Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009

Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování mimořádných jednorázových příspěvků (grantů)  na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009 

Účel mimořádných jednorázových příspěvků (grantů)

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů.

Za tímto účelem vyhlásila Městská část Praha 1 pro rok 2009 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty). Toto grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady městské části Prahy 1 č. UR09_0887 ze dne 24. srpna 2009

Znění těchto Podmínek a pravidel pro poskytování, užití a vyúčtování mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 bylo schváleno usnesením Rady městské části Prahy 1 č. UR09_0887 ze dne 24. srpna 2009

Základní podmínky:
 1. Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1. 
 2. Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
  - vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
  - spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
  - společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
 3. V případě spoluvlastnictví domu (ideální spoluvlastnictví) musí být žádost o grant odsouhlasena spoluvlastníky, vlastnícími nadpoloviční podíl na domě a doloženo, že zbývající spoluvlastníci byli o žádosti o grant informováni. 
 4. V případě SVJ a jiných právnických osob musí být žádost odsouhlasena příslušným statutárním orgánem subjektu. 
 5. Grant může být poskytnut výlučně na konkrétní opravu společných částí domu, kdy tato oprava souvisí přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty domu. 
 6. Žádost o grant lze podat na jakýkoliv záměr opravy domu. 
 7. Poskytovatel stanovil tato kriteria pro rozhodování o přidělení grantu na základě podané žádosti:
  - charakter opravy
  - počet osob s trvalým pobytem na adrese domu
  - počet bytových jednotek 
 8. Poskytovatel si však vymiňuje, že při posuzování žádostí bude preferovat
  - opravy vztažené k plášti domu (oprava fasád, oken, střechy)
  - domy s vyšším počtem osob s trvalým pobytem na adrese domu
  - domy s převažující výměrou bytových jednotek 
 9. Z poskytnutí grantů mohou být vyloučeny domy:
  - jejichž vlastník, příp. spoluvlastník, má vůči MČ Praha 1 závazek po době splatnosti (např. dluh)
  - jejichž vlastník, příp. spoluvlastník je s Městskou částí Praha 1 v soudním či jiném sporu
  - jejichž vlastník čerpal grant v minulém období. 
 10. Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb 
 11. Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. 
 12. Není zaručeno, že žadatel dostane rozhodnutím orgánů MČ Praha 1 celou výši grantu, o kterou žádal. 
 13. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč. 
 14. Grant na opravu domovního fondu na území Prahy 1 může být poskytnut na opravu konkrétního domu pouze jednou ve stejném roce. Lze kombinovat tyto granty s grantovým programem na ochranu kulturního dědictví. 
 15. Oprava musí být zahájena nejpozději v tom kalendářním roce, kdy je podána žádost grant; oprava může být dokončena v roce následujícím. Za zahájení stavby je považováno předání staveniště nebo první fakturace. V rámci nabídky musí být předložen harmonogram akce. 
 16. O grant nelze žádat zpětně. 
 17. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat kalkulaci rozpočtovaných nákladů na opravu vypracovanou žadatelem, která je přílohou žádosti o grant. 
 18. Zaslané žádosti o grant se žadatelům nevracejí a jsou archivovány u poskytovatele po dobu 5 let, ode dne vyhlášení výsledků grantového řízení. 
 19. Předložené Žádosti o grant nesplňující formální náležitosti uvedené v těchto „Podmínkách“ nebo ve formuláři Žádosti o grant budou výběrovou komisí z grantového řízení vyloučeny. 
 20. Žadatel o grant, jehož žádosti bude vyhověno, se stane příjemcem mimořádného jednorázového příspěvku (dále jen „příjemce grantu“). 
 21. Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat na webových stránkách MČ Praha 1 (www.praha1.cz) o vyhlášení jednotlivých grantových řízení, doplňovat tyto informace postupně o údaje o počtu podaných žádostí, včetně označení jejich žadatelů, dále o žadatelích, jejichž žádosti bylo vyhověno, včetně výše přiděleného grantu. Podáním žádosti o grant žadatel výše uvedené bere na vědomí a souhlasí s tím. 
 22. Příjemce grantu umístí na domě cedulku, s textem ve smyslu: „Oprava tohoto domu byla provedena za finančního přispění MČ Praha 1, poskytnutého formou Grantu na opravu domovního fondu v roce 2009“, což bude zapracováno jako povinnost příjemce grantu do smlouvy o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku (grantu) mezi MČ Praha 1 a příjemcem grantu.
Žádost o grant a její nezbytné náležitosti
 1. Žádost o grant musí být podána na formuláři, který je k disposici v informačním centru MČ Praha 1 nebo ke stažení na webových stránkách MČ Praha 1 (ww.praha1.cz). 
 2. Žádost o grant musí být podána v uzavřené obálce, označené textem „Granty na opravu domovního fondu pro rok 2009“. 
 3. Žádost o grant musí být podána ve dvou různých originálech, přičemž pouze k jednomu originálu Žádosti o grant budou připojeny všechny příslušné přílohy. Tedy žadatel v uzavřené obálce předloží: 
  a) Žádost o grant bez příloh 
  - pouze vyplněný formulář 
  b) Žádost o grant s přílohami 
  - k vyplněnému formuláři žadatel připojí všechny přílohy, a to nerozebíratelným způsobem 
  - za nerozebíratelný způsob se pro účely tohoto grantového řízení rozumí zabezpečení žádosti o grant proti neoprávněné manipulaci. Jedinou vyhovující a závaznou formou je provázání jednotlivých listů šnůrkou, zajištěnou pečetí/přelepkou - opatřenou podpisem. Jakákoliv jiná úprava bude považován za nevyhovující a příslušná žádost o grant bude vyřazena z dalšího posuzování pro nesplnění podmínek. 
 4. V Žádosti o grant (formuláři) musí být vyplněny všechny požadované údaje. 
 5. Přílohy budou k formuláři připojeny na samostatných listech, s označením „Příloha č. 1“ až „Příloha č. 12“ a to v daném číselném pořadí. 
 6. K jednomu originálu Žádosti o grant musí být doplněny tyto přílohy:
 • Příloha 1) výpis z katastru nemovitostí
  – k doložení vlastnického práva k domu
  – originál či ověřená kopie výpisu ne starší než 1 měsíc přede dnem podání žádosti o grant
 • Příloha 2) výpis z obchodního rejstříku, či jiného rejstříku - pouze pro SVJ, bytová družstva a právnické osoby
  – originál či ověřená kopie výpisu ne starší než 1 měsíc přede dnem podání žádosti o grant
 • Příloha 3) schválení žádosti o grant vlastníkem domu
  - je-li vlastníkem více fyzických či právnických osob (ideální spoluvlastnictví) musí být žádost o grant odsouhlasena spoluvlastníky, vlastnícími nadpoloviční podíl na domě a doloženo, že zbývající spoluvlastníci byli o žádosti o grant informováni
  - je-li vlastníkem či spoluvlastníkem právnická osoba (včetně bytových družstev) předloží se rozhodnutí statutárního orgánu schvalující podání žádosti o grant
  – je-li vlastníkem Společenství vlastníků (podílové spoluvlastnictví) usnesením výboru SVJ či pověřeného vlastníka
 • Příloha 4) čestné prohlášení o zajištění financování opravy
  - prohlášení žadatele o tom, do jaké výše a jakým způsobem má zajištěno financování opravy
 • Příloha 5) pravomocné stavební ohlášení nebo povolení
 • Příloha 6) výkaz výměr (slepý rozpočet plánované opravy)
  - musí být zřejmá předpokládaná výše nákladů na jednotlivé dílčí práce v rámci opravy, celková výše nákladů
 • Příloha 7) nabídky dodavatelů
  - nejméně 3 nabídky dodavatelských firem k zajištění opravy
  - musí se jednat o skutečné nabídky, nestačí doložit oslovení více dodavatelů (firem), které na poptávku ze strany žadatele nereagovaly
  - jednotlivé nabídky musí být zřetelně odděleny
 • Příloha 8) protokol o výběru nejvhodnější nabídky
 • Příloha 9) předpokládaný časový harmonogram celé akce
 • Příloha 10) fotodokumentace stavu plánovaných oprav před zahájením stavebních prací
 • Příloha 11) doklad o počtu osob s trvalým pobytem na adrese domu
  - dokladem se rozumí potvrzení vydané oddělením evidence občanů, které sídlí na adrese Navrátilova 9, 110 00 Praha 1
 • Příloha 12) čestné prohlášení o dosud poskytnutých grantech a dotacích z jiných zdrojů
  - prohlášení žadatele o tom, zda mu v letech 2003 až 2008 byly/nebyly poskytnuty finanční prostředky a pokud ano, tak žadatel uvede v jaké výši, k jakému účelu a kým mu tyto prostředky byly poskytnuty
Postup grantového řízení:
 1. Vyhlášení grantového řízení – usnesením Rady městské části Prahy 1 č. UR09_0887 ze dne 24. srpna 2009 
 2. Příjem Žádostí o grant - Žádost o grant musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do 10. listopadu 2009 do 16. hod. V podatelně bude každá Žádost označena datem a hodinou jejího přijetí, a žadateli bude případně na jeho žádost vystaven doklad o jejím přijetí. 
 3. Formální posouzení Žádosti o grant - Všechny v termínu došlé Žádosti o grant budou předloženy Komisi pro otevírání obálek, jejíž členové byli jmenováni Radou MČ P1. Komise pro otevírání obálek všechny Žádosti o grant otevře a posoudí jejich obsah z hlediska formálních náležitostí formuláře včetně povinných příloh, tak jak tyto byly požadovány v „Pravidlech“. Komise pro otvírání obálek vyřadí ty Žádosti, které nesplňují náležitosti a podmínky stanovené těmito „Pravidly“. O průběhu posuzování bude sepsán písemný protokol. U každé vyřazené žádosti musí Komise pro otvírání obálek specifikovat důvod, pro který je daná Žádost z dalšího posuzování vyřazena
 4. Obsahové posouzení Žádosti o grant - Všechny Žádosti o grant, které budou splňovat formální náležitosti a nebudou tedy vyloučeny z dalšího posuzování (viz bod 3) budou po té předány k posouzení Výběrové komise, jejíž členové budou jmenováni Radou MČ P 1. Výběrová komise tyto Žádosti o grant posoudí z hlediska výše žádaných finančních prostředků a z hlediska obsahu plánované Opravy a navrhne rozdělení finančních prostředků, které jsou k disposici. O průběhu posuzování bude sepsán písemný protokol, jehož obsahem bude zdůvodnění výše navrhovaného grantu (výše navržených finančních prostředků), tzv. Návrh na přidělení mimořádných jednorázových příspěvků (grantů). 
 5. Doporučení Rady MČ Praha 1 - Následně budou Žádosti o grant včetně protokolů obou komisů předloženy Radě MČ P1. Rada MČ P1 posoudí výsledek práce obou komisí a svým usnesením doporučí či nedoporučí Zastupitelstvu MČ P1 předložený Návrh na přidělení mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) 
 6. Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 - Pouze Zastupitelstvo MČ Praha je kompetentní svým usnesením ke konečnému rozhodnutí o podaných Žádostech a jejich případnému uspokojení, včetně rozhodnutí o výši poskytnutého grantu, a to až do vyčerpání částky určené v rozpočtu MČ Praha 1 na tento typ mimořádných jednorázových příspěvků (grantů). 
 7. Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 - bude zveřejněno na Úřední desce Úřadu MČ Praha 1 a na webových stránkách MČ Praha 1 www.praha1.cz
 8. Změny v Návrhu - Jak Rada MČ Praha 1, tak Zastupitelstvo MČ Praha 1 může v odůvodněných případech provést v Návrhu na přidělení mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) změny. 
 9. Podpis smlouvy - Žadatelé o grant, kterým bude Usnesením Zastupitelstva MČ P1 grant přidělen (dále jen „příjemce grantu“), budou do 30 dní ode dne přijetí Usnesení písemně vyzváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí grantu.
 10. Co lze z grantu financovat - Kromě vlastních stavebních prací lze z grantových prostředků financovat i náklady na stavební dozor (TDI), inženýring či odborné posudky či stanoviska jejich potřeba vznikla v průběhu stavby, nikoliv však náklady na projektovou dokumentaci, která (pokud je vůbec potřeba) musí být již součástí žádosti o stavební povolení či ohlášení. Protože o grant nelze žádat zpětně, jdou všechny náklady až do přidělení grantu na vrub žadatele. 
 11. Problémy s financováním - Pokud žadatel dostane přiděleno méně finančních prostředků než o kolik žádal, nebude uzavřena smlouva o poskytnutí grantu, dokud žadatel nedoloží, že má zajištěno financování opravy i za takto změněných podmínek
Podmínky proplacení finančního příspěvku:
 1. MČ P1 poskytne grant ve výši schválené Zastupitelstvem MČ P1 příjemci grantu pouze na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí grantu. 
 2. Pokud nebude ze strany příjemce grantu podepsána Smlouva do 30 dnů ode dne výzvy k podepsání této smlouvy, nárok na poskytnutí grantu bez dalšího zaniká. 
 3. MČ P1 poskytne grant ve výši schválené Zastupitelstvem MČ P1 na účet příjemce grantu uvedený ve Smlouvy, a to ve dvou splátkách takto:
  a) první splátku ve výši 50 % přiděleného grantu do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy o přidělení grantu
  b) druhou splátku ve výši 50 % přiděleného grantu do 30 dní po předložení vyúčtování celé Opravy (dále jen vyúčtování grantu).
  4) Do 30 dnů po ukončení stavebních prací předloží příjemce grantu vyúčtování využité grantových prostředků do kanceláře předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 1.
  5) Nezbytnou součástí vyúčtování grantu musí být:
  a) kopie smlouvy o dílo
  b) kopie všech uhrazených faktur,
  c) protokol o převzetí stavby
  d) fotodokumentace stavu před započetím Opravy a po ukončení prací na Opravě.
  6) Najatá externí firma uskuteční kontrolu provedených prací, tj. bude provedena fyzická prohlídku na místě samém a sepíše o tom zprávu podle Pokynů pro kontrolu grantů. 
 4. Příjemce grantu je povinen vrátit na účet MČ P1 (poskytovatele) nejdéle do 31. ledna 2010 celou část poskytnutého grantu (první splátku ve výši 50 % grantu), pokud nebude oprava zahájena v roce 2009. Oprava musí být ukončena do jednoho roku od jejího zahájení.
Případné dotazy zodpoví :

MUDr.Jan Votoček, předseda finančního výboru, tel. 221 097 226 (221 097 168, 221 097 761), email jan.votocek@praha1.cz

Pravidla a formuláře ke stažení

PODMÍNKY A PRAVIDLA - Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009

Granty_Opravy_domovniho_fondu_2009.pdf - 70,47 KB
Granty_Opravy_domovniho_fondu_2009.doc - 78,00 KB

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2009

Granty_Opravy_domovniho_fondu_2009_Formular_prihlasky.pdf - 73,56 KB
Granty_Opravy_domovniho_fondu_2009_Formular_prihlasky.doc - 74,00 KB