Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

PŘEHLED PŮSOBNOSTI A VYKONÁVANÝCH AGEND ÚTVARU TAJEMNÍKA

Útvar tajemníka (TAJ)  -  Tajemník

• plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všem zaměstnancům zařazeným v Úřadu MČ Praha 1
• stojí v čele útvaru (odboru) tajemníka
• je odpovědný ze své činnosti starostovi
• je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ P1
• rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory ÚMČ P1
• rozhoduje o podjatosti vedoucího odboru úřadu ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení
• řídí vedoucí odborů ÚMČ P1 a ukládá jim úkoly
• řídí a kontroluje činnost zaměstnanců ÚMČ P1
• řídí a kontroluje činnost odborů ÚMČ P1
• zabezpečuje plnění usnesení ZMČ P1 a RMČ P1 prostřednictvím vedoucích odborů pokud nejsou uloženy přímo starostovi, jeho zástupcům nebo jinému členovi ZMČ P1 či přímo příslušnému odboru nebo oddělení
• předkládá RMČ P1 návrhy na organizační členění ÚMČ P1 a jeho změny
• předkládá RMČ P1 návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů
• předkládá RMČ P1 návrhy na platy vedoucích odborů
• předkládá RMČ P1 návrhy na přidělení „služebních" bytů zaměstnancům ÚMČ P1
• stanoví počty zaměstnanců v odborech, odděleních nebo pracovištích úřadu a zvláštních organizačních jednotkách Úřadu, není-li stanoveno radou MČ
• jmenuje a odvolává vedoucí oddělení a vedoucí zvláštních organizačních jednotek,
• zmocňuje vedoucí odborů a ostatní pracovníky zastupováním ÚMČ P1 v jednotlivých případech nebo ve stanoveném rozsahu v oblastech přenesené působnosti
• v oblastech samostatné působnosti MČ P1 účastní se zasedání ZMČ P1 a RMČ P1 s hlasem poradním
• zabezpečuje řídící kontrolu na své úrovni v souladu se zákonem o finanční kontrole
• stanovuje platy zaměstnancům ÚMČ P1 podle zvláštních předpisů, s výjimkou vedoucích odborů a zajišťuje výplatu náhrad členům ZMČ P1 dle zákona RMČ P1
• stanovuje pravidla a postupy při realizaci výběrových řízení na pracovní místa zaměstnanců -úředníků zařazených v Úřadu
• přijímá státoobčanský slib
• rozhoduje o vyloučení přímo podřízených zaměstnanců ÚMČ P1 ze správního řízení z důvodů podjatosti
• koordinuje postup při připomínkování návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního městské části Prahy
• koordinuje organizačně technické zajištění voleb, referenda nebo sčítání lidu, domů a bytů
• koordinuje činnost a ukládá povinnosti v oblasti vnitřní kontroly úřadu a stížností
• odpovídá za ochranu utajovaných informací v podmínkách Úřadu podle jiného právního předpisu
• dle zákona vydává pracovní řád, spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy a směrnice
• vydává rozhodnutí a příkazy odborům a zaměstnancům úřadu
• na základě pověření starosty městské části plní roli administrátora datové schránky městské části podle jiného právního předpisu, na jehož základě určuje a odvolává osoby pověřené k přístupu do datové schránky, k vyzvedávání a odesílání datových zpráv podle jiného právního předpisu

a) Agenda pojištění (s výjimkou pojištění uvedených u jiných ORJ)

b) Agenda zaměstnaneckého fondu

• tvorba návrhů rozpočtu zaměstnaneckého fondu
• kontrola čerpání zaměstnaneckého fondu
• kontrola a poskytování benefitů ze ZF
• důchodové a životní pojištění zaměstnanců

c) Agenda spisové služby útvaru