Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise obecního majetku

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. Šárka Táborská 221 097 794 sarka.taborska@praha1.cz
Zástupce předsedy
Mgr. Filip Kračman 221 097 299 filip.kracman@praha1.cz
Tajemník
Naděžda Valentová 221 097 535 nada.valentova@praha1.cz
Členové
Tomáš Macháček 221 097 217 tomas.machacek@praha1.cz
Irena Kvasničková
MUDr. Jan Votoček 221 097 226 jan.votocek@praha1.cz
Vladimír Mařík
Bc. Michal Valenta
JUDr. Ivan Solil 602 264 307 ivan.solil@praha1.cz
Mgr. Zdeněk Tesařík 602 252 477 zdenek.tesarik@praha1.cz

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

Rada MČ Praha 1 vymezuje Komisi obecního majetku tuto působnost:

A.    Vyhledávání majetku

 1. Vyhledává nevyužité byty a nebytové prostory, popřípadě navrhuje jejich využití.
 2. Vyhledává a sleduje případy užívání obecních bytů a nebytových prostorů v rozporu se smlouvou, opatřuje a případně prověřuje podklady nezbytné ke zjednání nápravy.
 3. Podílí se na návrzích na vhodné využití majetku, zejména z hlediska efektivnosti případných investic z prostředků obce pro daný účel.
 4. Vyhledává možnosti rozšiřování bytového fondu v majetku obce.

B.     Využívání majetku

 1. Sleduje evidenci a způsob využití obecního majetku a podílí se na návrhu modelu nakládání s obecním majetkem ve správě MČ Praha 1.
 2. Navrhuje kritéria pro přidělování a prodej uvolněných bytů v obecních domech a sleduje jejich dodržování.
 3. Navrhuje kritéria pro pronájem uvolněných nebytových prostorů v obecních domech a sleduje jejich dodržování.
 4. Posuzuje žádosti o postoupení nájemní smlouvy (výměna bytů).
 5. Posuzuje žádosti na změnu doby nájmu u bytových i nebytových prostor.
 6. Posuzuje žádosti o privatizaci bytů (vyjma standardních případů privatizace jednotek jejich oprávněným nájemcům dle "Zásad" v rámci 1. nabídek), včetně žádostí o privatizaci oprávněných nájemců v rámci 2. nabídek
 7. Posuzuje žádosti o slevu z nájmu z důvodu snížené uživatelnosti a jiné slevy
 8. Vyjadřuje se k návrhům změn nájemních smluv na bytové i nebytové prostory.
 9. Je stálou komisí pro výběrová řízení na pronájem nebytových prostorů dle pravidel schválených RMČ.
 10. Je stálou komisí pro výběrová řízení na prodej bytových jednotek dle pravidel schválených RMČ a ZMČ.
 11. Napomáhá urychlení návratu dočasně nevyužívaných bytů a nebytových prostorů do užívání.
 12. Vede podrobné a průkazné protokoly o místních šetřeních a výběrových řízeních, které provedla.

C.    Správa majetku a investice

 1. Sleduje stav obecních domů zejména po stránce zabezpečení jejich údržby a ve spolupráci s Investiční komisí doporučuje nezbytná opatření.
 2. Sleduje návrhy významných investic do obecních domů, případně ve spolupráci s Investiční komisí návrhy takových investic doporučuje.
 3. Podílí se na vypracování efektivního modelu správy domů ve vlastnictví obce.
 4. Sleduje způsob zajištění správy domů, případně dává podněty k nápravě.
 5. Vyřizuje stížnosti a připomínky občanů vztahujících se ke správě majetku MČ Praha 1.