejpozději v tom kalendářním roce, kdy je podána žádost grant; oprava může být dokončena v roce následujícím. Za zahájení stavby je považováno předání staveniště nebo první fakturace. V rámci nabídky musí být předložen harmonogram akce.

  
Žádost o grant musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do 10. listopadu 2009 do 16. hod.

Případné dotazy zodpoví :
MUDr.Jan Votoček, předseda finančního výboru, tel. 221 097 226 (221 097 168, 221 097 761), email jan.votocek@praha1.cz 

Podrobné informace k podávání žádostí, pravidla grantového programu a formulář přihlášky
naleznete >>> ZDE <<<