Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

ZÁSADY  PRO  PRODEJ  BYTŮ

v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených  Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

Přijaté Usnesením číslo U98_0383 ze dne 9.7.1998 na 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 ve znění Dodatku č. 1 přijatého  Usnesením číslo U01_0269 ze dne 4.6.2001 na jednání 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, ve znění Dodatku č. 2 přijatého Usnesením číslo č. U04_0280 ze dne 25.10.2004 na jednání 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, ve znění Dodatku č. 3 přijatého Usnesením číslo U05_0320 ze dne 24.1.2005 na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 a Usnesením19.   zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ08_0292 ze dne 18.11.2008

 

I. Úvod

Městská část Praha 1 v souladu s koncepcí privatizace bytového fondu ve vlastnictví obce a s Programovým prohlášením Obvodní rady z března 1994 končí s prodejem domů právnickým osobám z řad stávajících nájemců podle ”Zásad ZHMP”. Všechny domy, které těmto ”Zásadám ZHMP” vyhovují, již Zastupitelstvo MČ Praha 1 projednalo, v různé fázi od nabídky do ukončeného prodeje bylo v Praze 1 privatizováno 87 domů.

Vzhledem k tomu, že u občanů převažuje zájem o vlastnictví bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., připravuje MČ Praha 1 další privatizaci obecního bytového fondu formou nabídky přímého prodeje bytů stávajícím nájemcům. K tomuto účelu byly zpracovány ”Zásady pro prodej bytů v Městské části Praha 1”.

Privatizovat a udržet jistotu bydlení - to umožňuje ve větší míře právě přímé vlastnictví bytu, než nájemní vztah k bytu, jehož vlastníkem je právnická osoba, byť je vytvořená z nájemců.

Zásady pro prodej bytů musí zohledňovat oprávněné zájmy stávajících nájemníků a poskytnout jim konkrétní nabídku ke koupi ”svého bytu”. Způsob prodeje nesmí nájemce do vlastnictví vhánět proti jejich vůli a ohrozit jejich dosavadní jistotu v bydlení.

Praxe prokázala, že privatizace bytového fondu přináší řadu pozitivních důsledků, mimo jiné přispívá ke zvýšení pocitu jistoty bydlení, omezuje existenci černého trhu s byty a pronájmy bytů bez souhlasu vlastníka, umožňuje efektivnější péči o bytový fond.

II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Zásad se rozumí:

Budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal.

Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení.

Nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví dle těchto Zásad (dále jen ”dům”).

Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektriky, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domů považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

Jednotkou byt nebo nebytový prostor jako vymezená součást domu podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.

Podlahovou plochou bytu podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu.

Podlahovou plochou nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

Stavebním pozemkem pozemek, který byl vyčleněn pro účely výstavby a na kterém je budova postavena.

Pozemkem funkčně souvisejícím pozemek, který je nezbytný k zajištění přístupu k prodávané nemovitosti nebo plnící doplňkové funkce domu, může jím být rovněž zahrada, dvůr a podobné kultury, ke kterým je přístup pouze z prodávané budovy a podobně.

Vlastníkem je hlavní město Praha - Městská část Praha 1 (dále jen "Vlastník").

Prodejem, resp. převodem vydání rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k jednotkám v budovách určených do prodeje.

III. Předmět převodu

Předmětem převodu jsou bytové jednotky v domech svěřených MČ Praha 1 v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění včetně jejich příslušenství a odpovídajícího podílu společných částí domu a příslušné stavební parcely. Převod pozemkových parcel, tvořících se stavební parcelou funkční celek, bude projednán se zájemci individuálně.

Nebytové jednotky, zejména obchodní prostory, zůstanou nadále ve vlastnictví obce a nebudou k převodu nabízeny. O výjimkách, např. ateliérech, pracovnách, garážích, bude rozhodovat Obvodní zastupitelstvo MČ Praha 1.

IV. Zajištění realizace prodeje

Zajištěním realizace prodeje bytových jednotek může být pověřena realitní nebo advokátní kancelář (dále jen ”pověřený subjekt”).

V. Výběr domů k prodeji

Výběr domů, určených prohlášením vlastníka k postupnému prodeji jednotek (§ 5 zákona č. 72/1994 Sb.) podléhá rozhodnutí Obvodního zastupitelstva MČ Praha 1 a schválení HMP.

Městská část Praha 1 rozhodnutím Obvodního zastupitelstva MČ Praha 1 vyčlení ze svěřeného majetku domy, které se nestanou předmětem převodu ve smyslu čl. III Zásad, a to na základě hledisek technických, ekonomických a demografických. Výběr těchto domů může být prováděn postupně.

K prodeji jednotek nemohou být vybrány domy

a) u kterých není dořešen restituční nárok,

b) do jejichž opravy byly vloženy státní prostředky kupř. formou dotace, zajištěné zástavním nebo jiným věcným právem

VI. Kupní cena

Základní Cz cena bytové jednotky s odpovídajícím podílem na společných částech budovy a poměrnou částí stavebního pozemku je stanovena znaleckým posudkem podle platných zákonů, které se vztahují k oceňování nemovitostí popř. dalšími právními předpisy, upravujícími oceňování nemovitostí.

Ceny ostatních, funkčně souvisejících pozemků (CP), pokud jsou předmětem převodu spolu s budovou a stavební parcelou, budou převáděny na nabyvatele jednotek v poměru odpovídajícímu spoluvlastnickému podílu příslušné jednotky na společných částech budovy.

Kupní cenase stanoví

CK = Cz + CP , ...kde znamená :

CK ...kupní cena

Cz ...cena základní

CP ...cena ostatních pozemků (odpovídající podíl)

VII. Slevy z kupní ceny

V případě, že kupující uhradí kupní cenu do 60-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, bude mu poskytnuta sleva 10 % z kupní ceny.

VIII. Postup při převodu jednotek

Při převodu bytových jednotek bude postupováno v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění.

Oprávnění nájemci bytových jednotek v určených domech, kteří nemají dluhy na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytu, obdrží od pověřeného subjektu (dle čl. IV.) písemnou nabídku převodu jednotky včetně příslušného id. podílu na společných částech domu a pozemku s uvedením všech podmínek převodu stanovených zákonem o vlastnictví bytů, kupní ceny a se stanovením termínu pro písemnou akceptaci nabídky převodu na uvedenou adresu.

V případě nevyužití nabídky převodu bytové jednotky oprávněným nájemcem zůstává tato ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - Městské části Praha 1. Tím se však neomezuje možnost znovu jednat o převodu této jednotky z vlastníka na oprávněného nájemce.

Zájemce o převod bytové jednotky a přísl. id. podílu na společných částech domu a pozemku je povinen doručit pověřenému subjektu spolu s písemnou akceptací oficiální nabídky převodu doklad o složení zálohy ve výši 10.000,- Kč za každou převáděnou jednotku na určený účet MČ Praha 1 (poštovní poukázka, příkaz k úhradě apod.). Nebude-li splacení této zálohy doloženo, k akceptaci se nepřihlíží. Ztratí-li zájemce o převod bytové jednotky a přísl. id. podílu na společných částech domu a pozemku o převod po provedení písemné akceptace zájem, složená záloha propadne ve prospěch MČ Praha 1. Rovněž v případě nezaplacení kupní ceny v termínech dohodnutých v uzavřené kupní smlouvě na převod bytové jednotky propadá záloha ve prospěch MČ Praha 1, což bude v této kupní smlouvě zakotveno jako sjednaná smluvní pokuta.

Pověřený subjekt zajistí vymezení jednotlivých jednotek v souladu s § 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a sepsání kupní smlouvy na převod jednotky spolu s přísl. ideálními podíly na společných částech domu a pozemku včetně ověření podpisů. Současně s podpisem kupní smlouvy vstoupí nabyvatel do práv a závazků vyplývajících ze stávající smlouvy o správě domu. Kupní smlouvu za obec hl. m. Praha - MČ Praha 1 podepisuje starosta MČ Praha 1 nebo jiná pověřená osoba. Kupní smlouvu společně s potřebnými doklady předloží pověřený subjekt katastrálnímu úřadu k provedení vkladu do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí je povinen zaplatit prodávající, správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je povinen zaplatit kupující (přiznání k dani z převodu nemovitosti podává za MČ Praha 1 hl. m. Praha).

Kupní cena jednotky bude uhrazena na účel MČ Praha 1 buď jednorázově, a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy nebo ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši 50 % bude uhrazena do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny pak do 240 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

V případě, že kupní cena nebude splacena v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy. V kupní smlouvě bude dále sjednána pro případ prodlení ve prospěch prodávajícího smluvní pokuta ve výši 12 % p.a. kupní ceny za každý i započatý měsíc prodlení s placením kupní ceny.

Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího zachovat užívání převáděné bytové jednotky k účelům trvalého bydlení, a to minimálně v rozsahu, jaký byl ke dni převodu.

IX. Vyloučení z převodu

Z převodu podle těchto Zásad jsou vyloučeny:

- služební byty

- byty, jejichž užívání je vázáno na výkon práce ve prospěch MČ Praha 1

- byty, které jsou užívány na základě nájemních smluv uzavřených na dobu určitou

2. Na jednotky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se tyto Zásady nevztahují, zůstávají ve vlastnictví obce hl. m. Praha - MČ Praha 1.

X. Zajištění správy, provozu a oprav společných části domu

V zájmu zabezpečení plynulého přechodu správy budovy bude do prohlášení vlastníka podle § 5 odst. 3 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., zapsána osoba správce.

Osobou správce podle předchozího odstavce, která bude zajišťovat správu, provoz a opravy společných částí budovy se stane správce, který tuto činnost vykonává ke dni prodeje první jednotky z dotčené budovy, pokud prodávající nerozhodne jinak. Smlouvu o správě domu uzavřenou se správcem lze uzavřít jen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Jednou z podmínek uzavření smlouvy o převod jednotky je uzavření smluvního vztahu se správcem dle bodu 2 tohoto článku, a to za podmínek v místě obvyklých. Smlouvu o zajištění správy, provozu a oprav společných částí budovy uzavřou kupující současně

s uzavřením kupní smlouvy o převodu jednotky. S podmínkami smluvního vztahu budou kupující včas seznámeni prostřednictvím určeného správce.

 

XI. Použití výnosu z prodeje bytových jednotek

Část výnosu z prodeje bytových jednotek bude použita k výstavbě, koupi nebo zajištění nových bytových jednotek a zbývající prostředky budou použity na opravy bytových domů a jejich částí ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 1.

XII. Závěrečné ustanovení

Zásady Městské části Praha 1 k prodeji bytových jednotek v domech svěřených MČ Praha 1 nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Obvodním zastupitelstvem Městské části Praha 1.
Vlastník prodávaných jednotek umožní směnu bytu, to znamená, že ”prohlášení vlastníka” (§ 5 zákona č. 72/1994 Sb.) nemá vliv na souhlas vlastníka se směnou bytu podle stávajících pravidel MČ Praha 1.

Příloha k Usnesení OZ MČ Praha 1 č. U98_0383 ze dne 9.7.1998je veřejná.


 

 

 

 

DODATEK Č. 1

Přijatý  Usnesením číslo U01_0269 ze dne 4.6.2001 na jednání 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1

Článek VI. Zásad, týkající se kupní ceny, se ruší a nahrazuje se novým článkem VI. následujícího znění:

VI. Kupní cena

Základní cena bytové jednotky (Cz) s odpovídajícím podílem na společných částech budovy a poměrnou částí stavebního pozemku je stanovena znaleckým posudkem vypracovaným na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška MF ČR č. 279/97 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, a dle vyhlášky Hlavního města Prahy č. 39/1999, kterou se mění vyhláška HMP č. 32/1998 Sb. HMP o cenové mapě stavebních pozemků

Ceny ostatních, funkčně souvisejících pozemků (CP), pokud jsou předmětem převodu spolu s budovou a stavební parcelou, budou převáděny na nabyvatele jednotek v poměru odpovídajícímu spoluvlastnickému podílu příslušné jednotky na společných částech budovy.

Kupní cenase stanoví

CK = Cz + CP , ...kde znamená :

CK ...kupní cena

Cz ...cena základní

CP ...cena ostatních pozemků (odpovídající podíl)


 

 

 

 

 

DODATEK Č. 2

Přijatý Usnesením číslo č. U04_0280 ze dne 25.10.2004 na jednání 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1

Odst. 7 článku VIII. Zásad, týkající se smluvní pokuty, se ruší a nahrazuje se novým odst. 7 článku VIII. následujícího znění :

VIII. Postup při převodu jednotek

7. V případě, že kupní cena nebude splacena v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy. V kupní smlouvě bude dále sjednáno pro případ prodlení s plněním peněžitého dluhu právo prodávajícího požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem a smluvní pokutu ve výši 12% p.a. z dlužné částky

Příloha k usnesení OZ MČ Praha1 č. U04_0280 ze dne 25.10.2004je veřejná.


 

 

 

 

 

DODATEK Č. 3

Přijatý Usnesením číslo U05_0320 ze dne 24.1.2005 na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1

Odstavec druhý článku II. Zásad, týkající se vymezení pojmů, se ruší a nahrazuje se novým odstavcem následujícího znění:

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení, a to včetně tzv. administrativně rozdělených bytů. V případech administrativně rozdělených bytů se za oprávněné nájemce považují všichni oprávnění nájemci všech částí administrativně rozděleného bytu.

Článek VI. Zásad, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2001, týkající se kupní ceny, se ruší a nahrazuje se novým článkem VI. následujícího znění:

VI. Kupní cena

Výsledná celková kupní cena (Ck) je součtem základníceny bytové jednotky, kterou představuje buď cena bytové jednotky, celé kolaudované pro účely bydlení (Cb), nebo cena bytové jednotky, jejichž část je na základě kolaudačního rozhodnutí užívána k jiným účelům než k bydlení, tj. např. byt s atelierem, ordinací, kanceláří apod. (Cbnp), s odpovídajícím podílem na společných částech budovy, a poměrné části stavebního příp. souvisejícího pozemku (Cp) a je stanovena znaleckým posudkem vypracovaným na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška MF ČR č. 279/97 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, a dle vyhlášky Hlavního města Prahy č. 39/1999, kterou se mění vyhláška HMP č. 32/1998 Sb. HMP o cenové mapě stavebních pozemků (dále jen ”vyhláška”).

Ck = Cb + Cp nebo Ck = Cbnp + Cp

Kupní cena jednotek, jejichž část je na základě kolaudačního rozhodnutí užívána k jiným účelům než k bydlení (Cbnp) bude stanovena jako součet kupní ceny za část jednotky, kolaudované pro účely bydlení (Cb1) a kupní ceny části jednotky kolaudované k jinému účelu užívání (Cnp):

Cbnp = Cb1 + Cnp

Kupní cena části jednotky užívané na základě kolaudačního rozhodnutí pro účely bydlení (Cb) se stanoví dle vyhlášky.

Kupní cena části jednotky, která je na základě kolaudačního rozhodnutí užívána k jiným účelům než k bydlení (Cnp) se stanoví dle vyhlášky ve výši pětinásobku ceny na m2 části jednotky kolaudované pro účely bydlení

(Cb1):

Cnp = Pnp x Kc x (Cb1/Pb)

...kde znamená:

Cb ... celková kupní cena jednotky, která je na základě kolaudačního rozhodnutí jako celek užívána k bydlení (v Kč)

Cbnp ... celková kupní cena jednotky, jejíž část je na základě kolaudačního rozhodnutí užívána k jiným účelům než k bydlení (v Kč)

Cb1... kupní cena za část jednotky, která je určena pro účely bydlení (v Kč)

Cnp ...kupní cena za část jednotky, která je určena pro jiné účely než bydlení (v Kč)

Pb ... plocha části jednotky, která je určena pro účely bydlení (v m2)

Pnp...plocha části jednotky, která je určena pro jiné účely než k bydlení(v m2)

Kc.... koeficient ceny za část jednotky určené pro jiné účely než k bydlení

tento koeficient je stanoven ve výši Kc = 5