Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Grantový program - podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015

Rada Městské části Praha 1 v souladu se Zásadami na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 a na základě usnesení č. UR15_0030 ze dne 13. 01. 2015
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území Městské části Praha 1 pro rok 2015

Předmět projektů:

Využití volného času dětí a mládeže

Předkladatelé projektů:

O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů grantového programu a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Žádost s veškerými požadovanými podklady v zalepené obálce výrazně označené „GRANTY VOLNÝ ČAS 2015“ se předkládají v souladu
se Zásadami na poskytnutí grantů osobně na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do:

 


  20. února 2015 do 12:00 hod.  

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

  • bedlivě čtěte podmínky vyhlášení grantového řízení a zásady;
  • žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
  • zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení grantu;
  • jedna obálka = jedna žádost o grant;
  • podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
  • každá žádost musí být vč. formuláře a všech povinných příloh (viz zásady čl. V. - OBSAH ŽÁDOSTI)  kompletně sešita, slepena štítkem a všechny listy posloupně očíslovány;
  • nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy typu knihy, katalogy ani jiné objemné zprávy apod.

Konzultace k podání žádosti o grant je možné dohodnout telefonicky na tel. čísle 221 097 216 nebo 724 185 558 nebo hana.pankova@praha1.cz

Zásady a formuláře grant volný čas 2015

Zásady grantového řízení - podpora volného času dětí a mládeže 2015

Zasady_volny_cas_2015.doc - 63,00 KB

Žádost o grant volný čas 2015

Zadost_grant_volny_cas_2015.doc - 87,50 KB

Čestná prohlášení k žádosti o grant MČ Praha 1

Cestne_prohlaseni_-_de_minimis.doc - 54,00 KB

Vyhodnocení grant volný čas 2015

Vyhodnoceni_grantu_volny_cas_2015.doc - 56,00 KB