Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro územní rozvoj a investice

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. Filip Kračman 221 097 299 filip.kracman@praha1.cz
Zástupce předsedy
Ing. Filip Dvořák
Tajemník
Mgr. Jan Brabec 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz
Členové
Ing. Oldřich Lomecký 221 097 602 oldrich.lomecky@praha1.cz
Zdeněk Skála
Jan Novák
JUDr. Václav Školout
Ing. Luboš Táborský
Ing. Karel Grabein Procházka

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 • k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 • ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 • k pořízení a aktualizaci územně - analytických podkladů
 • k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 • k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 • k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 • k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25.3.1992)
 • k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 • k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 • k návrhům, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 • ke studiím (architektonickým, urbanistickým, dopravním, studiím na úpravu veřejných prostranství)
 • k projektům k územnímu řízení
 • k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov. Dále k záměrům na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 • ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

II. Předkládá RMČ P1

 • podněty ke zpracování koncepcí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a sleduje jednotlivé parametry zatížení území
 • žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 • žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 •  návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 • návrhy a podněty

III. Komise dále

 1. připravuje stanoviska pro Radu MČ Praha 1 ve věcech investic do obecního majetku, využívání obecního majetku a dotací ostatním vlastníkům nemovitostí v Praze 1, na základě přehledu investičních akcí
 2. vyjadřuje se k pravidlům pro provádění výběrových řízení na dodavatele investičních akcí
 3. projednává návrh rozpočtu a plán MČ Praha 1 v oblasti investic a oprav
 4. projednává a doporučuje plánované pořadí jednotlivých akcí podle naléhavosti
 5. vyjadřuje se k přípravě a realizaci investičních akcí
 6. body 1. -5. článku III. tohoto statutu se týkají i velkých oprav nad 500 tis. Kč, v gesci OTMS
 7. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj