Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

MČ Praha 1

Aktuality:

Malostranská beseda oslavila 150 leté jubileum
6-3-2018

Malostranská beseda oslavila 150 leté jubileum

Jedna z nejslavnějších pražských budov – Malostranská beseda – už 150 let slouží občanským spolkům a kultuře. Její historie je ale podstatně starší. Dvoudenních narozeninových oslav se zúčastnili věrní fanoušci, umělci i představitelé Prahy 1, jež Besedu před deseti lety zrekonstruovala.
Dny evropského dědictví otevřely běžně nepřístupné památky
10-9-2017

Dny evropského dědictví otevřely běžně nepřístupné památky

Letos už dvacátý ročník Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) po roce opět zpřístupnil zajímavé soukromé i veřejné památky, a to včetně těch, které buď nebývají běžně přístupné, nebo jsou otevřeny jen příležitostně. Městská část Praha 1 nabídla v rámci dvoudenní akce prohlídku devíti historických míst.
Dobrá věc se podařila!
31-10-2016

Dobrá věc se podařila!

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina a jež je pro mnohé určitě překvapivě ve vlastnictví Italské republiky, prochází rozsáhlou záchrannou rekonstrukcí. Ta nejnaléhavější etapa v těchto dnech skončila a jednoduchá manýristická oválná stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého století pro potřeby Italů žijících v Praze, prokoukla po dlouhých letech navenek do krásy. Nyní je na řadě interiér.
Staroměstská radnice se během svých narozenin náležitě představila
18-9-2016

Staroměstská radnice se během svých narozenin náležitě představila

Všech čtrnáct domů někdejšího radničního komplexu si mohli o víkendu prohlédnout návštěvníci, kteří se zúčastnili oslav založení Staroměstské radnice. Ta byla 18. září roku 1338 zřízena jako sídlo samosprávy Starého Města. Speciální překvapení pak v neděli čekalo na návštěvníky, kteří byli pozváni na netradiční svatbu v prostorách, kde MČ Praha 1 pořádá kromě svateb také vítání občánků, udělování čestného občanství a další významné akce.
Alšovo nábřeží připomíná Jana Palacha
16-1-2016

Alšovo nábřeží připomíná Jana Palacha

Čtyřicet sedm let od tragického protestu studenta Jana Palacha byl v sobotu na Alšově nábřeží slavnostně odhalen pomník od amerického sochaře českého původu Johna Hejduka. Pomník Jana Palacha – Dům syna, Dům matky – byl na Alšově nábřeží umístěn díky spolupráci Městské části Praha 1, která má příslušné pozemky svěřené do správy.

Vznik a právní postavení Městské části Praha 1 
Území Prahy 1 
Historie označení Praha 1
Kontaktní spojení
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pohyb obyvatelstva v Praze 1 v 1.pololetí 2011 a stav k 30.6.2011
Počet podpisů, potřebných pro projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem městské části

Vznik a právní postavení Městské části Praha 1

Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, byly ústavněprávním rámcem reformy místní správy, kdy byla zrušena soustava národních výborů a zároveň obnovena samospráva na úrovni obcí. Základními zákony, které reformu místní správy provedly, byly především zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech a konečně zákon č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tyto zákony byly do 11. listopadu 2000 rovněž základními právními předpisy, podle kterých městská část Praha 1 jednala a rozhodovala, pomineme-li právní předpisy ústavního charakteru jako je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod. Dne 11. listopadu 2001 vstoupil v účinnost nový zákon o hlavním městě Praze (pod č. 131/2000 Sb.) jako důsledek probíhající reformy veřejné správy provázející zavedení krajského zřízení. Hlavní město Praha je obcí, a to s účinností od 24. listopadu 1990. Od 1. 1. 2000 je též krajem, jak stanovil ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Podrobnosti o postavení hlavního města Prahy jakožto kraje naleznete v zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Území hlavního města Prahy se člení na tzv. městské části, které vznikly s účinností zákona č. 418/1990 Sb. v místě někdejších národních výborů nebo byly na základě tohoto zákona zřízeny. Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. zvláštní zákony, jednak Statut hlavního města Prahy, který svěřuje městským částem úkoly nad rámec zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy). Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako právnická osoba jedná městská část Praha 1 prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou Zastupitelstvo m. č. Praha 1, Rada m. č. Praha 1, starosta m. č. Praha 1, Úřad m. č. Praha 1 a zvláštní orgány m. č. Praha 1 (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti). Jako své poradní orgány může zřídit Zastupitelstvo m. č. Praha 1 výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní), Rada m. č. Praha 1 komise. Přitom platí, že městskou část Praha 1 zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas Zastupitelstva m. č. Praha 1 nebo Rady městské části Praha 1, může provést jen po jejich předchozím schválení.

Území Prahy 1

Rozkládá se v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra města. Značná část Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo Židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě. Zdejší nemovitosti patří k nejdražším ve městě a adresy mají vysokou prestiž.

Historie označení Praha 1

Poprvé existoval obvod Praha 1 označený arabskou číslicí v období od 1. dubna 1949 do 30. června 1960. V té době to byl jeden z tehdejších 16 pražských obvodů. Oproti dnešnímu stavu do něj nepatřila žádná část Nového Města a okrajová část Hradčan, naopak k Praze 1 patřila část Holešovic-Buben. V předcházejícím římském číslování obvodů od roku 1923 mělo v centrální oblasti každé katastrální území vlastní číslo obvodu.

Zajímá Vás více podrobností z historie členění Prahy, katastrálních území a pražských městských obvodů a městských částí?
Na stránkách české verze internetové encyklopedie WIKIPEDIE naleznete vše potřebné. 

Kontaktní spojení

 

Městská část Praha 1

 Úřad městské části Praha 1
 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 tel.:  ústředna - 221 097 111
 přímá volba - 221 097 + číslo linky
 e-mail:  jmeno.prijmeni@praha1.cz
 fax:  222 231 646
 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Informační kancelář - Vodičkova 681/18, Praha 1, tel.: 222 233 280

Občanské průkazy a evidence obyvatel - Navrátilova 1559/9, Praha 1, tel.: 221 097 542

Cestovní doklady - Navrátilova 1559/9, Praha 1, tel.: 221 097 227

Pohyb obyvatelstva v Praze 1 v 1. čtvrtletí 2018 a stav k 31.3.2018

Názec MČ
Stav
1.1.2018
Sňatky
Narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Celkový
přírůstek
Stav
31.3.2018
hl. m. Praha celkem
1 294 513 
2 464 
3 558 
3 351 
10 130 
8 021 
2 316 
1 296 829
Praha 1
29 499
65 
66 
489 
498 
-10 
29 489

Zdroj: ČSÚ https://www.czso.cz  

Počet podpisů, potřebných pro projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem městské části

Podle § 8 zákona o hlavním městě Praze ze dne 13. dubna 2000 má občan městské části, který dosáhl věku 18 let, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou městské části nebo Zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů,

Požadavek zákona na 0,5% podpisů občanů Městské části Praha 1 činí k 31.3.2018 nejméně 147 podpisů.