Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Umístění DZ zákaz vjezdu všech motorových vozidel do ulice Ve Smečkách s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem "22-6 h." a další dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem "mimo dopravní obsluhu s výjimkou taxi"

Vážení, ráda bych se poptala na oficiální důvod uzavření ulice Ve Smečkách v nočních hodinách. Neoficiálním důvodem je údajně skutečnost, že v ulici bydlí vysoký policejní úředník a já chápu, že tento důvod mi jako oficiální uveden nebude. Nicméně v ulici se nachází několik hotelů, ke kterým nesmí v době uzavírky být přistaveno ani auto taxi služby a klienti hotelů jsou tak nuceni jít i se zavazadly několik set metrů. Toto řešení mi tedy nepřijde optimální, především proto, že Praha není úplně levnou destinací pro zahraniční turisty a ani jim není za jejich peníze poskytnut komfort vyspělé země. Děkuji za odpověď S pozdravem


Dobrý den,
Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad vydal již v roce 2010 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona k umístění svislého stálého dopravního značení č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem "22-6 h." a další dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem "mimo dopravní obsluhu s výjimkou taxi" v lokalitě ulice Ve Smečkách č. 2, Praha 1 z důvodu zklidnění dopravy a s tím spojeného hluku v době nočního klidu v uváděné lokalitě. Toto opatření bylo konzultováno s Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který také vydal stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu k umístění příslušného svislého stálého dopravního značení v ulici Žitná č. 35, Praha 1 před odbočením do ulice Ve Smečkách, Praha 1, která je v jejich kompetenci. Opatření bylo provedeno na základě požadavku MP hl. m. Prahy - Obvodního ředitelství Praha 1 z důvodu snížení dopravy a tím celkového hluku související s touto přepravou vozidel taxi v uváděné lokalitě. Z uvedeného dopravního značení tedy vyplývá, že do ulice Ve Smečkách, Praha 1 v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nemohou zajíždět vozidla taxi. Pokud pojede vozidlo neoznačené jako taxi, např. smluvní přepravy do této ulice a bude přepravovat osoby do bytu v ulici Ve Smečkách, Praha 1 nebude toto vozidlo policie pokutovat. Opatření se týká opravdu pouze vozidel označených jako taxi a nad to pouze v nočních hodinách. Hlavním účelem opatření bylo a je zajistit větší pohodu obyvatelům této stále ještě rezidenční ulice.
S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení