Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Magistrát: zátěž negativních dopadů drogové scény ponese Praha 1. Ta je zásadně proti.
30-10-2013

Magistrát: zátěž negativních dopadů drogové scény ponese Praha 1. Ta je zásadně proti.

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání ze 17. září tohoto roku schválila materiál s názvem: Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020. Součástí dokumentu čítajícího více než 100 stran je nejen koncepce, ale také strategie a akční plán s výhledem do roku 2020. Tomu také odpovídají předpokládané finanční výdaje. Ty jen v letech 2013 – 2016 mají dosáhnout částky téměř 200.000.000 korun. Součástí tohoto uceleného materiálu, jehož příprava musela trvat velmi dlouhou dobu, jsou také body jako terénní programy, zřízení kontaktních center, nebo zřízení aplikačních místnostní.

Jedná se tedy o soubor opatření, které s sebou přináší zásadní a významné změny, a to především pro městské části. Ty však nebyly vůbec informovány a neměly možnost se k navrhovaným opatřením vyjádřit. A pravděpodobný důvod? Strana 18 bod 8 tohoto materiálu: „Komunální politik často vnímá problematiku závislostí pouze tehdy, pokud na jeho území funguje otevřená drogová scéna tak masivně, že si na ní stěžují obyvatelé. Tímto prismatem také většinou situaci řeší.“ S tím však radní první městské části rozhodně nesouhlasí.

„Voleným zástupcům jednotlivých městských částí i jejich protidrogovým koordinátorům bylo projednávání takto zásadního materiálu, který dle zkušeností negativním způsobem ovlivní život v dotčených městských částech, zcela záměrně zamlčeno. Nedostali jsme možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit a stejně jako náš protidrogový koordinátor jsme byli postaveni před hotovou věc. Já osobně jsem se o tomto materiálu dozvěděl úplně náhodou od místostarosty z jiné městské části. Takovéto pokoutné jednání považuji za zcela nepřijatelné a mohu slíbit, že se radnice Prahy 1 bude bránit všemi dostupnými prostředky“ – uvedl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Ivan Solil.

Materiál připravovala tzv. Protidrogová komise Magistrátu hlavního města Prahy. Ta je však složená téměř výlučně ze zástupců neziskových organizací, jež jsou hlavním příjemcem nejrůznějších dotací a grantů v této oblasti. Podle dostupných informací se k materiálu nevyjadřovali a na jeho přípravě se nepodíleli žádné jiné poradní orgány hl. m. Prahy. Stejně tak není známo, že by byl tento materiál konzultován s Národní protidrogovou centrálou.

Materiál obsahuje řadu zásadních změn oproti předchozím strategiím, které kvůli možným bezpečnostním a zdravotním rizikům vyžadují odborná stanoviska. Nejspornějším bodem je návrh na zřizování aplikačních místností. To jsou prostory, kde si drogově závislá osoba může v čistém, suchém a celkově pro ni přívětivém prostředí beztrestně aplikovat drogu.

Návrhy na zřízení aplikačních místností v centru Prahy nejsou žádnou novinkou, a proto MČ Praha 1 v rámci získávání zkušeností tuto problematiku již v minulosti konzultovala s odpovědnými zástupci například v Německu, nebo Holandsku. Zřízení těchto místností bylo vždy doprovázeno mimořádným zvýšením kriminality. Navíc tyto místnosti nejsou zřizovány v centru, které už samo o sobě skýtá větší míru anonymity. Také lokální zkušenost první městské části s problémy v oblasti metadonových center hovoří jednoznačně. V oblastech, kde byly zřízeny tyto aplikační místnosti, se ve zvýšené míře začali vyskytovat dealeři drog, drogová prostituce, a další související kriminalita.

„Musím konstatovat, že po dlouhých letech nečinnosti v oblasti protidrogové politiky, jsem hluboce zklamán. A to nejen s výsledkem práce v podobě tohoto materiálu, ale zejména arogancí, s jakou byl materiál vůči městským částem koncipován a také schválen. Z tohoto důvodu jsem zpracoval stanovisko, kterým vedení Městské části Prahy 1 vyjádřilo svůj nesouhlas. Ten se týká nejen zřízení aplikačních místností na území Prahy 1, ale i obcházení jednotlivých městských částí při tvorbě koncepčního materiálu, tak zásadního charakteru“ – doplnil, Ivan Solil.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy tak pro své rozhodnutí bude mít také stanovisko Městské části Praha 1, o které jednostranně složená komise připravující tento materiál, zjevně vůbec nestála.


Kontakt pro další informace:

JUDr. Ivan Solil
Ivan.solil@praha1.cz
Mob.: 602 264 307
Tel.: 221 097 666