Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Byty, nebytové prostory a privatizace

 

Odkaz na server Pronájmy nemovitého majetku Městské části Praha 1 http://reality.praha1.cz

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2019

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2019 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her a erotických služeb. Mohou z něj být vyloučeny i domy, ve kterých je provozováno sdílené ubytování typu AIRBNB. Dotační program na opravu domovního fondu – grant – není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2019 – ukončení 31.10.2019.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
– vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
– spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
– společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů. 

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

Radka Charvátová, odborná asistentka radního pro majetek
Tel.:
221 097 208
E-mail: radka.charvatova@praha1.cz
7.patro, č. dv. 707, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Jozef Helmeczy, odborný asistent radního pro majetek,problematika SVJ,agenda: Poliklinika Palackého 5.
Tel.:
221 097 210
E-mail: jozef.helmeczy@praha1.cz
6.patro, č.dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

JUDr. Jaroslava Solařová, podpora a smluvní dokumentace k projektu grantu na opravu domovního fondu
Tel.:
221 097 692
E-mail: jaroslava.solarova@praha1.cz
6.patro, č. dv. 618, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 8. BŘEZNA 2019 VE 13:00 HOD.!

GODF 2019 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

UR18_1404_Priloha_1_Podminky-poskytnuti-grantu-2019.pdf - 360,62 KB

GODF 2019 - Formulář přihlášky

UR18_1404_Priloha_2_Formular_prihlasky_2019_mustr_2_osoby.pdf - 332,54 KB

GODF 2019 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

UR18_1404_Priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 441,82 KB

GODF 2019 - Smlouva o poskytnutí grantu

UR18_1404_Priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2019_mustr.pdf - 340,68 KB

GODF 2019 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

UR18_1404_Priloha_5_Smlouva_o_dilo_2019_bez_PDP_mustr.pdf - 453,63 KB

GODF 2019 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

UR18_1404_Priloha_6_Smlouva_o_dilo_2019_s_PDP_mustr.pdf - 453,46 KB

GODF 2019 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředků

UR18_1404_Priloha_7_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore_2019.pdf - 756,36 KB

GODF 2019 - Harmonogram

UR18_1404_Priloha_8_Harmonogram_2019.pdf - 190,12 KB

GODF 2019 - Dotazník

UR18_1404_Priloha_9_Dotaznik.pdf - 374,99 KB

Byty a nebytové prostory

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 - WWW server REALITY.PRAHA1.CZ  

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

http://REALITY.PRAHA1.CZ

"Výměna bytu" - postup a pravidla podle nového občanského zákona č.89/2012 Sb.

Institut výměny bytu, jak jej znal zákon č. 40/1964 Sb. (ust. §§ 715, 716), již nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nezná. Městská část Praha 1 bude proto projednávat žádosti individuálně, a to tak, že nájemce může nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele postoupit třetí osobě.
Vymeny_bytu_dle_noveho_OZ_pravidla.pdf - 26,75 KB

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Koncepce pomoci MČ Praha 1

Poradenství, finanční pomoc, slevy na nájemném, byty ze sociální rezervy
Koncepce_pomoci_MC_Praha_1.pdf - 455,06 KB

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy "tzv. sociálních bytů"

Formulář žádosti o byt ze sociální rezervy

Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby

Přesná dlužná částka musí být vyplněna ve spolupráci a po projednání s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti.

Žádost o splátkový kalendář za dlužné nájemné a služby

Přesná dlužná částka bude vyplněna po projednání s Finančním odborem.
OTMS_Zadost_o_splatkovy_kalendar.doc - 28,50 KB

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

chci změnit nájemní smlouvu na jinou OSOBU - NÁJEMCE. Kdy je to možné? Jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Žádost o společný nájem bytu

Žádost o společný nájem bytu bytu ve smyslu "Zásad pro změnu osoby nájemce bytu na žádost současného nájemce bytu podané v souvislosti s privatizací bytů" schválených Radou městské části Praha 1 ze dne 4.3.2002 číslo u02_0130.

Vrácení bytu

chci vrátit obecní byt, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Pronájem nebytových prostor

chci si požádat o nájem nebytového prostoru.

Skončení nájmu nebytového prostoru

chci zrušit nájemní smlouvu na nebytový prostor

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu, nebytovému prostoru

chci prodloužit smluvní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Zhodnocení obecního majetku

chci provést vyúčtování zhodnocení obecního majetku, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Finanční pomoc Městské části Praha 1 v souvislosti s deregulací nájmů

Žádost o finanční pomoc formou daru poskytovaná MČ Praha 1

Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

výše nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 1

Privatizace bytového fondu

Vzor stanov pro "velká" Společenství vlastníků jednotek

Vzorove_stanovy_-_velka_SVJ_aktualizovano.pdf - 129,91 KB
Vzorove_stanovy_-_velka_SVJ_aktualizovano.doc - 153,50 KB

Vzor stanov pro "malá" Společenství vlastníků jednotek

Vzorove_stanovy_-_mala_SVJ_aktualizovano.pdf - 129,22 KB
Vzorove_stanovy_-_mala_SVJ_aktualizovano.doc - 151,50 KB

Celkový přehled domů určených k privatizaci

Seznam objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených do správy Městské části Praha 1 schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ08_0292 dne 18.11.2008 k privatizaci bytových jednotek oprávněným nájemcům v souladu se "Zásadami pro prodej bytů".

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených do správy Městské části Praha 1 v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U98_0383 dne 09.07.1998, ve znění Dodatku č.1 ze dne 04.06.2001, Dodatku č.2 ze dne 25.10.2004 a Dodatku č.3 ze dne 24.01.2005.

Zásady nepeněžitého plnění kupní ceny

Zásady započtení nepeněžitého plnění kupní ceny, schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U01_0325 dne 10.12.2001,  ve znění Dodatku č. 1  ze dne 13.9.2004.

Zásady pro změnu v osobě nájemce bytu na žádost nájemce

Zásady pro změnu osoby nájemce bytu na žádost současného nájemce v souvislosti s privatizací bytů, schválené usnesením Rady Městské části Praha 1 č. u02_0130 dne 04.03.2002.

Vzor kupní smlouvy o převodu bytové jednotky

Vzor Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku užívaný v rámci privatizace bytového fondu oprávněným nájemcům v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1.
Vzor-Smlouva_o_prevodu_bytove_jednotky.doc - 112,50 KB

Problematika daně z nemovitosti

Problematika daně z nemovitosti v případech vlastnictví bytu dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2018

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2018 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování bez přihlášení k trvalému pobytu; domy, u nichž sdíleného ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.  Dotační program na opravu domovního fondu - grant - není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2018 - ukončení 31.10.2018.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 30% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 9. BŘEZNA 2018 VE 14:00 HOD.!

GODF 2018 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

UR17_1281_Priloha_1_Podminky_poskytnuti_grantu_2018.pdf - 384,44 KB

GODF 2018 - Harmonogram

UR17_1281_Priloha_8_Harmonogram_2018.pdf - 240,23 KB

GODF 2018 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2018 - DOTAZNÍK ke GODF MČ Praha 1

UR17_1281_Priloha_9_Dotaznik.pdf - 375,25 KB

GODF 2018 - Formulář přihlášky

UR17_1281_Priloha_2_Formular_prihlasky_2018_mustr.pdf - 404,13 KB

GODF 2018 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

UR17_1281_Priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 460,34 KB

GODF 2018 - Smlouva o poskytnutí grantu

UR17_1281_Priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2018_mustr.pdf - 398,91 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

UR17_1281_Priloha_6_Smlouva_o_dilo_2018_s_PDP_mustr.pdf - 463,13 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

UR17_1281_Priloha_5_Smlouva_o_dilo_2018_bez_PDP_mustr.pdf - 462,92 KB

GODF 2018 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

UR17_1281_Priloha_7_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore_2018.pdf - 784,46 KB

GODF 2018 - Usnesení Rady Městské části Praha 1 ze dne 28.11.2017

Usneseni_UR17_1281_ze_dne_28-11-2017.pdf - 75,47 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2017

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2017 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Grant nepodporuje podnikání.

Stavbu - pouze opravu - lze zahájit od 1.1.2017. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2017 - ukončení 31.10.2017.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 8. DUBNA 2017 VE 12:00 HOD.!

GODF 2017 - Přehled přidělených grantů v celkové částce 20.300.000 Kč dle usnesení UZ17_0428 ze dne 23.5.2017

GODF_2017_Prehled_pridelenych_grantu_dle_usneseni_UZ17_0428_dne_23-5-2017.pdf - 40,26 KB

GODF 2017 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2017_Podminky_poskytnuti_grantu_UR16_1412_priloha_1.pdf - 381,82 KB

GODF 2017 - Harmonogram

GODF_2017_UR16_1412_priloha_8_Harmonogram.pdf - 242,44 KB

GODF 2017 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2017 - Formulář přihlášky

GODF_2017_UR16_1412_priloha_2_Formular_prihlasky.pdf - 369,13 KB

GODF 2017 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2017_UR16_1412_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 568,24 KB

GODF 2017 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2017_UR16_1412_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 400,05 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_6_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 497,90 KB

GODF 2017 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_5_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 497,65 KB

GODF 2017 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2017_UR16_1412_priloha_7_Cestne_prohlaseni_k_verejne_podpore.pdf - 687,78 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2016

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2016 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 14. BŘEZNA 2016 V 18:00 HOD.!

GODF 2016 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2016_Podminky_poskytnuti_grantu.pdf - 376,93 KB

GODF 2016 - Harmonogram

GODF_2016_Harmonogram.pdf - 192,87 KB

GODF 2016 - Kontaktní místo

GODF_2016_Kontaktni_misto.pdf - 55,78 KB

GODF 2016 - Formulář přihlášky

GODF_2016_Formular_prihlasky.pdf - 400,96 KB

GODF 2016 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2016_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 513,31 KB

GODF 2016 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2016_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 390,21 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 452,26 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 451,55 KB

GODF 2016 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2016_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore.pdf - 633,09 KB

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2015

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2015 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken1, vrat, střech). Ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.) jen pokud jsou doloženy potvrzením o havarijním stavu.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 25. DUBNA 2015 VE 13:00 HOD.!

GODF 2015 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2015_Podminky_poskytnuti_grantu_2015.pdf - 74,54 KB

GODF 2015 - Harmonogram

GODF_2015_Harmonogram.pdf - 14,65 KB

GODF 2015 - Kontaktní místo

GODF_2015_Kontaktni_misto.pdf - 6,83 KB

GODF 2015 - Formulář přihlášky

GODF_2015_Formular_prihlasky.pdf - 72,19 KB

GODF 2015 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2015_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 91,83 KB

GODF 2015 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2015_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2015_mustr.pdf - 58,84 KB

GODF 2015 - Smlouva o dílo

GODF_2015_Smlouva_o_dilo_2015_mustr_pro_firmu_ffin.pdf - 93,34 KB

GODF 2015 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2015_De_minimis_-_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore.pdf - 73,33 KB

Granty na obnovu domovního fondu za rok 2014 - Katalog oprav

Slovo starosty 3
Úvodní slovo 4-5
Obsah 6-7
   
Anežská 5 8-9
Anežská 6 10-11
Benediktská 9 12-13
Bílkova 18 14-15
Černá 1 16-17
Dlouhá 14 18-19
Dlouhá 25 20-19
Dlouhá 27 22-23
Dlouhá 38 24-25
Dlouhá 44 26-27
   
Dušní 4 28-29
Elišky Krásnohorské 3 30-31
Elišky Krásnohorské 12 32-33
Haštalská 1 34-35
Haštalské náměstí 2 36-37
Kaprova 6 38-39
Karlova 23 40-41
Karmelitská 12 42-43
Karmelitská 15 44-45
Klimentská 8 46-47
   
Konviktská 2 48-49
Konviktská 15 50-51
Křížovnická 10 52-53
Letenská 19 54-55
Liliová 6 56-57
Maiselova 8 58-59
Maiselova 17 60-61
Malostranské náměstí 22 62-63
Masarykovo nábřeží 12 64-65
Masná 19 66-67
   
Michalská 6 68-69
Mikulandská 4 70-71
Mikulandská 8 72-73
Mikulandská 10 74-75
Mostecká 3 76-77
Na Kampě 11 78-79
Národní 20 80-81
Navrátilova 9 82-83
Nebovidská 2 84-85
Nerudova 9 86-87
   
Novomlýnská 2 88-89
Opatovická 7 90-91
Opletalova 9 92-93
Opletalova 17 94-95
Ostrovní 16 96-97
Ostrovní 28 98-99
Petrské náměstí 2 100-101
Petrské náměstí 5 102-103
Petrské náměstí 7 104-105
Pohořelec 25 106-107
   
Příčná 1-3 108-109
Pštrossova 5 110-111
Rybná 21 112-113
Řásnovka 4 114-115
Řeznická 10 116-117
Soukenická 11 118-119
Soukenická 30 120-121
Soukenická 32 122-123
Šeříkova 6 124-125
Široká 4 126-127
   
Tomášská 6 a 8 128-129
Tržiště 3 130-131
Týnská 15 132-133
Týnská ulička 2 134-135
U Lužického semináře 12 136-137
U Lužického semináře 22 138-139
U Lužického semináře 42 140-141
U Půjčovny 4 142-143
Újezd 29 144-145
Újezd 41 146-147
   
V Jirchářích 3 148-149
V Jirchářích 11 150-151
V Jirchářích 14 152-153
Valdštejnská 4 154-155
Ve Smečkách 25 156-157
Vodičkova 9 158-159
Vojtěšská 12 160-161
Voršilská 4 162-163
Všehrdova 11 164-165
Zlatnická 8 166-167
   
Poznámky 168-169

Granty na obnovu domovního fondu za rok 2014 - Katalog oprav - kompletní dokument ve formátu PDF (cca 20 MB !!)

Katalog_Granty_na_opravu_domovniho_fondu_2014.pdf - 18924,92 KB

Opravy domovního fondu 2008 - 2010

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2010

Granty_domovni_fond_2010_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ10_0520.pdf - 31,17 KB
Granty_domovni_fond_2010-prehled_pridelenych_grantu_UZ10_0520.xls - 29,00 KB

Granty na Opravy domovního fondu 2010 - VZOROVÁ SMLOUVA O DÍLO

Granty_na_opravu_domovniho_fondu_VZOROVA_SMLOUVA_O_DILO.pdf - 80,57 KB
Granty_na_opravu_domovniho_fondu_VZOROVA_SMLOUVA_O_DILO.doc - 106,00 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2009

Granty_domovni_fond_2009_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ09_0431.pdf - 30,34 KB
Granty_domovni_fond_2009_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ09_0431.xls - 29,00 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2008 - II.kolo

II_kolo_Granty_domovni_fond_2008_-_prehled_pridelenych_grantu_UZ08_0256.xls - 22,50 KB

Přehled přidělených grantů na opravy domovního fondu v roce 2008 - soubory PDF a XLS ke stažení

Granty_ODF_2008.pdf - 95,44 KB
Granty_ODF_2008.xls - 63,50 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008 - II.kolo - OPRAVA PÍSAŘSKÝCH CHYB A ÚPRAVA HARMONOGRAMU

II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008_OPRAVA_ZMENA_HARMONOGRAMU.pdf - 60,68 KB
II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008_OPRAVA_ZMENA_HARMONOGRAMU.doc - 45,00 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008 - II.kolo

II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008.pdf - 54,71 KB
II_kolo_Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0662_30-6-2008.doc - 49,00 KB

Vyhlášení grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008

Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0035_14-1-2008.pdf - 48,98 KB
Granty_na_Opravy_domovniho_fondu_2008_UR08_0035_14-1-2008.doc - 50,50 KB