Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

02 - 15.1.2019

UR19_0011

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2018, žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016, 2017 a 2018 ke spotřebě v r. 2019

UR19_0012

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ Praha 1 v roce 2018

UR19_0013

Novela Jednacího řádu Rady MČ Praha 1

UR19_0014

Pronájem části pozemku parc.č. 666/1 k.ú. Nové Město o výměře 64,25m2 k umístění předzahrádky k provozovně Truhlárna Café ve Františkánské zahradě

UR19_0015

Aktualizace Rozdělovníku písemného pozvání s přílohami na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, usnesení a zápisů z těchto zasedání a Stanovení podrobností elektronického doručování materiálů podle Jednacího řádu Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0016

Vyhlášení dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0017

Inventura odvedených prací a plateb spojených s akcí "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a uzavření splátkového kalendáře s VESNA INTERIORS, s.r.o.

UR19_0018

Žádost o odklad převzetí nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR19_0019

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 101, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 26

UR19_0020

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21 - dohoda

UR19_0021

Členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, z.s.

UR19_0022

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1"

UR19_0023

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Plesu seniorů MČ Praha 1"

UR19_0024

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

01 - 8.1.2019

UR19_0001

Žádost o změnu účelu části neinvestiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 38/56

UR19_0002

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0003

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0004

Přijetí účelových darů od společností Roadrunner s.r.o., FILM Makers s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR19_0005

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0006

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0007

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k.ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 100 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb (hotel Evropa)

UR19_0008

Zrušení usnesení č. UR17_0530 ze dne 02.05.2017 a usnesení č. UR17_1334 ze dne 05.12.2017 k zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR19_0009

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0010

Dopisy Radě MČ Praha 1