Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro informatiku

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Jiří Schmidt
Zástupce předsedy
Jiří Verner jiri.verner@praha1.cz
Tajemník
Ing. Karel Háček 221 097 429 karel.hacek@praha1.cz
Členové
Richard Bureš 221 097 189 richard.bures@praha1.cz
MUDr. Jan Votoček 221 097 226 jan.votocek@praha1.cz
Lukáš Vesecký
Ing. Martin Šáda
Mgr. Jan Eisenreich
Kateřina Hamrová

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

Použité zkratky

KINF     Komise pro informatiku

RMČ     Rada městské části

ÚMČ     Úřad městské části

IS/ICT   Informační systémy/Informační a komunikační technologie

Komise pro informatiku je poradním orgánem Rady městské části Praha 1, která jmenuje jejího předsedu a členy.

KINF sleduje tyto cíle:

a)    posoudit využitelnost všech stávajících i plánovaných součástí IS/ICT ÚMČ Praha1,

b)    na základě získaných poznatků sestavit doporučení dalšího rozvoje IS/ICT ÚMČ Prahy 1,

c)    doporučit akční plán (programy, projekty a další nástroje) k realizaci Informační strategie ÚMČ Praha 1,

d)    kontrolovat plnění a aktualizovat Informační strategii ÚMČ Praha 1,

e)    plnit ostatní úkoly zadané RMČ Prahy 1.

 

Obecné

  • KINF respektuje Jednací řád komisí RMČ P1.
  • KINF si zřizuje na příjem podnětů poštovní skupinu ”kinf”, která zajistí rozesílání e-mailů všem členům i event. jiným osobám, jimž předseda schválí zařazení do skupiny.
  • Členové komise mají právo požadovat od ÚMČ Prahy 1 veškeré podklady nezbytné pro jejich informovanost a rozhodování. O jejich poskytnutí žádá KINF RMČ Praha 1 cestou svého usnesení.