Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Informace pro subjekty osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o zpracování osobních údajů podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlavní město Praha

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je provozování zón placeného stání v hlavním městě Praze vymezených nařízením obce podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Účelem zpracování je tak organizování dopravy na území obce.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení; datum narození; adresa místa trvalého pobytu; adresa sídla nebo provozovny; adresa nemovitosti, která je ve vlastnictví subjektu údajů; údaje o důvodu užívání vozidla (vlastnictví vozidla, identifikační údaje o vlastníkovi vozidla - jméno, příjmení, název, identifikační číslo, vztah k vlastníkovi vozidla); doručovací adresa; telefonní číslo; adresa elektronického kontaktu.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatel, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha, IČ 63834197, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel uzavřel Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či Zpracovatele.

ZPŮSOBZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce či zpracovatele nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem či zpracovatelem.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY

Městská policie hlavního města Prahy.

POUČENÍ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro vydání parkovacího oprávnění.

Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů.

Správce či zpracovatel předá bez zbytečného odkladu Subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 
        a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
        b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.