Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Metodika výdeje parkovacích oprávnění do Zóny placeného stání

METODIKA

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ/KARET

PRO

ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ

V HL. M. PRAZE

Verze:12/2016

OBSAH

 I. Úvod 3
II. Parkovací oprávnění/karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (Rezidenti, Senioři) 3
III. Parkovací oprávnění/karty vydávané právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a vlastníkům nemovitostí (Abonenti, Vlastníci, Přenosné) 7
IV. Parkovací oprávnění/karty pro veřejně prospěšné organizace (Prospěšné) 10
V. Parkovací oprávnění/karty pro pečovatele (Pečovatelé) 11
VI. Elektromobily (Osvobozené) 11
VII. Zásobování 12
VIII. Bezpečnostní složky 12
IX. Carsharing 12
X. Výměna, vrácení parkovacího oprávnění/karty 12
XI. Krátkodobé výměnné parkovací oprávnění/karta 13
XII. Umístnění parkovací karty ve vozidle 15

I. Úvod

Parkovací oprávnění a parkovací karty jsou vystavovány na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením hlavního města, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Veškeré údaje ověřují výdejny v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Do doby napojení centrálního informačního systému (CIS) na základní registry a Centrální registr vozidel je nutné, aby žadatelé předkládali veškeré doklady, jakoby údaje nebyly dohledatelné. Předkládané doklady musí být originály nebo ověřené kopie.

 

II. Parkovací oprávnění/karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (Rezidenti, Senioři)

K získání nároku na parkovací oprávnění/kartu je nutno splnit tyto podmínky:

1) fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného stání v dané vymezené oblasti (ZPS)

2) musí existovat právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění/karta vystavována, vyplývající z ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že:

i. žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

ii. žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,

iii. žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění/karty zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny),

iv. žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání firemního vozidla pro soukromé účely),

v. žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, člen představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody s českou pobočkou, nebo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou,

3) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (viz příslušné ceníky a mapa cenových pásem).

Při výdeji parkovacího oprávnění/karty se ověřuje:

místo trvalého pobytu žadatele:

a. Občané ČR: platný občanský průkaz (OP) nebo platný cestovní pas

b. Občané jiné členské země EU žijící v ČR: platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas.
Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo průkaz o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.

c. Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR: platný cestovní pas s platným vízem.
Před skončením víza kartu možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2 měsíce).
Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.

d. Příslušníci cizích diplomatických misí: platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků).
Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o bydlišti pracovníka v ZPS.

doklad o právním vztahu k vozidlu:

a. Žadatel je vlastníkem vozidla:

- vozidlo je registrováno v ČR:
Pokud nelze vozidlo dohledat v registru (např. hláška „konzistence dat“), předkládá technický průkaz silničního motorového vozidla (TP), kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla, pokud lze potřebné údaje ověřit z osvědčení o registraci (ORV), postačuje tento doklad.
Oprávnění/kartu lze vydat i občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle OP, nebo dle ustřiženého OP s potvrzením o změně místa trvalého pobytu), ale dosud nemá tuto změnu uvedenu v TP. Pro tento případ je nutno pečlivě zkontrolovat rodné číslo dle TP a OP. Tato výjimka platí při vydání prvního parkovacího oprávnění/karty.

- vozidlo registrováno v zahraničí: předkládá TP s překladem do češtiny (není nutný pro slovenštinu), případně výpis základních údajů z TP, podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů.

b. Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:

- předkládá ORV a leasingovou/úvěrovou smlouvu.
- vozidlo fyzické osoby na leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě – parkovací oprávnění/karta se vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové smlouvy, nebo v jejím dodatku jako uživatel vozidla.

Pokud nelze vozidlo a půjčovatele dohledat v registru, předkládá TP a výpis z registru úvěrové/leasingové společnosti (z důvodu ověření činnosti).

c. Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovacího oprávnění/karty od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny): předkládá originál ORV a nájemní smlouvy.
Pokud nelze půjčovatele dohledat v registru, předkládá kopii výpisu z rejstříku autopůjčovny (z důvodu ověření činnosti).

d. Žadatel má vozidlo svěřeno k soukromému užívání zaměstnavatelem: předkládá ORV a vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů" (viz příloha) podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla.
Pokud žadateli nebylo dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovacího oprávnění/karty.
Pokud nelze zaměstnavatele či vozidlo dohledat v registru, předkládá výpis zaměstnavatele z registru ne starší než 6 měsíců a TP (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii TP).

e. Žadatel má vozidlo svěřeno do soukromého užívání jako člen orgánu právnické osoby (např. jednateli společnosti, členovi dozorčí rady, členovi představenstva, společníkovi apod.), kteří neuzavírají se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale jsou jmenováni a tato skutečnost je uvedena ve výpisu z rejstříku:
předkládá ORV a formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů", s modifikovanými formulacemi (místo "zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod.), podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla.
V případě, že jednatel má místo trvalého pobytu v místě sídla právnické osoby a nemá současně žádné společníky, při výdeji parkovacího oprávnění/karty postupuje výdejna jako u osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, výdejna musí v registrech ověřit, že se jedná o jednu a tutéž osobu.
Pokud žadateli nebylo dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovacího oprávnění/karty.
Pokud nelze zaměstnavatele či vozidlo dohledat v registru, předkládá výpis zaměstnavatele z registru ne starší než 6 měsíců a TP (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii TP).

f. Žadatel (fyzická osoba podnikající) má vozidlo registrováno na IČO a místo jeho podnikání se neshoduje s místem jeho trvalého pobytu:
při výdeji parkovacího oprávnění/karty postupuje výdejna jako u osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, výdejna musí v registrech ověřit, že se jedná o jednu a tutéž osobu

g. Vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou této společnosti, vyslanému do české pobočky na základě dohody mezi pobočkami:
předkládá ORV a prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla bezplatně vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu platnosti parkovacího oprávnění/karty, uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, kde bude potvrzeno, že bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla (v případě, že cizinec neodvádí daně na území ČR, doloží odvádění částek odpovídajících dani dávkovými srážkami přímo česká pobočka).
Pokud žadateli nebylo dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovacího oprávnění/karty.
Pokud nelze zaměstnavatele či vozidlo dohledat v registru, předkládá originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku zaměstnavatele ne starší než 6 měsíců a TP (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii TP).

h. Vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem: předkládá prohlášení zaměstnavatele s překladem do češtiny (není nutný pro slovenštinu), uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním zástupcem o svěření vozidla do užívání také pro soukromé účely. Plnění daňové povinnosti se v tomto případě neověřuje.

i. Vozidlo užívá cizinec jako fyzická osoba podnikající: předkládá čestné prohlášení s překladem do češtiny (není nutný pro slovenštinu) uvádějící platnou identifikaci této osoby, že užívá vozidlo také pro soukromé účely. Plnění daňové povinnosti se v tomto případě neověřuje.

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění/karty nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré uvedené doklady a plnou moc od žadatele. 

III. Parkovací oprávnění/karty vydávané právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a vlastníkům nemovitostí (Abonenti, Vlastníci, Přenosné)

Parkovací oprávnění/karty vydávané právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím nebo vlastníkům nemovitostí mohou být vystavena buď na obchodní jméno společnosti (podnikatele) či na jméno vlastníka nemovitosti jako přenosná anebo na SPZ/RZ vozidla.
Parkovací oprávnění/karty vydávané právnickým osobám nebo osobám, které uplatňují nárok na slevu dle platného ceníku, mohou být vystavena pouze na SPZ/RZ vozidla.

K získání nároku na parkovací oprávnění/kartu je nutno splnit tyto podmínky:

1) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické osoby, musí být ve vymezené oblasti ZPS,
2) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (viz příslušné ceníky a mapa cenových pásem),

Při výdeji parkovacího oprávnění/karty se ověřuje:

1. právnické a fyzicky osoby podnikající - sídlo či provozovna

a. provozovna právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není uvedena v registru: předkládá se jakýkoli platný doklad o adrese provozovny (např. nájemní smlouva, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická osoba majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, výpisem provozoven vydaným živnostenským odborem příslušného úřadu městské části apod.).

b. právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dočasně působící na zakázce (např. řemeslníci): předkládá doklad o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo, apod.)

c. zaměstnanec má vozidlo svěřeno jen pro služební účely (pohotovost, servis či jiný pracovní výkon v místě trvalého pobytu) je žadatelem zaměstnavatel: předkládá čestné prohlášení, že svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti tohoto zaměstnavatele (např. jako odloučené pracoviště, provozovna apod.).

Pokud nelze žadatele dohledat v registrech, předkládá výpis z rejstříku ne starší 6 měsíců nebo zřizovací listiny, živnostenský list (u fyzické osoby podnikající).

2. vlastník nemovitosti - vlastnictví nemovitosti

a. předkládá platný OP nebo platný cestovní pas
b. Nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) předloží „ Návrh na vklad“, který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.

doklad o právním vztahu k vozidlu (pouze u parkovacích oprávnění/karet na SPZ/RZ)

a. žadatel je vlastníkem vozidla:

- Pokud nelze vozidlo dohledat v registru, předkládá TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla, pokud lze potřebné údaje ověřit z ORV, postačuje tento doklad.
- Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo a nikoliv IČO fyzické osoby podnikající, musí tato osoba prokazatelně doložit, že vozidlo je provozováno za účelem podnikání podle zvláštních předpisů (např. dokladem o registraci a platbách silniční daně).

b. žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy:

 - předkládá TP, kde je žadatel uveden jako provozovatel vozidla a leasingovou/úvěrovou smlouvu.

c. vlastník nemovitosti vozidlo svěřeno zaměstnavatelem k soukromému užívání:

- předkládá ORV (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii TP) a vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů" (viz příloha) podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla.
Pokud žadateli nebylo dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovacího oprávnění/karty.

d. vlastník nemovitosti vozidlo svěřeno zaměstnavatelem ke služebním účelům:

- předkládá doklady podle toho, k jakému účelu má vozidlo svěřeno (soukromé nebo služební účely).

V případě, že k vystavení parkovacího oprávnění/karty nemůže osobně dostavit statutární zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, může pověřit jinou osobu, která předloží uvedené doklady, zplnomocnění od statutárního zástupce právnické osoby a prokáže se platným OP.

Pokud nelze žadatele, jeho zaměstnavatele, nebo nemovitost dohledat v registru, předkládá výpis z registru ne starší 6 měsíců. 

doklady ve zvláštních případech

Určitá skupina osob podléhá zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, občanská sdružení, nadace, soudní exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, autorizovaní architekti apod.), jejich žádosti jsou až na níže uvedené případy ojedinělé.

a. fyzická osoba – notář: předkládá doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou komorou či jiný doklad s adresou notáře,
b. fyzická osoba – advokát: předkládá osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný Českou advokátní komorou a potvrzení o sídle advokátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokátní komorou,
c. fyzická osoba – lékař: předkládá doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný MHMP, uvádějící adresu zařízení,
d. poslanec, senátor, zastupitel: po ověření jeho zvolení u Českého statistického úřadu předkládá doklad o existenci kanceláře (např. nájemní smlouvou apod.),
e. fyzická osoba – umělec s ateliérem: předkládá jednoznačný doklad, že se jedná o osobu podnikající (např. doklad o prodeji vlastních uměleckých děl) a doklad o sídle ateliéru (např. nájemní smlouva apod.),
f. dědictví, které není uzavřeno: předkládá OP, v registru se ověří, zda je vozidlo ve vlastnictví zesnulého, úmrtní list a doklad o probíhajícím dědickém řízení,
g. soudního rozhodnutí: předkládá OP a soudní rozhodnutí, kterým nabyl vozidlo. Parkovací oprávnění/karta se vydává bez ohledu na to, zda je či není uveden jako vlastník vozidla v registru.

Pokud není postup uveden níže, je nutné buď nastudovat příslušný zákon, který jejich činnost upravuje, v případě nejasností si vyžádat doklady a žádost projednat se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).

IV. Parkovací oprávnění/karty pro veřejně prospěšné organizace (Prospěšné)

Tato parkovací oprávnění/karty mohou být vystavená pouze na SPZ/RZ vozidla společnosti/organizace.

K získání nároku na parkovací oprávnění/kartu je nutno splnit tyto podmínky (v souladu s přílohou 2 usnesení Rady HMP č. 0519 ze dne 22. 4. 2003):

a) sídlo nebo provozovna (popřípadě místo výkonu činnosti) právnické osoby musí být ve vymezené oblasti ZPS,
b) vozidlo musí být dodávkového typu, kombi nebo jinak obdobně jednoznačně upravené,
c) vozidlo musí být určené k přímému užívání pro veřejně prospěšné účely (převoz materiálu k plnění veřejně prospěšné činnosti, převoz osob, kterým je veřejně prospěšná činnost určena apod.).

Žadatel předkládá:

- zřizovací listinu, ve které je uvedena jako hlavní činnost veřejně prospěšná činnost popř. stanovy či jiný dokument, z něhož jednoznačně vyplývá veřejně prospěšný, neziskový charakter organizace,
- doklad o sídle, provozovně, či jiný doklad o vztahu k dané oblasti (např. nájemní smlouva, registrace z MHMP, atpod.),
- pokud nelze vozidlo dohledat v registru, tak TP vozidla, v případě vozidla pořízeného na leasing/úvěr ještě leasingová/úvěrová smlouva,
- při opakované žádosti o vydání zlevněného parkovacího oprávnění/karty se rovněž předkládá kniha jízd, která dokládá charakter používání vozidla organizace  

V. Parkovací oprávnění/karty pro pečovatele (Pečovatelé)

Tato parkovací oprávnění jsou vydávána v režimu návštěvníků pouze pro virtuální parkovací hodiny (VPH) na dobu 1 roku a mohou být vystavená pouze na příslušné SPZ/RZ vozidla a jsou určena zejména k řešení problému u občanů, kteří jsou staří nebo nemocní a nemohou se o sebe postarat bez pomoci.

a) Žadatelem může být osoba s trvalým pobytem v dané oblasti

- starší 85 let nebo
- pobírá příspěvek na péči alespoň III. stupně a
- nemá jiné řádné parkovací oprávnění.

Žadatel, který nesplňuje věkovou hranici nebo stupeň příspěvku na péči musí doložit jakýkoliv jiný doklad (zpravidla od lékaře) dokazující jeho zdravotní stav a nutnost zajištění péče. V těchto případech pak výdejna výdej konzultuje se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).

b) Parkovací oprávnění se vydává na 3 SPZ/RZ vozidel a 10 úseků (okolí trvalého pobytu, sídlo lékaře apod.)

c) K žádosti se předkládá:

- osobní údaje pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka) z důvodu kontroly
- TP vozidla pečovatele s doložením právního vztahu k vozidlu dle kapitoly II.
- čerpání slevy lze provádět pouze prostřednictvím VPH do výše max. limitu
- změnu SPZ/RZ pečovatele lze provádět prostřednictvím portálu.

d) Výdej parkovacího oprávnění se provádí pouze na výdejně příslušné městské části (z důvodu případného ověření s odborem sociální péče či jiným podobným.

e) Nevyčerpaný kredit se převádí do dalšího období.

f) Nevyčerpaný kredit zánikem žadatele v CIS (5 let od jakékoliv poslední změny) propadá.

V případě nejasností doporučujeme žádost projednat se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).

VI. Elektromobily (Osvobozené)

Tato parkovací oprávnění/karty jsou vydávána v režimu návštěvníků pro modré a fialové zóny na dobu 1 roku a mohou být vystavená pouze na SPZ/RZ vozidla.

a) Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil.
b) Hybridní automobily do kategorie elektromobilů nespadají (výjimkou je rezervní pohon sloužící pouze pro nabití baterie za účelem dojezdu k dobíjecí stanici).
c) Výdej parkovacích karet se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy.

V případě nejasností doporučujeme žádost projednat se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).

VII. Zásobování

Tato parkovací oprávnění jsou vydávána v režimu návštěvníků na dobu 1 roku jako přenosná. Výdejna ověří a zaregistruje žadatele (právnická nebo fyzická osoba). Registrace nebo změny SPZ/RZ a úseků jsou prováděny prostřednictvím osobních stránek uživatele.
V případě, že do jedné oblasti zasahují 2 cenová pásma, platí příslušné zásobovací parkovací oprávnění v cenovém pásmu, pro které bylo vydáno a v pásmu cenově levnějším. Ne naopak.

VIII. Bezpečnostní složky

Tato parkovací oprávnění/karty vydává pouze výdejna na Magistrátu hl. m. Prahy v souladu s příslušnými usneseními Rady hl. m. Prahy.

IX. Carsharing

 Tato parkovací oprávnění/karty vydává pouze výdejna na Magistrátu hl. m. Prahy v souladu s příslušnými usneseními Rady hl. m. Prahy.

X. Výměna, vrácení parkovacího oprávnění/karty

 1. Důvody pro výměnu

a. výměna SPZ/RZ, vozidla:
- Pokud nelze vozidlo dohledat v registru, předkládá nový či změněný TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla, pokud lze potřebné údaje ověřit z ORV, postačuje tento doklad.
 V případě výměny parkovací karty předkládá i původní parkovací kartu nebo její část a čip.
-Pokud žadatel nevrátí původní parkovací kartu (např. z důvodu jejího zničení), musí doložit:

1. doklady o vyřazení původního vozidla z evidence, nebo
2. prohlášení autobazaru o odstranění parkovací karty z čelního skla vozidla, nebo
3. přistavit původní vozidlo k fyzické kontrole čelního skla pracovníkem výdejny, nebo
4. předložit TP vozidla, kde je vyznačena změna vlastníka a současně přidělení nové SPZ/RZ.

b. změna místa trvalého pobytu:
- Viz kapitola II. Parkovací oprávnění/karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
- V případě výměny parkovací karty předkládá i původní parkovací kartu nebo její část a čip.

Pokud nelze žadatele či vozidlo dohledat v registru musí předložit i veškeré doklady jako při výdeji nového parkovacího oprávnění/karty.

2. Důvody pro vystavení náhradní parkovací karty

a. ztráta parkovací karty:
- Žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty parkovací karty, čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a platný OP.
b. odcizení parkovací karty:
- Žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení parkovací karty, čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události a platný OP.
- Pokud žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený Policií České republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností krádeže PK a čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události.
c. poškození parkovací karty:
- Žadatel předkládá platný OP a poškozenou parkovací kartu nebo její část a čip.
- Pokud došlo k poškození (zničení) parkovací karty při výměně čelního skla vozidla, žadatel předkládá doklad o provedení výměny čelního skla vystavený autoservisem.

3. Vrácení parkovacího oprávnění/karty

a. Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění nebo parkovací karty za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkovacího oprávnění.
b. Vratky jsou prováděny pouze bezhotovostně (převodem na účet nebo složenkou).

V případě ztráty (krádeže) přenosné parkovací karty se náhradní parkovací nevydává. Při ztrátě přenosné parkovací karty se bude, při jejím opětném nalezení, vracet žadateli poměrná částka za celé měsíce zbývající do konce platnosti odcizené parkovací karty ode dne nahlášení krádeže.

XI. Krátkodobé výměnné parkovací oprávnění/karta

1. Krátkodobé výměnné parkovacího oprávnění

a. prostřednictvím osobních stránek uživatele (změna parkovacího oprávnění online):
- max. 2x během jednoho roku na dobu nepřesahující v součtu 14 dní (lze provést i na výdejně).

b. na výdejně parkovacích oprávnění
- změnou parkovacího oprávnění na dobu delší než v bodě a nejdéle na 3 měsíce,
- změnu parkovacího oprávnění na dobu delší než 3 měsíce je nutno projednat se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).

2. Krátkodobá výměnná parkovací karta

a. na výdejně parkovacích oprávnění
 vystavením karty na příslušné městské části

3. Důvody pro vystavení krátkodobého výměnného parkovacího oprávnění/karty

a. oprava vozidla:
- Držitel parkovacího oprávnění/karty předloží přejímací protokol ze servisu nebo plnou moc pro společnost, která zajišťuje odtahy a opravy vozidel v rámci platného pojištění, s určením předpokládané doby opravy a doklady k zapůjčenému náhradnímu vozidlu,
- na vozidle se zanechá již vydaná parkovací karta,
- složí zálohu za krátkodobou výměnnou parkovací kartu 1000,- Kč pro 1. vozidlo (2000,- Kč pro 2. vozidlo, 3000,- Kč pro 3. vozidlo atd.) vratnou ihned po ukončení doby platnosti této krátkodobé výměnné parkovací karty proti jejímu vrácení.
- Nebude-li krátkodobá výměnná parkovací karta vrácena příslušné výdejně do 12 měsíců od konce platnosti této karty, záloha propadá.
b. odcizení vozidla:
- Žadatel předkládá protokol o odcizení, vystavený Policií České republiky.
c. koupě nového vozidla (bez přidělené SPZ/RZ)
- Žadatel předkládá doklad o nákupu vozidla (např. smlouvu, fakturu apod.) a převozní značku vozidla.

Dočasné náhradní parkovací oprávnění/kartu je možné vystavit, pouze pokud existuje řádné parkovací oprávnění/karta (výjimkou je registrace nového vozidla bez SPZ/RZ).

XII. Umístnění parkovací karty ve vozidle

1. Pravý horní roh vnitřní strany čelního skla z pohledu řidiče.

2. Střední horní část vnitřní strany čelního skla za vnitřním zpětným zrcátkem tak, aby při výhledu řidiče z vozidla byla co největší plocha parkovací karty skryta za plochou vnitřního zpětného zrcátka.

3. Pravý dolní roh vnitřní strany čelního skla vozidla z pohledu řidiče, co nejblíže u dolní vodorovné hrany a u pravého okraje průhledné plochy čelního skla vozidla.

4. Po skončení platnosti samolepící parkovací karty musí být tato odstraněna.

5. V případě, že občan žádá o vydání nepřenosné parkovací karty a na místě uvede, že už má jinou nepřenosnou parkovací kartu nalepenu a tuto skutečnost doloží, bude mu druhá a další parkovací karty vydány jako zalaminované. Není-li žadatel schopen toto doložit, ověří tuto skutečnost výdejna této MČ u příslušné výdejny městské části, která již nalepenou parkovací kartu vydala. Má-li žadatel již na čelním skle nalepenou parkovací kartu z jiného města, lze i první parkovací kartu vydávanou pro ZPS v hl. m. Praze vydat zalaminovanou. Platí ovšem zásada, že první nepřenosná parkovací karta musí být vždy vydána jako samolepící.

6. Parkovací oprávnění ve své fyzické podobě neexistuje a tak se v tomto případě za čelní sklo vozidla nic neumisťuje. 

 Možnost stažení ve formátu PDF zde