Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Žádost o vydání rozhodnutí o zvl. užívání pozemní komunikace pro stavební zábory

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou vyřízení záboru pro parkování. Jednám jménem stavební firmy, která bude rekonstruovat prodejnu O2 v Praze na Národní třídě 32/58. Chtěl bych se optat, jakým způsobem mohu o zábor zažádat a co potřebuji za dokumenty. předem děkuji za odpověď. S pozdravem
Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 30.4.2018 sděluji, že stavební zábory nejsou určeny pro parkování vozidel. V případě, že pro účely stavby je nezbytné využít pracovní vozidlo (pojízdná dílna, beton-pumpa, agregát na elektřinu apod.) je nutné podat žádost o vydání rozhodnutí o zvl. užívání pozemní komunikace pro stavební zábory.

Potřebné náležitosti k žádosti o stavební zábor:
- 3x situační plánek se zakreslením skutečného okótovaného záboru (včetně stávajícího a nového dopravního značení, širších vztahů a příp. okolních záborů).
- vyjádření komise koordinace TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 (úřední hod: PO a ST 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00) – pouze v případě termínu záboru delšího jak 10 dní nebo při velikosti záboru nad 50m2
- souhlasné stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace TSK hl.m. Prahy - oblastní správa Centrum, Školská 13, Praha 1
(úřední hod: ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30)
- při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu (stavební zábory na vozovce nebo pěší zóně) vyjádření Policie ČR, Správa hl. m. Praha DI, Praha 4, Kongresová 2 (v návštěvní dny – PO-ST lze vyjádření získat na ODOP ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1).
- kopie stavebního povolení, nebo ohlašovací povinnosti popř. nařízení Státního stavebního dohledu SÚ MČ Prahy 1.
- u právnické osoby výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku
- u fyzické osoby - podnikatele kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny
- plnou moc k jednání, pokud je účastník řízení zastoupen druhou osobou
- kopii výpisu z katastru nemovitostí stavbou dotčeného objektu
- k záboru zasahujícího do veřejné zeleně je nutné vyjádření oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1
- k záboru zasahujícího do tramvajového tělesa či zastávek MHD v Praze 1 je nutno doložit vyjádření DP hl.m. Prahy a.s., nebo drážního úřadu MHMP
- vyplněný formulář ohlašovací povinnosti dle platné vyhlášky č.24/2003 Sb. hl.m. Prahy
Zvláštní užívání pozemní komunikace je možné zahájit pouze na základě pravomocného rozhodnutí ÚMČ Praha 1.
INFORMACE:Žádost je nutné podat 30 dní před zahájením záboru. úřední dny jsou pondělí a středa 8.00 - 19.00 hod (případně je možné sjednat návštěvu v jinou dobu s příslušným referentem).

Žádost je možné stáhnout zde: https://www.praha1.cz/cps/odbory.html

S pozdravem

Jiří Saler
referent