Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zásady pro změnu v osobě nájemce bytu na žádost nájemce

ZÁSADY PRO ZMĚNU OSOBY NÁJEMCE BYTU NA ŽÁDOST SOUČASNÉHO NÁJEMCE BYTU PODANÉ V SOUVISLOSTI S PRIVATIZACÍ BYTŮ

Přijaté Usnesením číslo u02_0130 ze dne 04.03.2002 na 9. zasedání Rady MČ Praha 1

Převod nájemního práva z oprávněných nájemců bytu na jiné osoby nebude prováděn. Nájemní právo může být pouze rozšířeno z oprávněného nájemce bytu (resp. oprávněných společných nájemců) na další osoby.

Na žádost oprávněného nájemce bytu, kterému již byla doručena nabídka na odkoupení bytu, bude do nájemní smlouvy připsána další osoba (osoby) jakožto společný nájemce (společní nájemci), a to při splnění dále uvedených podmínek.

Rozšíření může být provedeno pouze na osoby, které ke dni podání žádosti splnily podmínku minimálně tříletého vedení společné domácnosti v daném bytě. V případě pochybností je na žadateli, aby nejisté skutečnosti prokázal.

Žádost bude obsahovat výslovné prohlášení, že nájemce bytu bere na vědomí právní důsledky rozšíření počtu nájemců bytu, zejména vznik společného podílového vlastnictví k bytu v případě jeho odkoupení.

Žádost bude opatřena úředně ověřenými podpisy oprávněného nájemce bytu (resp. všech oprávněných nájemců bytu, pokud by šlo o společný nájem bytu) i všech osob, na které má být nájemní právo rozšířeno.

Příloha k usnesení ORMČ Praha1 č. u02_0130 ze dne 4.3.2002 je veřejná