Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Informace o datových schránkách a autorizované konverzi
30-6-2009

Informace o datových schránkách a autorizované konverzi

Úřad Městské části Praha 1 připravuje další významné služby pro občany Městské části Praha 1.

Již od 1. 7 2009 je připravena k využití služba AUTORIZOVANÁ KONVERZE NA ŽÁDOST.

Autorizovaná konverze je buď z listinné do elektronické podoby nebo z elektronické podoby do listinné.

Autorizovanou konverzi zajišťuje pracoviště Czech POINT. Pro zlepšení služby občanům zřídil Úřad Městské části Praha 1 pracoviště ve Vodičkově 18 a na Malostranském náměstí 22.

Převod z listinné do elektronické podoby:

Zákony 300/2008Sb., 301/2008Sb. a novela zákona 500/2004 Sb. (správní řád) přiznaly dokumentu v elektronické podobě, tzv. „datové zprávě“ stejnou právní úroveň jako originálnímu listinnému dokumentu.

Jedná se o obdobu současného ověřování dokumentů potvrzením na listinné kopii původního dokumentu (vidimace).

Autorizovaná konverze převede původní dokument v listinné podobě do elektronického formátu PDF 1.7 a vyšší.  „Datová zpráva“ bude zároveň obsahovat elektronickou ověřovací doložku - elektronický podpis a časové razítko.

Elektronickým podpisem a časovým razítkem stvrdí úředník provádějící konverzi („ověřující“) totožnost elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem.

Zkonvertovaný dokument lze vydat následujícími způsoby:

  • na CD
  • prostřednictvím Modulu Úschovna.

Při použití Modulu Úschovna je konvertovaný dokument uložen přímo do modulu Úschovna a je vytisknut jeho identifikátor, který pracovník KM předá žadateli. Žadatel použije identifikátor (funguje obdobně jako šatnový lístek) k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna.  Dokument bude v úschovně uložen max. 30 dnů.

Podmínky pro použití dokumentu ke konverzi:

Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

 Zakázané konverze z listinné podoby

  • není-li dokument v listinné podobě,
  • jde-li o dokument, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. občanský průkaz, , zbrojní průkaz, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, geometrický plán, rysy a technické kresby;
  • jsou-li v dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost;
  • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu;
  • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,
Převod z elektronické do listinné podoby:

Žadatel může předložit elektronický dokument ke konverzi - k tisku dvěma způsoby:

  • uložený na CD/DVD
  • prostřednictvím Modulu Úschovna

V případě požadovaného načtení z modulu Úschovna předá žadatel úředníkovi Czech POINT vytištěný identifikátor dokumentu ke konverzi.

Dokument ke konverzi „datové zprávy“ musí být v elektronickém formátu PDF 1.3 a vyšší nebo PDF/A. 

Autorizovanou konverzi „datové zprávy“ do listinné podoby provede úředník provádějící konverzi („ověřující“)  vytištěním dokumentu a ověřovací doložky, kterou pevně spojí s výstupem konverze.

Před konverzí dojde k ověření pravosti elektronického dokumentu. V načteném dokumentu se musí zkontrolovat platnost elektronického podpisu a v případě, že dokument obsahuje i časové razítko, tak i platnost časového razítka.

V současné době se připravuje možnost využití DATOVÝCH SCHRÁNEK.

Datové schránky jsou primárně zřízeny pro orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Ostatním právnickým osobám a fyzickým osobám mohou být Ministerstvem vnitra zřízeny na vyžádání.

Datové schránky umožní posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům veřejné moci. Komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Datová schránka není e-mailová schránka, nelze pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem.

Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

Služba zrychlí komunikaci s Úřadem Městské části Praha 1.


Datové schránky

Dnem 01.07.2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon nově stanovuje povinnost pro orgány veřejné moci (např. úřady, soudy a další instituce) a pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku využívat datových schránek. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci, a naopak k provádění podání vůči nim. Přes datové schránky bude možné posílat všechny dokumenty, odesílat a přijímat zprávy, žádosti, stížnosti (daňová přiznání, žádost o stavební povolení aj.), tedy vše co lze převést z listinné podoby do podoby digitální. Výjimku tvoří dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní doklad).

Datovou schránku právnické osoby zřídí Ministerstvo vnitra České republiky bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Je nutno mít na zřeteli, že výše uvedený zákon zrovnoprávňuje listinnou a elektronickou verzi dokumentu. Tomu, kdo bude mít datovou schránku, budou úřady zasílat korespondenci pouze v elektronické podobě, v ní také povedou veškerou agendu. S papírovou podobou se tak již setká pouze ten, kdo nebude mít datovou schránku.

Bližší informace o systému datových schránek, jejich provozu a další potřebné informace lze získat na stránkách:

Poradenská linka Ministerstva vnitra k datovým schránkám:
V pracovních dnech v době od 9:00 - 17:00 můžete se svými dotazy volat na číslo 270 005 200.