Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

    Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.pdf - 209,94 KB Formular_OHLASENI_K_MP_ZA_LAZENSKY_NEBO_REKREACNI_POBYT_novy.doc - 34,50 KB

  • Hlášení-lázeňský nebo rekreační poplatek

    Hlaseni-lazenskynebo_rekreacni_pobyt.doc - 30,50 KB

Přílohy:

Legislativa:

Odkazy:

Přihlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Kde žádat?

Odbor finanční ÚMČ Praha 1

Vyřizuje:

Eva Rachvalová referent místních poplatků, Vodičkova 18, 5.patro dv.č. 514

Kontakt:

Eva Rachvalová referent místních poplatků, Vodičkova 18, 5.patro dv.č. 514 tel.:  221 097 407 

Postup:

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.
Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení.
Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Potřebujete:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést své plné jméno nebo název, bydliště ( sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Lhůta k vyřízení:

30 dní

Odvolávací orgán:

Poplatník má povinnost podle konkrétní sazby poplatku, obsažené v OZV vypočítat si výši poplatku a zaplatit ho v termínu splatnosti určeném v OZV.

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud správce nerozhodne sám a odvolání vyhoví nebo mu vyhoví částečně.

Správní a místní poplatky:

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol na který lze platbu uhradit. Úlevy místního poplatku stanovuje zákon č.565/1990 Sb. a obecně závazná vyhláška č.27/2003 Sb hl.m.Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt( § 7). Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona tj. např. osoby nevidomé, bezmocné, osoby mladší 18 let a starší 70 let, osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v klubovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den. Úhradu poplatku lze provést hotově zde na úřadě nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.

Sankce:

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č.565/1990).
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžní povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu dle zákona o správě daní a poplatků až do celkové výše 2 mil. Kč (§ 37 zák.č.337/1992Sb).

Ostatní doplňující informace:

Místní poplatek upravuje zákon ČNR č.565/1990Sb., o místních poplatcích.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Důkazní břemeno spočívající v prokázání jiného důvodu pobytu (služební cesta, pracovní pobyt..), než je léčení nebo rekreace, nese poplatník, nikoli správce poplatku.