Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Potřebuji uznat odbornou kvalifikaci

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Kontakt:

Pokud potřebujete předat žádost o uznání odborné kvalifikace, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění žádosti) nebo jí lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Žádost lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu, který o ní následně rozhodne.

Potřebujete:

  • vyplněnou žádost,
  • průkaz totožnosti,
  • doklad o odborné kvalifikaci,
  • doklad o jiné způsobilosti,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat originály těchto dokumentů k nahlédnutí. Doklady o odborné kvalifikaci a jiné způsobilosti uchazeče se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii v případech, kdy není možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady o odborné kvalifikaci a o jiné způsobilosti musí být přeložen do češtiny, pokud v ní nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva (Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin) kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

 

Správní a místní poplatky:

Správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace činí 2000,- Kč. Pokud jsou uznávacím orgánem profesní komory, je stanovena výše poplatku za uznání odborné kvalifikace předpisem této komory. Správní poplatek je hrazen na bankovní účty jednotlivých uznávacích orgánů.