Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dotační tituly EU

V programovém období 2014-2020 MČ Praha 1 obdržela podporu k těmto projektům:  

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na přípravu Úřadu MČ Praha 1 postupovat ve svém výkonu státní správy a samosprávy dle platné legislativy z hlediska nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů GDPR. Prostřednictvím projektu budou stanoveny a optimalizovány procesy, činnosti a způsoby nakládání s informacemi a osobními údaji v souladu s uvedenou legislativou a zároveň dojde k jejich zakotvení do strategického a řídícího dokumentu úřadu.

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007417 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.


V programovém období 2007-2013 MČ Praha 1 obdržela podporu k témto projektům:

V programovém období 2004-2006 se v ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie bylo realizováno 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč.

Programy Cíle 2 a 3 jsou financovány také ze strukturálních fondů, ale jsou realizovány v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkají jen Prahy:

Hlavním cílem JPD 2 bylo odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávanou roli dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Program byl výrazně ekologicky orientován a umožňoval mimo jiné realizovat i opatření, která v budoucnu zabrání katastrofickým následkům povodní, k jakým v hl. m. Praze došlo v srpnu roku 2002. Dokument byl proto zaměřen na tři strategické priority:

  • "Revitalizaci a rozvoj městského prostředí" 
  • "Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území" 
  • "Technickou pomoc".

Celková alokace určená na program JPD 2 pro období 2004 – 2006 byla ve výši 142,6 mil. EUR (z toho s podporou cca 71,3 mil EUR z Evropského rozvojového fondu a 28,5 mil EUR ze státních veřejných zdrojů).

MČ Praha 1 v tomto programovém období obdržela podporu 7mi projektů:

Celková finanční podpora pro MČ Praha 1 v rámci projektů JPD 2 byla ve výši 94 777 277 Kč. Z toho 87 603 622 Kč je přímá podpora z Evropského rozvojového fondu a ze státních veřejných zdrojů (MMR a MHMP) a 7 173 655 Kč je spolufinancování MČ Praha 1. V současném volebním období bylo čerpáno v celkové výši 59 478 235 Kč z toho přímá podpora ve výši 54 398 009 Kč a spolufinancování MČ Praha 1 ve výši 5 080 226 Kč. Všechny projekty JPD 2 jsou již ukončeny a vyplaceny.

Jednotný programový dokument pro JPD 3 je referenčním dokumentem, na jehož základě byla poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního fondu.

Hlavním cílem programu byl efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.
Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období 2004-2006 byl ve výši 117,6 mil EUR ( s podporou cca 58,8 mil EUR z Evropského sociálního fondu a cca 45,2 mil. EUR ze státních veřejných zdrojů).

MČ Praha 1 v tomto programovém období obdržela podporu 5ti projektů:

Celková finanční podpora pro MČ Praha 1 v rámci projektů JPD 3 byla ve výši 8 600 220 Kč. Z toho 8 112 357 Kč je přímá podpora z Evropského sociálního fondu a ze státních veřejných zdrojů (MPSV a MHMP) a 487 863 Kč je spolufinancování MČ Praha 1. V současném volebním období je připraveno k čerpání v celkové výši 6 710 726 Kč z toho přímá podpora ve výši 6 421 260 Kč a spolufinancování MČ Praha 1 ve výši 289 466 Kč. V současné době jsou všechny programy ukončeny, pouze tři projekty nejsou zkontrolovány po finanční a obsahové stránce řídícím orgánem a ještě nedošlo k proplacení faktur.

Přehled projektů MČ Praha 1 čerpaných ze strukturálních fondů EU je v  přiložené tabulce. V roce 2008 bylo ukončeno 7 projektů.