Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Parkovací karta pro vozidlo na leasing

Dobrý den, zastupuji právnickou osobu, která má provozovnu na Praze 1 v pronájmu. Potřebuji zajistit parkovací kartu pro vozidlo, které má společnost zajištěné na finanční leasing a je vedena jako provozovatel. Co budu potřebovat pro zařízení ZPS na dobu 6 měsíců? Děkuji za informaci.


Dobrý den,

na základě vašeho dotazu Vám sdělujeme,

že k výdeji parkovací karty se předkládá :

výpis z obchodního rejstříku ne starší 6ti měsíců, nebo zřizovací listina, nebo živnostenský list (u fyzické osoby) - originál nebo úředně ověřená kopie,-
v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla právnické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku (např. nájemní smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická osoba majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, nebo prohlášení statutárního zástupce právnické osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalého pobytu zaměstnance),-
v případě, že fyzická osoba nemá provozovnu zapsanou v živnostenském listě doloží navíc adresu provozovny výpisem provozoven vydaným živnostenským odborem příslušného úřadu městské části

- TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka vozidla (provozovatele, je-li vozidlo pořizováno na leasing) v případě, že parkovací karta je vystavována na RZ vozidla,
- v případě, že v TP vozidla fyzické osoby není jako vlastník uvedena fyzická osoba - podnikatel (IČ), ale pouze fyzická osoba (RČ), musí být prokazatelně doloženo, že vozidlo je provozováno za účelem podnikání podle zvláštních předpisů (např. dokladem o registraci a platbách silniční daně).

Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:
- předkládá kopii TP a originál ORV (malý techničák) a leasingovou/úvěrovou smlouvu.
- vozidlo fyzické osoby na leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě – parkovací oprávnění/karta se vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové smlouvy, nebo v jejím dodatku jako uživatel vozidla.
Pokud nelze vozidlo a půjčovatele dohledat v registru, předkládá TP a výpis z registru úvěrové/leasingové společnosti (z důvodu ověření činnosti).

Pokud budete mít další dotaz můžete volat přímo pracovníkům výdeje parkovacích karet na tel. č. +420 221 097 179, 180. Dále kompletní metodiku k výdeji parkovacích karet naleznete na www.praha1.cz - ÚŘAD - Odbory a oddělení - Doprava a parkování - Zóna placeného stání.

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení